Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μένουμε σπίτι: O πολιτισμός στο διαδίκτυο

«Πώς θα ζήσου­με μαζί;» (How will we live together?) είναι ο τίτλος της 17ης Μπιε­νά­λε Αρχι­τε­κτο­νι­κής Βενε­τί­ας 2020 που επρό­κει­το να εγκαι­νια­στεί τον Μάιο και ανα­βλή­θη­κε για τέλη Αυγού­στου 2020. Το ερώ­τη­μα του επι­με­λη­τή της Μπιε­νά­λε, Λιβα­νέ­ζου αρχι­τέ­κτο­να Χασίμ Σάρ­κις, θέτει ζητή­μα­τα πολι­τι­κής, οικο­νο­μί­ας, κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, ανε­κτι­κό­τη­τας σε μια κοι­νή συμ­βί­ω­ση στις πόλεις. Ποιος άρα­γε μπο­ρού­σε να προ­βλέ­ψει ότι οι δημό­σιοι χώροι των πόλε­ων σύντο­μα θα άδειαζαν.

Η Μπιε­νά­λε Βενε­τί­ας δεν είναι βεβαί­ως το μόνο πολι­τι­στι­κό γεγο­νός στον πλα­νή­τη που αναβλήθηκε.

Η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού έφε­ρε τσου­νά­μι ανα­βο­λών και ακυ­ρώ­σε­ων σε πολυα­να­με­νό­με­νες παρα­στά­σεις, συναυ­λί­ες, εγκαί­νια εκθέ­σε­ων, Φεστι­βάλ, πρε­μιέ­ρες ται­νιών, διέ­κο­ψε γυρί­σμα­τα ται­νιών, επι­τυ­χη­μέ­νες προ­βο­λές, θεα­τρι­κές παραστάσεις.

Όμως, παρά την πρω­το­φα­νή κατά­στα­ση οι καλ­λι­τέ­χνες, στις μέρες ανα­γκα­στι­κού εγκλει­σμού μάς αντα­μεί­βουν με την παρη­γο­ριά της τέχνης.

Ο οδη­γός επι­βί­ω­σης της καθη­με­ρι­νό­τη­τας όσο μένου­με σπί­τι, περι­λαμ­βά­νει δια­λείμ­μα­τα με αντί­δο­το δωρε­άν δια­δι­κτυα­κές δόσεις ψυχα­γω­γί­ας, τέχνης, εκπαί­δευ­σης, ανά­γνω­σης. Για το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο έχου­με να επι­λέ­ξου­με από μια πλη­θώ­ρα αξιό­λο­γων δια­δι­κτυα­κών προ­τά­σε­ων, μέσα από αρχεια­κές παρα­στά­σεις των θεά­τρων ή άλλες που δια­κό­πη­καν βίαια από την παν­δη­μία, εικο­νι­κές ξενα­γή­σεις σε μου­σεία, λογο­τε­χνι­κές ανα­γνώ­σεις, ιντερ­νε­τι­κές συναυ­λί­ες και χάπενινγκς.

Παρό­τι η φυσι­κή παρου­σία στο θέα­τρο δεν υπο­κα­θί­στα­ται, το Θέα­τρο Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας στη δύσκο­λη συν­θή­κη ανοί­γει το αρχείο του και δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στο θεα­τρό­φι­λο κοι­νό, αλλά και σε φοι­τη­τές θεα­τρο­λο­γί­ας και σπου­δα­στές σχο­λών υπο­κρι­τι­κής τέχνης, να παρα­κο­λου­θή­σουν δια­δι­κτυα­κά στο www.theatroodoukefallinias.gr , σε έξι δια­φο­ρε­τι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες, έξι παρα­στά­σεις «σταθ­μούς» από το διε­θνές δρα­μα­το­λό­γιο και μία από την ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία. Ξεκι­νώ­ντας από σήμε­ρα Σάβ­βα­το 4/4 , από τις 11 το πρωί έως τις 11 το πρωί της Κυρια­κής 5/4, με την εμβλη­μα­τι­κή παρά­στα­ση του Λευ­τέ­ρη Βογια­τζή «Οι δού­λες» του Ζαν Ζενέ. Πρω­τα­γω­νι­στούν οι σπου­δαί­ες του ελλη­νι­κού θεά­τρου Ρένη Πιτα­κή, Μπέ­τυ Αρβα­νί­τη, Μάγια Λυμπε­ρο­πού­λου.

Το Εθνι­κό Θέα­τρο ξεκί­νη­σε στις 3/4 δια­δι­κτυα­κές προ­βο­λές με παρα­στά­σεις που δια­κό­πη­καν από την παν­δη­μία. Κάθε Παρα­σκευή παρου­σιά­ζει Μακ­μπέθ του Σαίξ­πηρ, σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Λιγνά­δη. Από την Κυρια­κή 5/4 και κάθε Κυρια­κή στις 21:00 το Hotel Eternite του Γιάν­νη Καλα­βρια­νού, σε σκη­νο­θε­σία του ίδιου και «Χίλιες και μία ιστο­ρί­ες» (για παι­διά από 5 ετών) του Μάικ Κέν­νυ, σε σκη­νο­θε­σία Βάσιας Αττα­ριάν και Μυρ­τώς Μακρί­δη, κάθε Σάβ­βα­το στις 17:00 και Κυρια­κή στις 12:00 το μεση­μέ­ρι. Μέσα από την ηλε­κτρο­νι­κή του διεύ­θυν­ση www.n‑t.gr .

Το Θέα­τρο Πορεία, poreiatheatre.com, συμπλή­ρω­σε 11 μέρες ελεύ­θε­ρων προ­βο­λών από το αρχείο του και ολο­κλη­ρώ­νει τον πρώ­το κύκλο το Σάβ­βα­το 4/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας) με την παρά­στα­ση «Δάφ­νης και Χλόη, ταξί­δι ανα­ψυ­χής» βασι­σμέ­νη στο αρχαίο ελλη­νι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Λόγ­γου και στη μετά­φρα­ση του Ρόδη Ρού­φου, σε σκη­νι­κή σύν­θε­ση και σκη­νο­θε­σία του Cezaris Grauzinis. Θα συνε­χί­σει με τέσ­σε­ρις επι­πλέ­ον παρα­στά­σεις από το αρχείο του, που παρου­σιά­ζουν ιστο­ρι­κό και καλ­λι­τε­χνι­κό ενδια­φέ­ρον: τη «Φρε­να­πά­τη», τα «Παντρο­λο­γή­μα­τα», τον «Αμε­ρι­κά­νι­κο Βού­βα­λο» και το «The Man Who».Για όσους δεν πρό­λα­βαν θα επα­να­προ­βά­λει το «Ευχα­ρι­στη­μέ­νο», τις «Τρεις αδελ­φές», και τη «Μεγά­λη Χίμα­ρα» στις 15/4.

Το Μέγα­ρο Μου­σι­κής κάνει σήμε­ρα Σάβ­βα­το 4/4 στις 21:30, πρε­μιέ­ρα του κύκλου δια­δι­κτυα­κών ανα­με­τα­δό­σε­ων «Μένου­με σπί­τι — Βλέ­που­με Μέγα­ρο» http://www.megaron.gr/menoume-spiti (http://www.megaron.gr/default.asp?pid=395&la=1)

Αντλεί από το ανε­ξά­ντλη­το αρχείο του την όπε­ρα «Λού­λου» του Άλμπαν Μπεργκ με πρω­τα­γω­νί­στρια την Μάρ­λις Πέτερ­σεν μια σοπρά­νο διε­θνούς ακτι­νο­βο­λί­ας που έχει ταυ­τι­στεί με τη μοι­ραία ηρω­ί­δα του Μπεργκ. Επι­πλέ­ον, στο site του Μεγά­ρου, προ­σφέ­ρε­ται σε όλους η δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σουν on demand μια σει­ρά από επι­λεγ­μέ­νες εκδη­λώ­σεις του Megaron Plus που ανα­με­τα­δί­δο­νται σε συνερ­γα­σία με το Ίδρυ­μα Μπο­δο­σά­κη. Συμ­με­τέ­χουν κατα­ξιω­μέ­νοι επι­στή­μο­νες, δια­νοη­τές και λογο­τέ­χνες από την Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Ο κινη­μα­το­γρά­φος, που επί­σης χτυ­πή­θη­κε σκλη­ρά από τον κορο­νο­ϊό, παρα­μέ­νει και με κλει­στές τις αίθου­σες, πιστός φίλος. Η συντρο­φιά του πολύ­τι­μη είτε μέσα από το τηλε­ο­πτι­κό πρό­γραμ­μα, είτε μέσα από τις πλατ­φόρ­μες streaming, είτε από το ψηφια­κό αρχείο του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης στη διεύ­θυν­ση myfestival.gr. Για το πρό­τζεκτ «Χορεί­ες χώρων», από το ομώ­νυ­μο βιβλίο του Ζορζ Περέκ, το Φεστι­βάλ ανέ­θε­σε σε έντε­κα έλλη­νες Έλλη­νες σκη­νο­θέ­τες και γύρι­σαν μια ται­νία διάρ­κειας έως 3 λεπτά μέσα στο σπί­τι τους κατα­θέ­το­ντας το δικό τους επί­και­ρο κινη­μα­το­γρα­φι­κό σχό­λιο, ανέ­βη­κε την Παρα­σκευή στη διεύ­θυν­ση https://www.youtube.com/watch?v=hLyV-YuEjU8. Το project διευ­ρύ­νε­ται με 15 σημα­ντι­κούς σκη­νο­θέ­τες απ’ όλο τον κόσμο, τα ονό­μα­τα των οποί­ων θα ανα­κοι­νω­θούν την ερχό­με­νη εβδομάδα.

Στα σκα­ριά, το Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης έχει επί­σης το πρό­τζεκτ «Γυρί­ζου­με Σπί­τι» (για παι­διά 6–13 ετών) και «Γρά­φου­με Σπί­τι» (για εφή­βους 14–18 ετών), προ­σκα­λώ­ντας τα παι­διά και εφή­βους που μένουν σπί­τι να λάβουν μέρος στον δια­γω­νι­σμό δημιουρ­γώ­ντας τη δική τους κινη­μα­το­γρα­φι­κή αφή­γη­ση και κερ­δί­ζο­ντας υπέ­ρο­χα κινη­μα­το­γρα­φι­κά δώρα.

Ένα ακό­μα σημα­ντι­κό δείγ­μα από τα πολ­λά που συνε­χί­ζουν να παρά­γουν οι φορείς της καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας, αλλη­λέγ­γυοι στην κοι­νή προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πι­στεί η παν­δη­μία και οι συνέ­πειες της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο