Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα αλληλεγγύης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Με αφορ­μή την πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στο Ματάν­σας, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανα­κοί­νω­ση απευ­θυ­νό­με­νος προς την πρε­σβεία της Κούβας:

Θεσ­σα­λο­νί­κη, 08/08/2022

Αξιό­τι­με κ. Πρέσβη,

Εκ μέρους του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στον Κου­βα­νι­κό λαό και στην ηγε­σία του, για την μεγά­λη πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στα προ­ά­στια της πόλης Ματάν­σας, η οποία προ­κλή­θη­κε από πτώ­ση κεραυνού.

Η κατα­στρο­φή στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις είναι πλήγ­μα στην ενερ­γεια­κή επάρ­κεια της χώρας και καθι­στά το αίτη­μα για άρση του πολυ­ε­τούς εγκλη­μα­τι­κού εμπάρ­γκο από τις ΗΠΑ ακό­μα πιο κρί­σι­μο και επιτακτικό.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο