Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέλη του ΠΑΜΕ “άλλαξαν” την ονομασία του υπ. Οικονομικών (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Σε υπουρ­γείο «Πλει­στη­ρια­σμών-Φορο­λη­στεί­ας και Χαρα­τσιών» μετο­νό­μα­σαν το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών μέλη του ΠΑΜΕ, τίτλος που είναι πιο ται­ρια­στός με τις πολι­τι­κές και τα μέτρα που παίρνει.

 

Εργα­ζό­με­νοι και σωμα­τεία του ιδιω­τι­κού και του δημό­σιου τομέα που που συσπει­ρώ­νο­νται ΠΑΜΕ έφτα­σαν, περί­που στις 18.00, αιφ­νι­δια­στι­κά έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών όπου όπου έσπευ­σαν δυνά­μεις της Αστυ­νο­μί­ας τις οποί­ες απο­δο­κί­μα­σαν οι εργα­ζό­με­νοι φωνά­ζο­ντας συνθήματα.

pame2

Στη συνέ­χεια άρχι­σαν να γρά­φουν συν­θή­μα­τα για το απερ­για­κό δικαί­ω­μα στα κατε­βα­σμέ­να ρολά του υπουρ­γεί­ου και κατό­πιν τοπο­θέ­τη­σαν στην είσο­δο κόκ­κι­να γράμ­μα­τα με την “και­νούρ­για” ονο­μα­σία του υπουργείου.

pame3

Καλ­λι­τέ­χνες, μέλη του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, ερμή­νευ­σαν γνω­στά τρα­γού­δια από τον ελλη­νι­κό κινη­μα­το­γρά­φο, για κάθε έναν από τους “πρω­τα­γω­νι­στές” της σφα­γής του λαού, με στί­χους ευρη­μα­τι­κά προ­σαρ­μο­σμέ­νους στην περίσταση.

«Κρί­μα τα νιά­τα», τρα­γού­δη­σαν για την υπουρ­γό Εργα­σί­ας, στέλ­νο­ντάς της το μήνυ­μα: «Οι εργο­δό­τες ζητάν κι άλλα κέρ­δη και σε χουν βάλει μπρο­στά, κάνε πέρα τα μέτρα θα τα σαρώ­σει η εργατιά».

Στους ρυθ­μούς του «Λευ­τέ­ρη, Λευ­τέ­ρη, Λευ­τέ­ρη» τρα­γού­δη­σαν για τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών: «Ευκλεί­δη, Ευκλεί­δη, Ευκλεί­δη / μήπως μπο­ρέ­σεις να μου δώσεις αντι­κλεί­δι / στο σπί­τι σου να έρθω που είναι φίνο / για­τί εγώ δεν έχω που να μεί­νω / η Τρά­πε­ζα μου πήρε το σπι­τά­κι / Ευκλεί­δη μου για φέρε το κλειδάκι».

«Όλοι στον Αγώ­να! — Όλοι στην Απερ­γία 12 Γενά­ρη και στη Συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στις 12 το μεση­μέ­ρι στην Ομό­νοια!», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του για την κινη­το­ποί­η­ση το ΠΑΜΕ.

pame1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο