Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέγαρα: Φασιστοειδή επιτέθηκαν σε μετανάστες εργάτες γης

Μια ακό­μα επί­θε­ση φασι­στοει­δών σε βάρος μετα­να­στών σημειώ­θη­κε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 1ης Μάη στα Μέγα­ρα, σε χώρο στον οποίο ζουν εργά­τες γης. Συγκε­κρι­μέ­να, η επί­θε­ση έγι­νε από άτο­μα που επέ­βαι­ναν σε μηχα­νά­κια και έρι­ξαν φωτο­βο­λί­δα στον χώρο. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν το παρά­πηγ­μα να πιά­σει φωτιά και να κιν­δυ­νεύ­σουν οι άνθρω­ποι που βρί­σκο­νταν μέσα σε αυτό. Μάλι­στα, ορι­σμέ­νοι μετα­νά­στες απο­μα­κρύν­θη­καν έγκαι­ρα από το σημείο χάρη στη βοή­θεια των συνα­δέλ­φων τους.

Στο πλευ­ρό των μετα­να­στών βρέ­θη­κε το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών Αττι­κής, που δια­τη­ρεί στα­θε­ρούς δεσμούς με τους εργά­τες γης στα Μέγα­ρα. Αντι­προ­σω­πεία του έκα­νε την περα­σμέ­νη Τρί­τη παρέμ­βα­ση στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της περιο­χής, απαι­τώ­ντας να μπει τέρ­μα στην τρο­μο­κρα­τι­κή δρά­ση των φασι­στοει­δών. Όπως καταγ­γέλ­λει το Συν­δι­κά­το, ανά­λο­γες επι­θέ­σεις έχουν κατα­γρα­φεί και στο παρελ­θόν, με άτο­μα που επι­βαί­νουν σε μηχα­νά­κια να πετούν πέτρες, να προ­κα­λούν ζημιές, να βάζουν φωτιά, να τρο­μο­κρα­τούν τους μετα­νά­στες και τις οικο­γέ­νειές τους.

Συγκε­κρι­μέ­να στην καταγ­γε­λία του, το Συν­δι­κά­το αναφέρει:

«Το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων και Ποτών Νομού Αττι­κής καταγ­γέλ­λει την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση φασι­στοει­δών ενα­ντί­ον μελών του συν­δι­κά­του μας, εργα­τών μετα­να­στών από το Πακι­στάν που σημειώ­θη­κε ξημε­ρώ­μα­τα Πρω­το­μα­γιάς στην περιο­χή των Μεγάρων.

Ομά­δα θρα­σύ­δει­λων φασι­στοει­δών, οργα­νω­μέ­να ως τάγ­μα εφό­δου και γνω­στοί στην περιο­χή από ανά­λο­γες επι­θέ­σεις στο παρελ­θόν, επι­τέ­θη­καν σε χώρο δια­μο­νής μετα­να­στών ρίχνο­ντας εμπρη­στι­κές φωτο­βο­λί­δες, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί πυρ­κα­γιά στα άθλια κατα­λύ­μα­τα και εργά­τες να γλι­τώ­σουν κυριο­λε­κτι­κά την τελευ­ταία στιγ­μή όταν απε­γκλω­βί­στη­καν από τους συνα­δέλ­φους τους.

Την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Εργα­τι­κής Τάξης οι φασί­στες δεί­χνουν για ακό­μα μια φορά ποιοι πραγ­μα­τι­κά είναι, στο­χο­ποιώ­ντας τους εργά­τες που απο­τε­λούν θύμα­τα άγριας εκμε­τάλ­λευ­σης των αφεντικών.

Τερά­στιες ευθύ­νες έχουν η κυβέρ­νη­ση και οι τοπι­κές αρχές που στην ουσία με τη στά­ση τους υπο­θάλ­πουν τέτοιες ενέρ­γειες, καθώς επί­σης και όσοι παρου­σιά­ζουν τους ναζι­στές εγκλη­μα­τί­ες, τα μαντρό­σκυ­λα των αφε­ντι­κών, ως αντι­συ­στη­μι­κούς και συνα­γε­λά­ζο­νται μαζί τους φτά­νο­ντας στο σημείο, όπως στο Εργα­τι­κό Κέντρο Πύρ­γου, να “γιορ­τά­ζουν” μαζί τους την Πρωτομαγιά.

Καμιά ανο­χή στους ναζι­στές εγκλη­μα­τί­ες και το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που τους γεννά.

Αντι­πα­λεύ­ου­με τον φασι­σμό δυνα­μώ­νο­ντας την οργα­νω­μέ­νη πάλη μας, τον κοι­νό αγώ­να Ελλή­νων και μετα­να­στών εργα­τών. Κάτω τα χέρια σας από τους εργά­τες. Δίνου­με οργα­νω­μέ­νη απά­ντη­ση μέσα από το συν­δι­κά­το μας. Οι μετα­νά­στες εργά­τες δεν είναι μόνοι τους».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο