Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα για την 72η επέτειο της Νάκμπα (Βίντεο)

Για την 72η επέ­τειο της Νάκ­μπα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σε βίντεο-μήνυ­μα αναφέρει:

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή του προς τον μαρ­τυ­ρι­κό λαό της Παλαι­στί­νης, που εδώ και 72 χρό­νια διε­ξά­γει έναν δίκαιο, πολύ­χρο­νο και ηρω­ι­κό αγώ­να, μέσα σε εξαι­ρε­τι­κά δυσμε­νή συσχε­τι­σμό δύναμης.

Οι κομ­μου­νι­στές της Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζου­με τα εγκλή­μα­τα που πραγ­μα­το­ποιεί σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού το Ισρα­ήλ, έχο­ντας τη μεθο­δευ­μέ­νη και δια­χρο­νι­κή στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και της ΕΕ. Με τη στά­ση του αυτή ο αμε­ρι­κα­νι­κός και ευρω­ε­νω­σια­κός ιμπε­ρια­λι­σμός συμ­βάλ­λει στην όξυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας του ισραη­λι­νού κρά­τους στην Παλαι­στί­νη και ευρύ­τε­ρα στην περιοχή.

Το ΚΚΕ κατήγ­γει­λε και το νέο αμε­ρι­κα­νι­κό σχέ­διο, τονί­ζο­ντας ότι αυτό δια­τη­ρεί και θωρα­κί­ζει την ισραη­λι­νή κατο­χή, παρα­χω­ρεί την Ιερου­σα­λήμ στο κρά­τος του Ισρα­ήλ το οποίο προ­χω­ρά­ει στην προ­σάρ­τη­ση της Κοι­λά­δας του Ιορ­δά­νη, δια­τη­ρεί τους εποικισμούς.

Εκφρά­ζου­με και σήμε­ρα τη στα­θε­ρή αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στον αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού για τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής. Αυτός ο δίκαιος αγώ­νας μπο­ρεί να βρει τη δικαί­ω­ση μέσα από τη συνέ­χι­ση της ανυ­πό­τα­κτης πάλης ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων της περιο­χής, με την ενί­σχυ­ση ταυ­τό­χρο­να της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και δράσης.

Για τον τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής και των συνε­πειών της.

Για τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ στα σύνο­ρα του 1967, με τον λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του.

Για το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ.

Για την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές.

Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο