Μάρκος Βαμβακάρης, η ρίζα του λαϊκού τραγουδιού της εποχής του

Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης. Ενας από τους μεγα­λύ­τε­ρους Ελλη­νες συν­θέ­τες του λαϊ­κού τρα­γου­διού, από τους πρω­τερ­γά­τες του ρεμπέ­τι­κου. Γεν­νή­θη­κε στις 10 Μάη 1905, στο συνοι­κι­σμό Σκα­λί της Ανω Χώρας στην Ερμού­πο­λη της Σύρου. Ηταν ο πρώ­τος από τα έξι παι­διά του Δομέ­νι­κου και της Ελπί­δας Βαμ­βα­κά­ρη , οι οποί­οι ήταν φτω­χοί αγρό­τες — χωρίς κλή­ρο — και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης, η ρίζα του λαϊ­κού τρα­γου­διού της επο­χής του.