Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήδεια: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας — Κλειστή η Αθηνών- Λαμίας

Δύσκο­λη η σημε­ρι­νή με το δεύ­τε­ρο κύμα της κακο­και­ρί­ας «Μήδεια», πιο ισχυ­ρό να πλήτ­τει από τις πρώ­τες βρα­δι­νές ώρες την Αττι­κή, με πολύ πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις στα βόρεια, αλλά και σε κεντρι­κές περιο­χές της Αθήνας.

Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας θα χιο­νί­ζει, ενώ κατά τόπους θα υπάρ­χει ολι­κός παγε­τός. Οι άνε­μοι θα είναι πολύ θυελ­λώ­δεις, φθά­νο­ντας στο Αιγαίο και τα 10 μποφόρ.

attiki dafni xioni

Στην Αθή­να ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ώρες μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση των φαι­νο­μέ­νων, με πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις κατά περιό­δους, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην πρό­γνω­ση της ΕΜΥ.

Σε απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας όλων των οχη­μά­των στην εθνι­κή οδό Αθη­νών- Λαμί­ας προ­χώ­ρη­σε η Τρο­χαία από τις 19:45, καθώς οι συν­θή­κες καθι­στούν επι­κίν­δυ­νη την κίνη­ση κατά τη διάρ­κεια της νύχτας.

attiki kifisias xioni1 attiki kifisias xioni2

Η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των ισχύ­ει και για τα δύο ρεύ­μα­τα, από τη γέφυ­ρα Καλυ­φτά­κη στην Κηφι­σιά μέχρι τη Λαμία, έως αύριο τις 19.00 το από­γευ­μα, αλλά η κατά­στα­ση θα εκτι­μά­ται από το πρωί κάθε ώρα και θα αξιο­λο­γη­θεί σε νέα σύσκε­ψη, στις 11.00.

attiki kifisias xioni3 attiki maroysi xioni attiki maroysi xioni1 attiki nea ionia xioni attiki patisia xioni1

Λόγω της χιο­νό­πτω­σης, όπως έγι­νε γνω­στό από τη ΓΑΔΑ, η Τρο­χαία διέ­κο­ψε την κυκλο­φο­ρία των αυτο­κι­νή­των από τις 18:00 και στην επαρ­χια­κή οδό Αγί­ου Μερ­κου­ρί­ου από το ύψος της ταβέρ­νας «Λεω­νί­δας» προς Ιππο­κρά­τειο Πολιτεία.

Στον δήμο Διο­νύ­σου υπάρ­χουν περιο­χές που βρί­σκο­νται χωρίς ρεύ­μα και η δημο­τι­κή Αρχή έχει κινη­το­ποι­η­θεί, προ­κει­μέ­νου οι βλά­βες να απο­κα­τα­στα­θούν από τα συνερ­γεία της ΔΕΗ. Η δια­κο­πή της ηλε­κτρο­δό­τη­σης οφεί­λε­ται κυρί­ως σε δέντρα, που δεν αντέ­χουν από το βάρος του χιο­νιού και πέφτουν ή γέρ­νουν και προ­κα­λούν πρό­βλη­μα σε καλώ­δια. «Είναι μια δύσκο­λη κατά­στα­ση και κατα­βά­λου­με κάθε προ­σπά­θεια», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρ­χος Διο­νύ­σου, Γιάν­νης Καλα­φα­τέ­λης και εξη­γεί: «Το καλό ήταν ότι κατα­φέ­ρα­με να κρα­τή­σου­με ανοι­χτό το οδι­κό δίκτυο. Και το κεντρι­κό οδι­κό δίκτυο, με τη συν­δρο­μή της Περι­φέ­ρειας, και το δευ­τε­ρεύ­ον. Το κακό είναι ότι υπήρ­ξε πτώ­ση πολ­λών δέντρων. Οι ανα­φο­ρές που έχου­με κάνουν λόγο για περισ­σό­τε­ρα από 250 δέντρα, τα οποία έκο­ψαν καλώ­δια της ηλε­κτρο­δό­τη­σης κι έτσι κάποιες περιο­χές έχουν μεί­νει χωρίς ρεύ­μα. Είναι σοβα­ρό το πρό­βλη­μα, για­τί αυτήν τη στιγ­μή είναι εκα­το­ντά­δες οι οικο­γέ­νειες που δεν έχουν ρεύ­μα και κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν έτσι όλη τη νύχτα. Τα συνερ­γεία της ΔΕΗ εργά­ζο­νται πυρε­τω­δώς για να επα­νέλ­θει το ρεύ­μα σε αυτές τις περιο­χές και μου έχουν υπο­σχε­θεί ότι θα το απο­κα­τα­στή­σουν. Σίγου­ρα θα είναι μια δύσκο­λη νύχτα αυτή που έρχε­ται, θα είναι δύσκο­λες οι συν­θή­κες το επό­με­νο διή­με­ρο, όμως όλος ο μηχα­νι­σμός βρί­σκε­ται στον δρό­μο και τα κλι­μά­κια του δήμου επι­χει­ρούν αστα­μά­τη­τα». Σχε­τι­κά με ανθρώ­πους που ζουν μόνοι και απο­μο­νω­μέ­νοι σε διά­φο­ρα σημεία του Διο­νύ­σου, ο κ. Καλα­φα­τέ­λης τόνι­σε: «Οι πρό­ε­δροι των δημο­τι­κών κοι­νο­τή­των γνω­ρί­ζουν αυτές τις περι­πτώ­σεις και υπάρ­χει η σχε­τι­κή μέρι­μνα για ό,τι χρειαστούν».

Η πτώ­ση των δέντρων είναι ένα πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι περισ­σό­τε­ροι δήμοι της βόρειας Αττι­κής, αλλά και των βόρειων προ­α­στί­ων της Αθή­νας, όπως στον Δήμο Αμα­ρου­σί­ου και στον Δήμο Πεντέ­λης, όμως και εκεί τα μηχα­νή­μα­τα επι­χει­ρούν διαρ­κώς, ώστε να μην προ­κύ­ψουν μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα. Το ίδιο και στον Δήμο Μαρα­θώ­να, όπου η προ­σο­χή έχει στρα­φεί κυρί­ως στην περιο­χή του Βαρ­νά­βα, καθώς υπάρ­χει πυκνή χιο­νό­πτω­ση και μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρ­χος Σέρ­γιος Τσίρ­κας, τόνι­σε ότι: «Θα είμα­στε στο πόδι όλη τη νύχτα, για ό,τι χρειαστεί».

Ανά­λο­γη η κατά­στα­ση και στην άλλη πλευ­ρά της Αττι­κής, στον Δήμο Μάν­δρας-Ειδυλ­λί­ας. Το χιό­νι είναι πυκνό κυρί­ως στα Βίλια, ωστό­σο οι κεντρι­κοί δρό­μοι παρα­μέ­νουν ανοι­χτοί, ενώ η δημο­τι­κή Αρχή για λόγους ασφα­λεί­ας, έκλει­σε από μόνη της τον δρό­μο που πηγαί­νει προς το κατα­φύ­γιο του Κιθαι­ρώ­να και προς το Κρύο Πηγά­δι, στο ύψος του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου. «Τα εκχιο­νι­στι­κά βρί­σκο­νται στον δρό­μο και οι άνθρω­ποι του δήμου θα εργα­στούν όλη τη νύχτα», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντι­δή­μαρ­χος Πανα­γιώ­της Κολο­βέν­τζος και προ­σθέ­τει: «Θα προ­σπα­θή­σου­με να δια­τη­ρή­σου­με ανοι­χτές τις κεντρι­κές αρτη­ρί­ες, όσο δύσκο­λο κι αν είναι αυτό και το πρωί θα ασχο­λη­θού­με με τους μικρό­τε­ρους δρό­μους, που πιθα­νώς να έχουν κλεί­σει. Είμα­στε εφο­δια­σμέ­νοι με αλά­τι και όπου παρου­σια­στεί πρό­βλη­μα θα σπεύ­σου­με αμέ­σως. Του­λά­χι­στον φέτος δεν έχει προ­κύ­ψει πρό­βλη­μα με την ηλε­κτρο­δό­τη­ση, καθώς πέρυ­σι με τη χιο­νό­πτω­ση υπήρ­ξαν περιο­χές που έμει­ναν πέντε ημέ­ρες χωρίς ρεύμα».

Πιο ήσυ­χα τα πράγ­μα­τα δεί­χνουν στο νότιο κομ­μά­τι της Αττι­κής, παρ’ όλο που και εκεί υπάρ­χει χιο­νό­πτω­ση και επί­σης οι δήμοι ετοι­μά­ζο­νται για μια δύσκο­λη νύχτα. Μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρ­χος Λαυ­ρε­ω­τι­κής, Δημή­τρης Λου­κάς τόνι­σε: «Ουσια­στι­κά προ­βλή­μα­τα δεν παρου­σιά­στη­καν, αν και το ορει­νό κομ­μά­τι του δήμου δέχθη­κε πίε­ση. Τα μηχα­νή­μα­τα ρίχνουν συνε­χώς αλά­τι και θα επι­χει­ρού­με όλη τη νύχτα, ώστε να κρα­τή­σου­με ανοι­χτούς τους δρό­μους. ‘Αλλω­στε, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν θα πέσει χιό­νι ή όχι, ο πάγος είναι πάντα επι­κίν­δυ­νος και χρειά­ζε­ται προ­σο­χή. Θα είμα­στε επί ποδός όλη τη νύχτα».

Σε επιφυλακή η πυροσβεστική

Σε δεκά­δες περι­στα­τι­κά που αφο­ρού­σαν κυρί­ως κοπές δέν­δρων και αφαι­ρέ­σεις αντι­κει­μέ­νων που παρα­σύρ­θη­καν από τον αέρα, αλλά και μετα­φο­ρές πολι­τών σε νοσο­κο­μεία και σε εμβο­λια­στι­κά κέντρα προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εμβο­λια­σμοί για Covid-19, χρειά­στη­κε να επέμ­βει η Πυρο­σβε­στι­κή από χθες μέχρι αυτήν τη ώρα σε όλη την Ελλά­δα. Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα, από χθες, Κυρια­κή 14 Φεβρουα­ρί­ου 2021, το Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων δέχθη­κε 245 κλή­σεις, οι οποί­ες αφορούσαν:

–172 για κοπές δέντρων και αφαι­ρέ­σεις αντικειμένων
–13 για μετα­φο­ρές ατό­μων σε ασφα­λές σημείο
–27 για μετα­φο­ρές ατό­μων σε νοσο­κο­μεία (αιμο­κά­θαρ­ση)
–23 για μετα­φο­ρές ατό­μων σε κέντρα υγεί­ας και νοσο­κο­μεία προ­κει­μέ­νου να εμβολιαστούν
–καθώς και για άλλες περι­πτώ­σεις παρο­χής βοηθείας

Το προ­σω­πι­κό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος παρα­μέ­νει σε επι­φυ­λα­κή για την άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση τυχόν προ­βλη­μά­των που θα προ­κύ­ψουν από την εξε­λισ­σό­με­νη κακοκαιρία.

Από το Αρχη­γείο του Π.Σ. τονί­ζε­ται ότι, με δεδο­μέ­νες τις ανα­κοι­νώ­σεις της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας για χιο­νο­πτώ­σεις, ισχυ­ρό παγε­τό και θυελ­λώ­δεις ανέ­μους παρα­κα­λού­νται οι πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να ακο­λου­θούν πιστά τις υπο­δεί­ξεις των αρμό­διων αρχών.

kleisti-i-athinon-lamias-gia-24-ores-se-exelixi-to-deytero-kyma-tis-kakokairias2

ΟΑΣΑ

Με νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­σή του ο ΟΑΣΑ ενη­με­ρώ­νει το επι­βα­τι­κό κοι­νό για τις μετα­βο­λές και τρο­πο­ποι­ή­σεις που ήδη υπάρ­χουν στο δίκτυο των λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών λόγω της χιο­νό­πτω­σης και ανά­λο­γα με τις επι­κρα­τού­σες ανά περιο­χή συνθήκες.

Ειδι­κό­τε­ρα:

Γραμ­μές εκτός Λειτουργίας

524 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

526 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ

535 Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ – ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

726 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ)

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ

Μερι­κή Λει­τουρ­γία (Ανά­λο­γα με τις επι­κρα­τού­σες και­ρι­κές συνθήκες)

301–301 Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ‑Έως 3η Ανθούσας

324 ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΚΑΤΖΑ – Έως 3η Ανθούσας

503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ – Έως Πλ. Βαρυμπόμπης

504 ΘΡΑΚ/ΝΕΣ – ΚΗΦΙΣΙ’Α – 3η Ολ.Χωριού

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑ – Έως πλα­τεία Σταμάτας

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Έως Γέφυ­ρα Εθνι­κής (Εκτός Λεωφ. Τραπεζούντος)

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΣ (Έως Μονα­στή­ρι, εκτός Ν. Εκάλη)

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Έως στά­ση 14η Φούρ­νος (Εκτός Αιολίδος)

537 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ- Έως Πλ. Βαρυμπόμπης

560 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΟΡΤΕΡΟ‑Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Έως Στά­ση Γέφυρα

712 ΑΧΑΡΝΑΙ – ‘ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) ‑Έως Αμα­ξο­στά­σιο ‘Ανω Λιοσίων

721 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΗΦΙΣΙΑ – (Από Καλυφτάκη)

725 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) – Έως Π.Μελά

749 ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – Έως στά­ση 8η Αγ. Ιωάν­νου (Εκτός Οικ. Γεννηματά)

752 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ – Έως 3η Αγ.Διονυσίου

862 ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Λει­τουρ­γία με δυσκο­λία λόγω των και­ρι­κών συνθηκών)

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΒΙΟΜ.ΖΩΝΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Λει­τουρ­γία με δυσκο­λία λόγω των και­ρι­κών συνθηκών)

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και για τυχόν νέες μετα­βο­λές που μπο­ρεί να υπάρ­ξουν λόγω των και­ρι­κών συν­θη­κών, οι επι­βά­τες μπο­ρούν να καλούν στο πλη­ρο­φο­ρια­κό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο