Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Παρουσίασε το πλαίσιο πάλης για «Να γίνουμε φοιτητές ξανά! Φοιτητές όπως μας αξίζει» +VIDEO

Με βασι­κό σύν­θη­μα «Να γίνου­με φοι­τη­τές ξανά! Φοι­τη­τές όπως μας αξί­ζει», οι δυνά­μεις του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ) απευ­θύ­νο­νται στους φοι­τη­τές σε όλη τη χώρα καλώ­ντας τους να πάρουν θέση μάχης απέ­να­ντι σε όσα υπο­νο­μεύ­ουν το δικαί­ω­μα στη μόρφωση.

Το μεση­μέ­ρι, στα Προ­πύ­λαια, λίγο πριν ξεκι­νή­σει το μεγά­λο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο παρου­σιά­στη­κε η πρό­τα­ση πάλης και διεκ­δι­κή­σε­ων του ΜΑΣ για την ακα­δη­μαϊ­κή χρο­νιά 2021 — 2022 που συζη­τή­θη­κε και εγκρί­θη­κε σε δια ζώσης συνε­δρί­α­ση του πανελ­λα­δι­κού συντο­νι­στι­κού οργά­νου του, φιλο­δο­ξώ­ντας να απο­τε­λέ­σει βάση ώστε να δυνα­μώ­σει η συζή­τη­ση, ο προ­βλη­μα­τι­σμός, η δρά­ση των συλ­λό­γων, η πάλη ενά­ντια στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τά, ο αγώ­νας για τις σπου­δές και τη ζωή που αξί­ζει σε κάθε φοι­τη­τή, όπως τονί­στη­κε εισηγητικά.

Την παρου­σί­α­ση του Πλαι­σί­ου έκα­νε ο Παντελής Αρζό­γλου εκ μέρους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΜΑΣ η οποία καλεί τους φοι­τη­τές «να πάρουν θέση μάχης ώστε το άνοιγ­μα των σχο­λών να συνο­δεύ­ε­ται από όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας ώστε να μην ξανα­κλεί­σουν, για να ανα­βαθ­μι­στούν πραγ­μα­τι­κά οι σπου­δές μας, να γίνου­με φοι­τη­τές ξανά». «Τους καλού­με» τόνι­σε «να υιο­θε­τή­σουν και να εμπλου­τί­σουν το πλαί­σιο πάλης του ΜΑΣ, να μπουν μπρο­στά σε κάθε Τμή­μα και έτος για να φτιά­ξου­με ένα μαζι­κό, οργα­νω­μέ­νο και μαχη­τι­κό φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, ένα μεγά­λο συντο­νι­σμό των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων για να διεκδικήσουμε:

  • Κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση της Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης στο ύψος των ανα­γκών. Έκτα­κτο κρα­τι­κό κον­δύ­λι για να καλυ­φθούν οι τρέ­χου­σες ανά­γκες των ιδρυμάτων.
  • Να παρ­θούν τώρα όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να ανοί­ξουν οι σχο­λές μας με ασφά­λεια! Μαζί με τον ανα­γκαίο εμβο­λια­σμό, να εξα­σφα­λι­στεί η διε­νέρ­γεια δωρε­άν rapid test για όλους τους φοι­τη­τές από κλι­μά­κια του ΕΟΔΥ, η ενί­σχυ­ση των υπο­δο­μών, οι προ­σλή­ψεις καθη­γη­τών και προ­σω­πι­κού καθαριότητας.
  • Καμία σκέ­ψη για είσο­δο της Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές μας! Ο νόμος Κερα­μέ­ως — Χρυ­σο­χοϊ­δη να μεί­νει στα χαρ­τιά στο σύνο­λό του.
  • Καμία σκέ­ψη για νέο νόμο πλαί­σιο, για κλεί­σι­μο και συγ­χω­νεύ­σεις τμη­μά­των. Οχι στις κατη­γο­ριο­ποι­ή­σεις ανά­με­σα στα Τμή­μα­τα, τα πτυ­χία, τους απο­φοί­τους. Οχι στην εξί­σω­ση των πτυ­χί­ων κολε­γί­ων με των ΑΕΙ.
  • Δωρε­άν φοι­τη­τι­κή μέρι­μνα. Μέτρα στή­ρι­ξη για τη στέ­γα­ση των φοι­τη­τών. Κατάρ­γη­ση των διδά­κτρων στα μετα­πτυ­χια­κά και σε προ­πτυ­χια­κά όπου υπάρχουν.
  • Σύγ­χρο­να εργα­σια­κά, επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα για όλους! Το πτυ­χίο να απο­τε­λεί τη μόνη προ­ϋ­πό­θε­ση για την άσκη­ση του επαγγέλματος».

Από το ΜΑΣ τονί­ζε­ται πως σήμε­ρα υπάρ­χουν όλες οι δυνα­τό­τη­τες και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για ανα­βάθ­μι­ση των σπου­δών και των Πανε­πι­στη­μί­ων, «όμως οι κυβερ­νή­σεις, η ΕΕ, οι διοι­κή­σεις που εφαρ­μό­ζουν την πολι­τι­κή τους, κρα­τούν το Πανε­πι­στή­μιο πίσω, υπο­νο­μεύ­ουν το δικαί­ω­μά μας στη μόρ­φω­ση εξυ­πη­ρε­τώ­ντας τα θέλω των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων». Τονί­στη­κε ειδι­κό­τε­ρα πως σήμε­ρα όλοι μπο­ρούν να έχουν πρό­σβα­ση σε δωρε­άν σπου­δές, σύγ­χρο­νες επι­στη­μο­νι­κές γνώ­σεις, σύγ­χρο­νες εστί­ες, ανα­βαθ­μι­σμέ­νες υπο­δο­μές και εργα­στή­ρια, ανα­βαθ­μι­σμέ­να προ­γράμ­μα­τα σπου­δών και πτυ­χίο που θα απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για μόνι­μη και στα­θε­ρή δουλειά.

Το ΜΑΣ δηλώ­νει πως «στην παν­δη­μία μέτρων, μόνο “φάρ­μα­κο” είναι ο συλ­λο­γι­κός και οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας», σε ό,τι αφο­ρά τα νομο­σχέ­δια που χτυ­πούν το δικαί­ω­μα στη μόρ­φω­ση και ψηφί­στη­καν με κλει­στές σχο­λές. Μπρο­στά στο άνοιγ­μα των σχο­λών χωρίς τα ανα­γκαία μέτρα, στα επι­χει­ρή­μα­τα πως δεν υπάρ­χουν λεφτά για τις ανά­γκες των φοι­τη­τών, καλεί όλους τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους, τους εκλεγ­μέ­νους στα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια να πρω­το­στα­τή­σουν στη διεκ­δί­κη­ση των απαι­τού­με­νων μέτρων προ­στα­σί­ας από την κυβέρ­νη­ση και τις διοι­κή­σεις των ιδρυμάτων.

«Τώρα είναι η ώρα να δυνα­μώ­σει η δρά­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων. Αυτή ήταν η ασπί­δα μας την περί­ο­δο της καρα­ντί­νας, έτσι οργα­νώ­σα­με την αλλη­λεγ­γύη, τη διεκ­δί­κη­ση για τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας! Μέσα από τους Συλ­λό­γους μας, τη συζή­τη­ση και ενη­μέ­ρω­ση σε κάθε Τμή­μα και έτος, κατα­φέ­ρα­με να βάλου­με εμπό­δια στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για τα Πανε­πι­στή­μια, να τσα­λα­κώ­σου­με τη προ­πα­γάν­δα της!
Δυνα­τός Σύλ­λο­γος σημαί­νει κανέ­νας μόνος του απέ­να­ντι στην επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τά μας, κανέ­νας μόνος του απέ­να­ντι στα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει στη σχο­λή, στην εστία, στη δου­λειά του!
Καθο­ρι­στι­κό ρόλο ώστε ο αγώ­νας μας να βάλει εμπό­δια στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, να δυνα­μώ­σει η διεκ­δί­κη­ση, να μπει στον πάγο η Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία, έπαι­ξαν οι Σύλ­λο­γοι που συσπει­ρώ­νο­νται στο Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών», τονί­στη­κε στην συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το πλαίσιο πάλης του ΜΑΣ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο