Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέσω τηλεργασίας η λειτουργία του Δημοσίου και αύριο

Με τηλερ­γα­σία θα λει­τουρ­γή­σει και αύριο Παρα­σκευή το Δημό­σιο για τους υπαλ­λή­λους που λόγω της χιο­νό­πτω­σης των τελευ­ταί­ων ημε­ρών είναι δύσκο­λη η μετα­κί­νη­σή τους στον τόπο εργα­σί­ας τους.

Σύμ­φω­να με εγκύ­κλιο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, όσοι υπάλ­λη­λοι δεν δύνα­ται να ασκή­σουν τα καθή­κο­ντά τους εξ απο­στά­σε­ως, η προ­σέ­λευ­σή τους στην έδρα της υπη­ρε­σί­ας τους θα πρέ­πει να δια­σφα­λι­στεί ότι θα γίνει με όρους ασφά­λειας, οπό­τε και για λόγους ανω­τέ­ρας βίας η βρα­δεία προ­σέ­λευ­σή τους θα πρέ­πει να θεω­ρη­θεί δικαιολογημένη.

Δικαιο­λο­γη­μέ­νη θα είναι και η απου­σία υπαλ­λή­λων που τα καθή­κο­ντά τους δεν μπο­ρούν να ασκη­θούν με τηλερ­γα­σία και η προ­σέ­λευ­σή τους στην υπη­ρε­σία είναι αντι­κει­με­νι­κά αδύνατη.

Η εγκύ­κλιος διευ­κρι­νί­ζει ότι τα παρα­πά­νω δεν αφο­ρούν εργα­ζο­μέ­νους σε υπη­ρε­σί­ες αιχ­μής, οι αρμο­διό­τη­τες των οποί­ων σχε­τί­ζο­νται άμε­σα ή έμμε­σα με την αντι­με­τώ­πι­ση και δια­χεί­ρι­ση των συνε­πειών από τις δυσμε­νείς και­ρι­κές συνθήκες.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο