Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέση Ανατολή: «Στο κόκκινο» η ένταση — Ερώτημα το πότε και η έκταση του χτυπήματος του Ιράν στο Ισραήλ

Ορα­τός όσο ποτέ είναι ο κίν­δυ­νος κλι­μά­κω­σης του πολέ­μου στη Μέση Ανα­το­λή, με το Ιράν να είναι έτοι­μο να χτυ­πή­σει το Ισρα­ήλ, ως αντί­ποι­να για το πλήγ­μα στο προ­ξε­νείο του στη Δαμα­σκό. Οι επό­με­νες ώρες θεω­ρού­νται εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μες, με δημο­σιεύ­μα­τα να ανα­φέ­ρουν πως η Τεχε­ρά­νη θα εξα­πο­λύ­σει επί­θε­ση εντός των επό­με­νων 24ωρων. Σύμ­φω­να με τη Wall Street Journal απο­μέ­νει μόνο η τελι­κή από­φα­ση από την ηγε­σία στην Τεχεράνη.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρει από την πλευ­ρά του το αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο CBS News, επι­κα­λού­με­νο Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους που θέλουν να δια­τη­ρή­σουν την ανω­νυ­μία τους, μια ιρα­νι­κή επί­θε­ση θα μπο­ρού­σε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ακό­μη και σήμε­ρα, με περισ­σό­τε­ρα από 100 drones και δεκά­δες πυραύ­λους κατά στρα­τιω­τι­κών στό­χων εντός του Ισραήλ.

Η απά­ντη­ση θα δοθεί, τονί­ζουν οι Ιρα­νοί και κατη­γο­ρούν τα Ηνω­μέ­να Έθνη για αδρά­νεια στην κατα­δί­κη της επί­θε­σης στο Προ­ξε­νείο της Δαμα­σκού. Εάν το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ είχε κατα­δι­κά­σει την επί­θε­ση του σιω­νι­στι­κού καθε­στώ­τος στις διπλω­μα­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις μας στη Δαμα­σκό και είχε φέρει στη δικαιο­σύ­νη τους δρά­στες της, η υπο­χρέ­ω­ση του Ιράν να τιμω­ρή­σει αυτό το αχρείο καθε­στώς θα είχε απο­φευ­χθεί, ανα­φέ­ρει αντι­προ­σω­πεία του Ιράν στον ΟΗΕ.

Πηγές από την Ουά­σιγ­κτον μιλούν πάντως για αντί­ποι­να που πιθα­νό­τα­τα δεν θα προ­κα­λέ­σουν μεγά­λη κλι­μά­κω­ση, με την πλη­ρο­φό­ρη­ση να έρχε­ται από τον Ιρα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών μέσω του Ομάν. Οι εναλ­λα­κτι­κές είναι η χρή­ση των φιλοι­ρα­νι­κών ομά­δων είτε από την Υεμέ­νη, είτε από το Ιράκ είτε από τον Λίβα­νο, ανα­φέ­ρουν αναλυτές.

Την ίδια ΗΠΑ και Ισρα­ήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Το μεν Ισρα­ήλ που πυρο­δό­τη­σε την κρί­ση με την επί­θε­ση της 1ης Απρί­λη στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο της Δαμα­σκού, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το 13 έως 16 ατό­μων, μετα­ξύ των οποί­ων δύο Ιρα­νών στρα­τη­γών, απει­λεί ότι θα απα­ντή­σει άμε­σα. «Όποιος μας κάνει κακό, θα τον βλά­ψου­με. Είμα­στε έτοι­μοι να καλύ­ψου­με όλες τις ανά­γκες ασφα­λεί­ας του κρά­τους του Ισρα­ήλ, τόσο αμυ­ντι­κά όσο και επι­θε­τι­κά» δηλώ­νει ο Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ και δια στό­μα­τος Τζο Μπάι­ντεν δηλώ­νουν πως θα κάνουν καθε­τί «για να προ­στα­τεύ­σει την ασφά­λεια του Ισρα­ήλ», επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι «η δέσμευ­σή μας στην ασφά­λεια του Ισρα­ήλ κατά των απει­λών από το Ιράν και τους αντι­προ­σώ­πους του είναι ακλό­νη­τη (ironclad)».

Σύμ­φω­να με ανώ­νυ­μες δηλώ­σεις Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τι­κών αξιω­μα­τού­χων, «στο τρα­πέ­ζι» βρί­σκε­ται το ενδε­χό­με­νο «συν­δρο­μής» των ΗΠΑ στην ανα­χαί­τι­ση πυραυ­λι­κής επί­θε­σης του Ιράν ενα­ντί­ον ισραη­λι­νών στό­χων, ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται και η εξα­πό­λυ­ση κοι­νών πληγ­μά­των από Ισρα­ήλ και ΗΠΑ εφό­σον υπάρ­ξουν ιρα­νι­κές επι­θέ­σεις αντι­ποί­νων σε ισραη­λι­νό έδαφος.

Διπλωματικός μαραθώνιος και «προειδοποιησεις»

Παράλ­λη­λα, η Ουά­σιγ­κτον προ­χω­ρά και σε έναν διπλω­μα­τι­κό μαρα­θώ­νιο για να απο­τρέ­ψει μια «σκλη­ρή» ιρα­νι­κή απά­ντη­ση αντι­ποί­νων στο Ισρα­ήλ. Σε αυτό το πλαί­σιο, την χθες Πέμ­πτη και σήμε­ρα ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν είχε σει­ρά τηλε­φω­νι­κών επι­κοι­νω­νιών, μετα­ξύ άλλων με τους ομο­λό­γους του της Κίνας, Ουάνγκ Γι, της Τουρ­κί­ας, Χ. Φιντάν, της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, Φ. μπιν Φαρχάν.

Σε ό,τι αφο­ρά την τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία του Μπλίν­κεν με τον Κινέ­ζο υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, έγι­νε γνω­στό πως ο Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος ζήτη­σε από το Πεκί­νο να ασκή­σει κάθε δυνα­τό­τη­τα επιρ­ρο­ής που μπο­ρεί να έχει στο Ιράν, ώστε να απο­τρα­πούν αντί­ποι­να που θα οδη­γού­σαν σε διεύ­ρυν­ση της σύγκρου­σης στη Μέση Ανα­το­λή. Καμία δημό­σια κατα­δί­κη δεν υπήρ­ξε βέβαια από τον ίδιο για την ισραη­λι­νή επί­θε­ση στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο στη Δαμασκό.

Ο Ουανγκ Γι εξέ­φρα­σε την ισχυ­ρή κατα­δί­κη της Κίνας στην ισραη­λι­νή επί­θε­ση στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο, επι­ση­μαί­νο­ντας το «απα­ρα­βί­α­στο δικαί­ω­μα των διπλω­μα­τι­κών θεσμών και την ανά­γκη σεβα­σμού των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των του Ιράν και της Συρί­ας». Δια­βε­βαί­ω­σε επί­σης πως η Κίνα θα συνε­χί­σει να παί­ζει εποι­κο­δο­μη­τι­κό ρόλο στη Μέση Ανα­το­λή και να συμ­βάλ­λει στην εκτό­νω­ση της κατά­στα­σης. Κάλε­σε δε και τις ΗΠΑ να παί­ξουν «εποι­κο­δο­μη­τι­κό ρόλο».

Η εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού ΥΠΕΞ, ανα­φε­ρό­με­νη στην επι­κοι­νω­νία Μπλίν­κεν — Γι, τόνι­σε πως «η κλι­μά­κω­ση των εχθρο­πρα­ξιών είναι η πιο πρό­σφα­τη ένδει­ξη του φαι­νο­μέ­νου της εξά­πλω­σης της σύγκρου­σης στη Γάζα και είναι επεί­γον αυτή να τερ­μα­τι­στεί το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό». Κάλε­σε δε σε ουσια­στι­κή εφαρ­μο­γή της Από­φα­σης του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας.

Παράλ­λη­λα με τις επα­φές του Μπλίν­κεν, ο ειδι­κός απε­σταλ­μέ­νος του Λευ­κού Οίκου για τη Μέση Ανα­το­λή και Βόρεια Αφρι­κή, Μπρετ Μακ­γκέρκ, επι­κοι­νώ­νη­σε την Πέμ­πτη με τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, του Κατάρ, των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των και του Ιράκ, ζητώ­ντας τους να στεί­λουν και αυτοί «μήνυ­μα» στο Ιράν να χαμη­λώ­σει τις εντά­σεις με το Ισρα­ήλ. Αντί­στοι­χου περιε­χο­μέ­νου επι­κοι­νω­νί­ες με την Τεχε­ρά­νη, με αφορ­μή το τέλος της νηστεί­ας του Ραμα­ζα­νιού την Τετάρ­τη, είχαν και άλλοι «εταί­ροι» του Ισρα­ήλ, όπως οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Γερ­μα­νί­ας, Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ, της Βρε­τα­νί­ας Ντ. Κάμε­ρον και της Αυστρα­λί­ας Πένι Γουάνγκ.

Ο Ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Χοσε­ΐν Αμίρ Αμπ­ντο­λα­χιάν, απα­ντώ­ντας στους τρεις ομο­λό­γους του με ανάρ­τη­σή του την πλατ­φόρ­μα «Χ», απαί­τη­σε από αυτούς μία ξεκά­θα­ρη θέση για την κατα­δί­κη της ισραη­λι­νής επί­θε­σης στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο της Δαμα­σκού. Ανέ­φε­ρε πως το Ιράν δεν επι­διώ­κει τη διεύ­ρυν­ση του πολέ­μου, αλλά την επα­να­φο­ρά μίας «στα­θε­ρής ασφά­λειας στην ευαί­σθη­τη περιο­χή της Δυτι­κής Ασίας».

Η κλι­μά­κω­ση της έντα­σης έκα­νε διά­φο­ρες χώρες, μετα­ξύ των οποί­ων η Ρωσία, η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία, η Ινδία, να εκδώ­σουν απο­τρε­πτι­κές ταξι­διω­τι­κές οδη­γί­ες στους πολί­τες των χωρών τους για Ισρα­ήλ, Ιράν, Λίβα­νο και κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, ενώ η γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία «Lufthansa» έχει απα­γο­ρεύ­σει τις πτή­σεις προ­σω­ρι­νά στο Ιράν για λόγους ασφαλείας…

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο