Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυση από τη δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ σε χρήστη του Twitter για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα του thepressproject.gr, η δικη­γό­ρος Γιάν­να Κούρ­το­βικ, υπέ­βα­λε μήνυ­ση στη Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος ενα­ντί­ον του προ­σώ­που που κρύ­βε­ται πίσω από τον λογα­ρια­σμό του Twitter με ψευ­δώ­νυ­μο «Georgy Zhukov» μετά από ανάρ­τη­ση του στην οποία την κατη­γο­ρού­σε ότι συντό­νι­σε «τα επει­σό­δια» της 17ης Νοέμβρη.

Στις 17 Νοέμ­βρη, ο εν λόγω  λογα­ρια­σμός (που προ­πα­γαν­δί­ζει ανοι­χτά θέσεις της ΝΔ) ανέ­βα­σε φωτο­γρα­φία της δικη­γό­ρου να μιλά στο κινη­τό της, συνο­δευό­με­νη από το σχό­λιο πως η Κούρ­το­βικ «συντο­νί­ζει – κατευ­θύ­νει τα επει­σό­δια δίνο­ντας σε real time τη θέση των ΜΑΤ στους μπαχαλάκηδες».

Την είδη­ση της μήνυ­σης ανέ­δει­ξε ο δημο­σιο­γρά­φος Γιάν­νης Αλμπά­νης σημειώ­νο­ντας ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος λογα­ρια­σμός πρό­κει­ται για ένα «από τα βασι­κά τρολ της Νέας Δημοκρατίας».

Η μήνυ­ση αφο­ρά τρία αδι­κή­μα­τα: Συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση, εξύ­βρι­ση και απο­τύ­πω­ση μη δημό­σιας πρά­ξης τρί­του προ­σώ­που (το οποίο κανο­νι­κά διώ­κε­ται αυταπάγγελτα).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο