Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήπως ήρθε η ώρα να παραιτηθείτε κύριε Μπιμπίλα;

Ένας από τους πρω­τα­γω­νι­στές της ανά­δει­ξης στην χώρα μας του επο­νο­μα­ζό­με­νου «MeToo», του κινή­μα­τος που αφο­ρά την δημο­σιο­ποί­η­ση περι­στα­τι­κών σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης, υπήρ­ξε αναμ­φί­βο­λα ο σημε­ρι­νός πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) Σπύ­ρος Μπιμπίλας.

Εδώ και αρκε­τούς μήνες, με τον θεσμι­κό του ρόλο ως πρό­ε­δρος του ΣΕΗ, ο Σπ. Μπι­μπί­λας δεν έχει αφή­σει τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή στην οποία δεν έχει βγει προ­κει­μέ­νου να μιλή­σει για τις υπο­θέ­σεις σεξουα­λι­κής βίας που ταλα­νί­ζουν τον χώρο του θεά­τρου και της υποκριτικής.

Ως πρό­ε­δρος του ΣΕΗ, μάλι­στα, κλή­θη­κε από τον εισαγ­γε­λέα να παρα­δώ­σει στοι­χεία, συμ­βάλ­λο­ντας έτσι στην ταχύ­τε­ρη δια­λεύ­καν­ση από την δικαιο­σύ­νη μιας σει­ράς κακο­ποι­η­τι­κών περιστατικών.

Η γυναί­κα του Καί­σα­ρα, όμως, δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέ­πει και να το δεί­χνει. Και, δυστυ­χώς, εδώ, παρά τις καλές του προ­θέ­σεις και φιλό­τι­μες προ­σπά­θειες, ο Σπ. Μπι­μπί­λας απο­δεί­χθη­κε κατώ­τε­ρος των περιστάσεων.

Η χθε­σι­νή του παρου­σία στη νέα σει­ρά του Μάρ­κου Σεφερ­λή — μια σει­ρά που βρί­θει απα­ρά­δε­κτων σεξι­στι­κών «αστεϊ­σμών» — αρκού­σε για να γκρε­μί­σει ότι ο ίδιος έχτι­σε τόσους μήνες ως εκλεγ­μέ­νος εκπρό­σω­πος του ΣΕΗ.

Διό­τι, όταν επί τόσο και­ρό βρί­σκε­σαι στην πρώ­τη γραμ­μή της υπε­ρά­σπι­σης των θυμά­των βια­σμού και κακο­ποι­η­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών, δεν μπο­ρείς ξαφ­νι­κά να «ξεπλέ­νεις» με την παρου­σία σου τηλε­ο­πτι­κά προ­ϊ­ό­ντα που, μέσω του υπο­τι­θέ­με­νου χιού­μορ, προ­ά­γουν όλα τα απαρ­χαιω­μέ­να και αντι­δρα­στι­κά στε­ρε­ό­τυ­πα, προ­σβάλ­λο­ντας τη γυναι­κεία φύση και παρου­σιά­ζο­ντας τους ομο­φυ­λό­φι­λους ως γελοί­ες καρι­κα­τού­ρες ανθρώπων.

Χωρίς ίχνος διά­θε­σης να παρα­στή­σου­με τους εκπρο­σώ­πους της «πολι­τι­κής ορθό­τη­τας», ρωτά­με: Πόση αξιο­πι­στία έχει κάποιος που, από τη μια πρω­τα­γω­νι­στεί, ως οφεί­λει μέσω του θεσμι­κού του ρόλου, στην προ­σπά­θεια κατα­πο­λέ­μη­σης του σεξι­σμού και της ομο­φο­βί­ας και, από την άλλη, παίρ­νει μέρος σε προ­ϊ­ό­ντα που προ­ά­γουν τα πλέ­ον σεξι­στι­κά και ομο­φο­βι­κά στερεότυπα;

Μήπως ο Μπι­μπί­λας-πρό­ε­δρος του ΣΕΗ ακυ­ρώ­νε­ται από τον Μπι­μπί­λα που συμ­με­τέ­χει σε τηλε­ο­πτι­κά θεά­μα­τα που γελοιο­ποιούν κάθε έννοια γυναι­κεί­ας αξιοπρέπειας;

Μήπως αντί να προ­σπα­θεί­τε να δικαιο­λο­γή­σε­τε τα αδι­καιο­λό­γη­τα, κύριε Μπι­μπί­λα, ήρθε η ώρα να παραιτηθείτε;

Οργή στο Twitter για το σεξι­στι­κό χιού­μορ Σεφερ­λή στη νέα σει­ρά του ΑΝΤ1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο