Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα του πατέρα του 24χρονου φοιτητή που δέχτηκε επίθεση από Χρυσαυγίτες

Ο πατέ­ρας του 24χρονου φοι­τη­τή που δέχτη­κε επί­θε­ση από μέλη της Χρυ­σής Αυγής στέλ­νει το δικό του μήνυμα:

Αθή­να 1–4‑2017.

Για την επί­θε­ση που δέχτη­κε ο Αλέξης .…..

Όταν μισείς τον εαυ­τό σου είσαι ανόητος.

Όταν μισείς τον εαυ­τό σου και το κρύ­βεις εισαι συμπλεγματικός.

Όταν μισείς τον συνάν­θρω­πό σου μισείς πρώ­τα τον εαυ­τό σου.

Όταν μισείς τον συνάν­θρω­πό σου και δεν παρα­δέ­χε­σαι ότι μισείς τον εαυ­τό σου, είσαι σχιζοφρενής.

Όταν μισείς τον συμπο­λί­τη σου και λες ότι αγα­πάς τον εαυ­τό σου είσαι θρασύδειλος.

Όταν το άλλο­θί σου είναι όλα αυτά δεν είσαι άνθρωπος.

Όταν επι­κα­λεί­σαι την ιδιό­τη­τα του ανθρώ­που και δηλώ­νεις όλα τα προη­γού­με­να είσαι υπάνθρωπος.

Οταν είσαι υπάν­θρω­πος, δεν αντι­λαμ­βά­νε­σαι τις έννοιες του κάλ­λους, της αρμο­νί­ας και της ευγένειας.

Όταν δεν κατα­νο­είς αυτές τις έννοιες δεν μπο­ρείς να είσαι Έλληνας.

‘Οταν ενσω­μα­τω­νέ­σαι σ’ όλα τα προη­γού­με­να και θεω­ρείς τον εαυ­τό σου Έλλη­να, τότε είσαι Χρυ­σή Αυγή.

Με αφορ­μή τη βία που εκδη­λώ­νε­ται μέσω των ανε­γκέ­φα­λων, την κακο­ή­θεια που εξα­πλώ­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτα στην κοι­νω­νι­κή ενσάρ­κω­ση της προ­σαρ­μο­σμέ­νης γερο­ντι­κής αδια­φο­ρί­ας, οδη­γεί­σαι στη λατρεία της νεκρι­κής ακαμψίας.

Δημή­τρης Φ. Λάζαρης,
Αρχι­τέ­κτων.

***

Επί­σης ο πατέ­ρας του τραυ­μα­τία, Δημή­τρης Λάζα­ρης περι­γρά­φει στην «Καθη­με­ρι­νή» το χρο­νι­κό του χθε­σι­νού ξυλο­δαρ­μού του 24χρονου φοι­τη­τή από ομά­δα μελών της Χρυ­σής Αυγής.

Όπως λέει ο κ. Λάζα­ρης, ο γιος του, σπου­δα­στής Εσω­τε­ρι­κής Αρχι­τε­κτο­νι­κής και Δια­κό­σμη­σης, έπει­τα από σχε­τι­κή άδεια είχε ολο­κλη­ρώ­σει το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής την απο­τύ­πω­ση στο παλιό αρτο­ποιείο του στρα­τού δίπλα στα κτί­ρια της Γλυ­πτο­θή­κης στο πλαί­σιο της διπλω­μα­τι­κής του εργα­σί­ας. Καθώς επέ­στρε­φε στο σπί­τι του είδε, όπως ανα­φέ­ρει ο πατέ­ρας του, έξι άνδρες στο πεζο­δρό­μιο ακρι­βώς έξω από τα κεντρι­κά γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής να κάνουν νοή­μα­τα προς το μέρος του. «Τους κοί­τα­ξε, αλλά δεν έδω­σε σημα­σία», λέει ο κ. Λάζα­ρης. Οταν διέ­σχι­σε τη Μεσο­γεί­ων και πέρα­σε προς την πλευ­ρά των ανδρών εκεί­νοι συνέ­χι­σαν να του φωνά­ζουν και του­λά­χι­στον τρεις εξ’ αυτών έτρε­ξαν κατά πάνω του.

Αφού τον κυνή­γη­σαν στα γύρω στε­νά πρό­λα­βαν τον 24χρονο στην οδό Παπα­δά και τον ξυλο­κό­πη­σαν. «Στό­χος ήταν μόνο το κεφά­λι», λέει ο πατέ­ρας του στην «Κ». Προ­σθέ­τει ότι σύμ­φω­να με τις μαρ­τυ­ρί­ες ένας εκ των δρα­στών ρώτη­σε το γιο του εάν είναι καλά και όταν εκεί­νος απά­ντη­σε αρνη­τι­κά συνέ­χι­σε να τον χτυ­πά­ει. «Τον έρι­ξε ξανά κάτω και τον τρα­βού­σε από το σάκο όπου είχε τα πράγ­μα­τά του και τη φωτο­γρα­φι­κή του μηχα­νή, λέγο­ντας ”Θα σε πάμε στα γρα­φεία”», λέει ο κ. Λάζα­ρης. Στη συνέ­χεια, έπει­τα από τις φωνές ανθρώ­πων στη γει­το­νιά οι δρά­στες έφυ­γαν μαζί με τον σάκο του σπουδαστή.

Περί­που μισή ώρα μετά το συμ­βάν ο 24χρονος βρι­σκό­ταν στα επεί­γο­ντα του γει­το­νι­κού νοσο­κο­μεί­ου «Ερυ­θρός Σταυ­ρός». Οπως λέει ο κ. Λάζα­ρης από τα χτυ­πή­μα­τα ο γιος του υπέ­στη κατάγ­μα­τα στη γνά­θο και στο ιγμό­ρειο. Σήμε­ρα το πρωί συνε­λή­φθη 42χρονος, στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής, κατη­γο­ρού­με­νος για τον ξυλοδαρμό.

***

Στο 42χρονος χρυ­σαυ­γί­τη που συνε­λή­φθη το πρωί του Σαβ­βά­του γα τον ξυλο­δαρ­μό φοι­τη­τή απαγ­γέλ­θη­καν ήδη κατη­γο­ρί­ες για ληστεία κατά συναυ­τουρ­γία και επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη κατά συναυτουργία

Ασκή­θη­κε ποι­νι­κή δίω­ξη σε βάρος του για ληστεία κατά συναυ­τουρ­γία και επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη κατά συναυ­τουρ­γία. Παρα­πέμ­φθη­κε στον ανα­κρι­τή από τον οποίο ζήτη­σε και έλα­βε ολι­γο­ή­με­ρη προ­θε­σμία προ­κει­μέ­νου να απολογηθεί.

Ο χρυ­σαυ­γί­της είναι μετα­κλη­τός υπάλ­λη­λος της Βου­λής, στο γρα­φείο του επι­κε­φα­λής της Χρυ­σής Αυγής, Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, ο οποί­ος το 2012 είχε προ­τεί­νει στην πρό­σλη­ψή του.

Είναι επί­σης ο ιδιο­κτή­της της καφε­τέ­ριας «Bristol» που είναι στέ­κι χρυ­σαυ­γι­τών. Επι­πλέ­ον, φέρε­ται να είναι ο υπεύ­θυ­νος ασφα­λεί­ας των κεντρι­κών γρα­φεί­ων της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

***

Σε σχό­λιο για τον ξυλο­δαρ­μό φοι­τη­τή από μέλη της Χρυ­σής Αυγής το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη συνε­χι­ζό­με­νη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, μέλη της οποί­ας επι­τέ­θη­καν και ξυλο­κό­πη­σαν νεα­ρό φοι­τη­τή. Για μια ακό­μη φορά ανα­δει­κνύ­ε­ται ο εγκλη­μα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της Χρυ­σής Αυγής, που προ­κύ­πτει απ’ τη ναζι­στι­κή, ρατσι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία της.

Ο λαός έχει περισ­σό­τε­ρες απο­δεί­ξεις στα χέρια του και για το χαρα­κτή­ρα της συγκε­κρι­μέ­νης οργά­νω­σης και πολύ περισ­σό­τε­ρο για την ανά­γκη να δυνα­μώ­σει η πάλη ενά­ντια, τόσο σε αυτήν όσο και στο απάν­θρω­πο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που τη γεν­νά και τη θρέφει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο