Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μέρισμα» καταστολής…

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Για να μην ξεχνιό­μα­στε, «μέρι­σμα» κατα­στο­λής μοί­ρα­ζε (με γεν­ναιο­δω­ρία) και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενί­σχυ­σε το αντι­δρα­στι­κό οπλο­στά­σιο (πχ συνδ­κα­λι­στι­κός νόμος, ποι­νι­κο­ποί­η­ση των αντι­δρά­σε­ων στους πλει­στη­ρια­σμούς) όπως επί­σης ενί­σχυ­σε και τα ΜΑΤ τα οποία και θα καταρ­γού­σε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στα­θε­ρά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη την ΕΛΑΣ και τα ΜΑΤ (την κατα­σταλ­τι­κή ομά­δα της) στην καταστολή.

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ) με την άγρια κατα­στο­λή προ­στα­τεύ­ουν τα συμ­φέ­ρο­ντα της τάξης των εκμε­ταλ­λευ­τών και δίνουν τα δια­πι­στευ­τή­ριά τους στην προ­σή­λω­ση για την υλο­ποί­η­ση κάθε αντι­λαϊ­κού σχε­δια­σμού. Δια­πι­στευ­τή­ρια τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

«Μέρι­σμα» άγριας κατα­στο­λής εισέ­πρα­ξαν μαθη­τές, συντα­ξιού­χοι, εργα­ζό­με­νοι, εκπαιδευτικοί…

Όλα όσα συμ­βαί­νουν, στο «πεδίο της μάχης» δεν είναι αψυ­χο­λό­γη­τες ενέρ­γειες «οργά­νων της τάξης», είναι απο­τέ­λε­σμα τη λογι­κής του εχθρού λαού που καλ­λιερ­γούν στις κατα­σταλ­τι­κές δυνάμεις.

Και επει­δή ξέρουν πολύ καλά ότι το δίκιο κρί­νε­ται στο δρό­μο, εκεί χρη­σι­μο­ποιούν κάθε δύνα­μη και κάθε εφε­δρεία (γνω­στοί «άγνω­στοι»).

Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ας μη σκού­ζουν σαν το γάτο στα κερα­μί­δια. ίδιοι είναι, τα ίδια συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρε­τούν. Άλλω­στε και χτες ο Αλέ­ξης Τσί­πρας,  ως απά­ντη­ση στο νομο­σχέ­διο που έχει κατα­θέ­σει η κυβέρ­νη­ση,  προ­έ­βα­λε την εφαρ­μο­γή της ήδη υπάρ­χου­σας ‑επί­σης αντι­δρα­στι­κής- νομο­θε­σί­ας για τον περιο­ρι­σμό των διαδηλώσεων.

banner aggoules

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο