Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα του Δ. Κουτσούμπα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις «Καλή επιτυχία, καλή δύναμη: Τις πιο όμορφες μέρες σας δεν τις έχετε ζήσει ακόμη» (VIDEO)

Σε μήνυ­μά του προς τους νέους και τις νέες για την έναρ­ξη των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ανέ­φε­ρε:

«Είμα­στε μαζί σας σε αυτή σας την προ­σπά­θεια και σας ευχό­μα­στε κάθε επι­τυ­χία. Να θυμά­στε στη ζωή υπάρ­χουν πολ­λές στιγ­μές που δοκι­μά­ζο­νται οι αντο­χές μας, το βασι­κό είναι να κοι­τά­με τις δυσκο­λί­ες στα μάτια και να γινό­μα­στε η καλύ­τε­ρη εκδο­χή του εαυ­τού μας.

Ξέρου­με πως αυτή η μάχη θα ήταν πιο εύκο­λη για όλους τους υπο­ψή­φιους αν υπήρ­χε η δυνα­τό­τη­τα κατο­χύ­ρω­σης της βαθ­μο­λο­γί­ας σε μαθή­μα­τα και επα­νά­λη­ψης της εξέ­τα­σης σε άλλα, τα επό­με­να έτη. Έτσι όλοι και όλες θα μπο­ρού­σαν να προ­σεγ­γί­σουν από καλύ­τε­ρες θέσεις τους στό­χους τους και θα αφαι­ρού­νταν ορι­σμέ­να εμπό­δια στην προ­σπά­θειά τους. Αυτό ακρι­βώς προ­τεί­νει το ΚΚΕ.

Καλή επι­τυ­χία, λοι­πόν, καλή δύνα­μη και μην ξεχνά­τε: Τις πιο όμορ­φες μέρες σας δεν τις έχε­τε ζήσει ακόμη».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο