Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέση Ανατολή: Διπλωματικές διεργασίες και παζάρια στις πλάτες των λαών της περιοχής

Την ώρα που συνε­χί­ζε­ται η σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, κλι­μα­κώ­νο­νται οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές διπλω­μα­τι­κές διερ­γα­σί­ες για την «επό­με­νη μέρα» στη Μέση Ανα­το­λή, βάζο­ντας στο στό­χα­στρο συνο­λι­κά τους λαούς της περιοχής.

Οι εξε­λί­ξεις βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο της άτυ­πης συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ, καθώς οι Βρυ­ξέλ­λες διεκ­δι­κούν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στις διερ­γα­σί­ες γύρω από «ανθρω­πι­στι­κούς δια­δρό­μους», ως μηχα­νι­σμό ευρύ­τε­ρων ανα­δια­τά­ξε­ων στη «γει­το­νιά».

Σε αυτό το πλαί­σιο, η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα στο Κάι­ρο με τον Αιγύ­πτιο πρό­ε­δρο Αμπ­ντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ευχα­ρι­στώ­ντας τον για την «παρο­χή και διευ­κό­λυν­ση της μετα­φο­ράς ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας προς τους ευά­λω­τους Παλαι­στί­νιους» και προ­σθέ­το­ντας ότι οι Βρυ­ξέλ­λες εργά­ζο­νται για την ενί­σχυ­ση «στρα­τη­γι­κής σύμπρα­ξης» με την Αίγυ­πτο. Την ίδια στιγ­μή, ο επι­κε­φα­λής της ευρω­παϊ­κής διπλω­μα­τί­ας Ζοζέπ Μπο­ρέλ από το Μπα­χρέιν (σ.σ. την ετή­σια συνά­ντη­ση «Διά­λο­γος της Μανά­μα») τόνι­σε πως «η Χαμάς δε μπο­ρεί πλέ­ον να έχει τον έλεγ­χο της Γάζας».

«Καλή φίλη» των Αράβων δηλώνει η Κίνα

Από τη μεριά της, η Κίνα εντεί­νει πολύ­πλευ­ρα τις προ­σπά­θειές να ανα­βαθ­μί­σει τον δικό της ρόλο στις εξε­λί­ξεις. Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, υπο­δέ­χτη­κε στο Πεκί­νο αντι­προ­σω­πεία ομο­λό­γων του από αρα­βι­κές και μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες (μετα­ξύ άλλων Ινδο­νη­σί­ας, Αιγύ­πτου, Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, Ιορ­δα­νί­ας, μαζί με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής αλλά και το γενι­κό γραμ­μα­τέα του Οργα­νι­σμού για την Ισλα­μι­κή Συνερ­γα­σία), με σκο­πό των συνο­μι­λιών «να προ­ω­θη­θεί απο­κλι­μά­κω­ση της εξε­λισ­σό­με­νης ισραη­λι­νο­πα­λαι­στι­νια­κής σύγκρου­σης, να προ­στα­τευ­θούν οι άμα­χοι και να επι­λυ­θεί με δίκαιο τρό­πο το παλαι­στι­νια­κό ζήτημα».

Ο Κινέ­ζος υπουρ­γός τόνι­σε ότι «η Κίνα είναι καλή φίλη και αδελ­φή των αρα­βι­κών και μου­σουλ­μα­νι­κών χωρών» και κάλε­σε τους Άρα­βες διπλω­μά­τες να «εργα­στού­με μαζί για να απο­κα­τα­στα­θεί η ειρή­νη στη Μέση Ανα­το­λή το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό», κατα­λή­γο­ντας ότι «η διε­θνής κοι­νό­τη­τα πρέ­πει να ενερ­γή­σει με επεί­γο­ντα τρό­πο και να λάβει απο­τε­λε­σμα­τι­κά μέτρα για να απο­τρέ­ψει την εξά­πλω­ση αυτής της τραγωδίας».

Αύριο, Τρί­τη, η αντι­προ­σω­πεία των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών θα μετα­βεί στη Μόσχα και θα συνα­ντη­θεί με το Ρώσο ομό­λο­γό τους, Σερ­γκέι Λαβρόφ.

«Μηχανισμό εγγυήσεων» μελετά η Άγκυρα

Θεα­τής δε μένει όμως ούτε η Τουρ­κία, της οποί­ας ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Χακάν Φιντάν, μιλώ­ντας σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή τάχθη­κε υπέρ της δημιουρ­γί­ας στη Γάζα ενός «μηχα­νι­σμού περι­φε­ρεια­κής κυριό­τη­τας και εγγυ­ή­σε­ων», κατη­γο­ρώ­ντας τις δυτι­κές χώρες «που έχουν επιρ­ροή στο Ισρα­ήλ» ότι σιω­πούν. Προ­σθέ­το­ντας δε ότι οι εξε­λί­ξεις μπο­ρεί «να ανοί­ξουν την πόρ­τα σε άλλες κρί­σεις και να οδη­γή­σουν σε απρό­βλε­πτες συμ­μα­χί­ες» είπε ότι «είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να δου­λέ­ψου­με όλοι μαζί για τη διαρ­κή ειρήνη…».

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη BRICS

Ο πρό­ε­δρος της Νότιας Αφρι­κής (που αυτή την περί­ο­δο προ­ε­δρεύ­ει της δια­κρα­τι­κής συμ­μα­χί­ας) Σίριλ Ραμα­φό­ζα ανα­κοί­νω­σε πως αύριο Τρί­τη, θα γίνει έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη των BRICS για να συζη­τή­σουν τα κρά­τη — μέλη τις εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο σχή­μα συμ­με­τέ­χουν Ρωσία, Κίνα, Νότια Αφρι­κή, Ινδία, Βρα­ζι­λία. Στη συζή­τη­ση θα πάρουν μέρος και οι ηγέ­τες των χωρών που προ­σκλή­θη­καν στη πρό­σφα­τη Σύνο­δο Κορυ­φής στο Γιο­χά­νε­σμπουργκ, που τους επό­με­νους μήνες θα εντα­χθούν και ως μέλη στους BRICS (δηλα­δή Σαου­δι­κή Αρα­βία, Αργε­ντι­νή, Αίγυ­πτος, Αιθιο­πία, Ιράν και Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα).

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο