Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

«Να δυνα­μώ­σει η πάλη ενά­ντια στις αιτί­ες που δημιουρ­γούν και ενι­σχύ­ουν τον φασι­σμό, τον εθνι­κι­σμό, την ξενο­φο­βία και τον ρατσι­σμό» καλεί το ΚΚΕ σε μήνυ­μά του για την αυρια­νή (21 Μαρ­τί­ου) Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά του Ρατσι­σμού που τιμά­ται στον «από­η­χο και του απο­τρό­παιου ρατσι­στι­κού εγκλή­μα­τος στη Νέα Ζηλαν­δία». Όπως τονί­ζει το ΚΚΕ«οι αιτί­ες αυτές έχουν ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο» και είναι «ο καπι­τα­λι­σμός και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του, οι κυβερ­νή­σεις που τον υπη­ρε­τούν, τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις που δημιουρ­γούν κύμα­τα προ­σφύ­γων και μεταναστών».

Στο μήνυ­μα του το ΚΚΕ επι­τί­θε­ται στην κυβέρ­νη­ση για τη μετα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ συμ­με­τέ­χει ενερ­γά σε όλους τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, εφαρ­μό­ζει όλες τις αντι­δρα­στι­κές πολι­τι­κές της ΕΕ για τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες» με απο­τέ­λε­σμα «να εγκλω­βί­ζει χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στα άθλια hotspots των νησιών, να μετα­φέ­ρει ανθρώ­πους σε ακα­τάλ­λη­λες δομές της ηπει­ρω­τι­κής Ελλά­δας, να πετά­ει ανα­γνω­ρι­σμέ­νους πρό­σφυ­γες από τα δια­με­ρί­σμα­τα — κυριο­λε­κτι­κά στον δρόμο».

Προ­σθέ­τει δε, ότι αυτή «η πολι­τι­κή αξιο­ποιεί­ται από τους ναζί εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής και άλλα φασι­στοει­δή, από διά­φο­ρους δήθεν “αγα­να­κτι­σμέ­νους” που εξα­πο­λύ­ουν επι­θέ­σεις ενά­ντια σε πρό­σφυ­γες και οικο­νο­μι­κούς μετα­νά­στες, ακό­μη και σε ανή­λι­κα παι­διά, για να δια­δώ­σουν το ρατσι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο. Ρατσι­στι­κές μειο­ψη­φί­ες θέλουν να εμπο­δί­σουν τα παι­διά των προ­σφύ­γων να πάνε σχολείο».

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει ακό­μη την κυβέρ­νη­ση ότι αν και «στα λόγια κατα­δι­κά­ζει τον ρατσι­σμό», «φέρει τερά­στιες, ιστο­ρι­κές ευθύ­νες» για­τί με βάση τη «διά­τα­ξη του σχε­δί­ου Ποι­νι­κού Κώδι­κα θα “πέσει στα μαλα­κά” η ηγε­σία της κατ’ εξο­χήν ρατσι­στι­κής οργά­νω­σης των νεο­να­ζί, της Χρυ­σής Αυγής».

Εξάλ­λου, το ΚΚΕ αφού εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στα θύμα­τα των ρατσι­στι­κών επι­θέ­σε­ων και δια­κρί­σε­ων στη χώρα μας, καλεί σε «κοι­νή πάλη Ελλή­νων, προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, για τον απε­γκλω­βι­σμό προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από τα νησιά και τη χώρα και μετα­φο­ρά στις χώρες πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους, αξιο­πρε­πείς και ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης για πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, εκπαί­δευ­ση για όλα τα παι­διά των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών με ευθύ­νη του κρά­τους και όχι των ΜΚΟ και ισό­τι­μα εργα­τι­κά, κοι­νω­νι­κά, δημο­κρα­τι­κά δικαιώματα».

Σε κάθε χώρο δου­λειάς, μόρ­φω­σης, στις λαϊ­κές γειτονιές«πρόσφυγες και μετα­νά­στες» και «Έλλη­νες-πρό­σφυ­γες-μετα­νά­στες και εργα­ζό­με­νοι, να χτυ­πή­σου­με τον ρατσι­σμό στη ρίζα του. Να ενι­σχύ­σου­με το ΚΚΕ, τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο του φασι­σμού, του ρατσι­σμού και του εθνι­κι­σμού» κατα­λή­γει στο μήνυ­μά του το ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο