Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήλος και αρχαία Ολυμπία στα πιο όμορφα μέρη για επίσκεψη στην Ελλάδα

«Υπάρ­χουν εκα­το­ντά­δες ελλη­νι­κά νησιά για να δια­λέ­ξε­τε, αλλά ένα που κερ­δί­ζει περισ­σό­τε­ρη προ­σο­χή κάθε λεπτό είναι η γρα­φι­κή Μήλος. Προ­σβά­σι­μο μέσω απευ­θεί­ας πτή­σε­ων από την Αθή­να, αυτό το νησί είναι το μέρος για από­λυ­τη ξεκού­ρα­ση και χαλάρωση.

Ελά­τε να εξε­ρευ­νή­σε­τε ερη­μι­κές παρα­λί­ες κρυμ­μέ­νες ανά­με­σα σε από­κρη­μνους βρά­χους και να απο­λαύ­σε­τε ήσυ­χα βρά­δια πίνο­ντας τοπι­κό κρα­σί παρα­κο­λου­θώ­ντας τον ήλιο να βου­τά­ει στα γαλα­νά νερά».

Αυτά, μετα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρο­νται σε ειδι­κό αφιέ­ρω­μα για την Ελλά­δα του παγκο­σμί­ως έγκυ­ρου ταξι­διω­τι­κού Μέσου “Travel and Leisure” που κατα­τάσ­σει τη Μήλο στη δεύ­τε­ρη θέση μετά την Αθή­να. Ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά γίνε­ται και στην Αρχαία Ολυ­μπία ως γενέ­τει­ρα των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, που περι­λαμ­βά­νε­ται μαζί με τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Επί­δαυ­ρο, τα Μετέ­ω­ρα και νησιω­τι­κούς προ­ο­ρι­σμούς, στο αφιέ­ρω­μα με τίτλο: «Τα 15 πιο όμορ­φα μέρη για επί­σκε­ψη στην Ελλάδα».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο