Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέρος ενός καλοστημένο σχεδίου

Η παραί­τη­ση Τσί­πρα και η επι­κεί­με­νη προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών φαί­νε­ται να είναι μέρος ενός καλο­στη­μέ­νου σχε­δί­ου που περι­λάμ­βα­νε το πρώ­ι­μο αντι­μνη­μο­νια­κό κρε­σέ­ντο, τα σόου στις Βρυ­ξέλ­λες και στις άλλες ευρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες, το απί­θα­νο δημο­ψή­φι­σμα και την “ηρω­ι­κή” παρά­δο­ση άνευ όρων. Με την παραί­τη­ση Τσί­πρα και την προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών δε φάνη­κε η παρα­μι­κρή ανη­συ­χία των “θεσμών” και αγο­ρών, αφού η οποια­δή­πο­τε εξέ­λι­ξη θα απο­τε­λεί και αυτή μέρος του σχεδίου. 

Ή ο Τσί­πρας αυτο­δύ­να­μος και παντο­δύ­να­μος με λυμέ­να χέρια θα εκτε­λεί εντο­λές, αφού ο λαός θα έχει “εγκρί­νει” τη σφα­γή του, ή με πιο αδύ­να­μο το ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρ­ξει η λύση του μεγά­λου συνα­σπι­σμού (αλά Γερ­μα­νία) των καθα­ρά μνη­μο­νια­κών κομ­μά­των. Απει­λή για κάθε ενδε­χό­με­νο απο­τε­λεί η ανα­θε­ώ­ρη­ση των συν­θη­κών της ΕΕ που θα αρχί­σει επι­σή­μως το 2017 και η έξο­δος από το ευρώ, που δεν προ­βλέ­πε­ται από την υφι­στά­με­νη νομο­θε­σία, θα θεσμο­τη­θεί και θα προ­βλέ­πε­ται για κάθε “ατί­θα­σο” μέλος.

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο