Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα στήριξης του ΚΚΕ προς το Πορτογαλικό ΚΚ για τις ανυπόστατες συκοφαντίες με αφορμή τον πόλεμο

Σε μήνυ­μα, προς την ΚΕ του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Προς την ΚΕ του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ

Αγα­πη­τοί σφοι

Παρα­κο­λου­θού­με και κατα­δι­κά­ζου­με το εξε­λισ­σό­με­νο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό “κυνή­γι μαγισ­σών” στη χώρα σας σε βάρος του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ και των εκλεγ­μέ­νων του με απα­ρά­δε­κτες κατηγορίες.

Η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή αυτή υστε­ρία κι η ενί­σχυ­ση του εθνι­κι­σμού ενθαρ­ρύ­νε­ται από την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι και εθνι­κι­στι­κές δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας. Στό­χο έχουν να ρίξουν λάδι στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, στον πόλε­μο που εκτυ­λίσ­σε­ται στην Ουκρα­νία, με την εμπλο­κή κι άλλων δυνά­με­ων του ιμπε­ρια­λι­σμού και αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, με τους λαούς να πλη­ρώ­νουν βαριές συνέ­πειες. Το ψέμα όμως κι η συκο­φα­ντία δεν θα περά­σει. Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους Πορ­το­γά­λους κομ­μου­νι­στές και απαι­τού­με να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως οι ανυ­πό­στα­τες κατηγορίες.

Με συντρο­φι­κούς χαιρετισμούς

Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ»

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο