Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα προς τον Ελληνικό Λαό δήμαρχου 🚩Ντερσίμ Φατίχ Μέχμετ Ματσόγλου

Αγα­πη­τοί φίλοι,
Είμαι πραγ­μα­τι­κά ενθου­σια­σμέ­νος και ανα­μέ­νω με ανυ­πο­μο­νη­σία το ταξί­δι μου στην Ελλά­δα! Είναι πραγ­μα­τι­κά μια πολύ όμορ­φη, μονα­δι­κή εμπει­ρία και μεγά­λη μου τιμή να γνω­ρί­σω τον λαό της Ελλά­δας και να παρου­σιά­σω με λεπτο­μέ­ρειες τη δρά­ση μου και το όρα­μά μου
Χαί­ρο­μαι πραγ­μα­τι­κά με την προ­ο­πτι­κή των συνα­ντή­σε­ων, συζη­τή­σε­ων και ανταλ­λα­γών από­ψε­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στη χώρα σας.
Θα ήθε­λα να σας δια­βι­βά­σω τους ειλι­κρι­νείς χαι­ρε­τι­σμούς μου και να εκφρά­σω την αγά­πη μου για τους φίλους και αδελ­φούς Έλληνες,
καθώς και την πεποί­θη­ση μου ότι το κοι­νό μας μέλλον
θα σπαρ­θεί με φιλί­ες και συνερ­γα­σί­ες. Ανα­μέ­νω την άφι­ξή μου για να κάνω εκτε­νείς δηλώ­σεις κατά την παρα­μο­νή μου
🚩 Fatih Mehmet Maçoglu ‑δήμαρ­χος Ντερσίμ

Fatih Mehmet Maçoglu✔️   Ο δήμαρ­χος θα βρί­σκε­ται στην Ελλά­δα από 17 έως 22 Σεπτεμ­βρί­ου καλε­σμέ­νος της NEW STAR.
✔️   Θα προ­βλη­θούν τα ντοκιμαντέρ
• από την γη στον ουρα­νό (From Soil to Sky) &
• DERSIM 1994 — σε πρώ­τη προβολή
• Θα παρου­σια­στεί το βιβλίο «Η ελπί­δα που γεν­νή­θη­κε στο Οβα­τζίκ: ο κομ­μου­νι­στής πρόεδρος»
✔️   ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ‑ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/19 στις 19.30 STUDIO new star art cinema: Σπάρ­της & Σταυ­ρο­πού­λου 33 Πλα­τεία Αμε­ρι­κής — Τηλ 210–8640054 ‑2108220008
🚩 Καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με ελλη­νι­κά, τούρ­κι­κα και κούρ­δι­κα τραγούδια.
Τα 2 ντο­κι­μα­ντέρ θα προ­βάλ­λο­νται σε ενιαίο πρό­γραμ­μα, από 19/9/2019 στους κινη­μα­το­γρά­φους STUDIO new star art cinema & MICROCOSMOS
✔️    Για όποια άλλη παράλ­λη­λη δρά­ση, όπως συνε­ντεύ­ξεις, ομι­λί­ες και παρου­σιά­σεις, μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νή­σε­τε με το Γρα­φείο Τύπου της New Star
στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­σή: [email protected]
Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την επερ­χό­με­νη επί­σκε­ψη του δημάρ­χου μπο­ρεί­τε να ακο­λου­θή­σε­τε και την Ελλη­νι­κή σελί­δα του δημάρ­χου Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου-Fatih Mehmet Maçoğlu στο Facebook η οποία ενη­με­ρώ­νε­ται καθημερινά.


ΣΣ -|> Ο υπο­ψή­φιος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Τουρ­κί­ας (TKP) Φατίχ Μέχ­μετ Ματσό­γλου κέρ­δι­σε την πρω­τιά στις εκλο­γές στο μητρο­πο­λι­τι­κό δήμο Ντερ­σίμ της επαρ­χί­ας Τουντσελί.
✔️    Η πόλη Ντερ­σίμ θα γίνει η πρώ­τη πόλη που κυβερ­νά­ται από κομ­μου­νι­στές στην ιστο­ρία της Τουρκίας.
Επί 56.943 εκλο­γέ­ων, σε συνο­λι­κό πλη­θυ­σμό άνω των 86.000, ο υπο­ψή­φιος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας κερ­δί­ζει, σύμ­φω­να με τα ανε­πί­ση­μα στοι­χεία, 32,41%, ενώ το κουρ­δι­κό HDP, το Ρεπου­μπλι­κα­νι­κό Κόμ­μα (CHP) και το κόμ­μα του Ερντο­γάν AKP, έχουν λάβει 27,97%, 20,95% και 14,76%, αντίστοιχα.
✔️    Σύμ­φω­να με την Τουρ­κι­κή Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία, η πόλη Ντέρ­σιμ ήταν η κορυ­φαία πόλη στην Τουρ­κία στον δεί­κτη Ποιό­τη­τας Ζωής το 2016, αλλά και μετα­ξύ των πόλε­ων με τον πιο μορ­φω­μέ­νο / εγγράμ­μα­το πληθυσμό.
Μιλώ­ντας στο «soL», μετά την εκλο­γι­κή νίκη του, ο Ματσό­γλου σημεί­ω­σε ότι «οι πόρ­τες του δήμου θα είναι ανοι­κτές για το λαό» και πρό­σθε­σε πως θα συγκα­λέ­σει μια δημό­σια συνά­ντη­ση για να βρε­θεί ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για τη συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση των κοι­νών του δήμου.
Ο Ματσό­γλου ήταν προη­γου­μέ­νως ο δήμαρ­χος του Οβα­τσίκ, που περι­λαμ­βά­νε­ται στο μητρο­πο­λι­τι­κό δήμο Ντερ­σίμ και κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας του ήταν ήδη γνω­στός ως ο «κομ­μου­νι­στής δήμαρχος».

➗  Δεί­τε και πλη­ρο­φο­ρί­ες στο “Ατέ­χνως” & Ριζο­σπά­στης |> ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ «Σημείο καμπής» για την ανα­μόρ­φω­ση του πολι­τι­κού σκη­νι­κού;


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο