Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τό είδαμε κι αυτό… Μήπως ψάχνετε για τροχόσπιτο camper με υπόκρουση τυμπάνων πολέμου; το πιο σκληροτράχηλο 6x6 στη διάθεσή σας!

Ενώ, συνε­χί­ζει να βρί­σκε­ται στο «κόκ­κι­νο» η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ και τη Ρωσία, με το ΝΑΤΟ να «ενι­σχύ­ει την ετοι­μό­τη­τά του», τη Ρωσία να απα­ντά με τον τρό­πο της στις προ­τά­σεις ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ (απέ­λα­σε στο μετα­ξύ Αμε­ρι­κα­νό διπλω­μά­τη), την ΕΕ να ζητά «πρά­ξεις» από τη Ρωσία και την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να ανα­δει­κνύ­ε­ται «πρω­το­πα­λί­κα­ρο» ΝΑΤΟ — ΕΕ …

Ενώ οι λαοί της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ –μετα­ξύ αυτών Ουκρα­νία και Ρωσία, αλλά και οι άλλες σοσια­λι­στι­κές χώρες του συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας μέχρι το 1991 ζού­σαν ειρη­νι­κά –μέσα από τις δια­φο­ρές τους και τώρα ζουν έναν εφιάλ­τη… καθώς έχει ανοί­ξει παρά­θυ­ρο πολέμου,

Ενώ πέρα από οποιο­δή­πο­τε πρό­σχη­μα, μια μεγά­λη σύγκρου­ση ‑πρω­τί­στως πολιτικο_οικονομική, ισχυ­ρών δυνά­με­ων, ενός κου­βα­ριού κρα­τών και μονο­πω­λί­ων-γιγά­ντων εξε­λίσ­σε­ται σε πάρα πολ­λά σημεία του πλα­νή­τη, για τον ενερ­γεια­κό, τον ορυ­κτό πλού­το, τις βιο­μη­χα­νι­κές υπο­δο­μές, για τους δρό­μους που περ­νούν εμπο­ρεύ­μα­τα, για τους αγω­γούς ενέρ­γειας, με απρό­βλε­πτες εξε­λί­ξεις-ντό­μι­νο… και

Η ενη­μέ­ρω­ση περ­νά­ει ανα­γκα­στι­κά από τα μεγά­λα αστι­κά ΜΜΕ (με copy-paste πλη­ρο­φό­ρη­ση), όπου συχνά χάνε­ται η είδη­ση μέσα από παρα­πλα­νη­τι­κά παράθυρα.

Σε ότι μας αφο­ρά “φιλ­τρά­ρου­με” κατά δύνα­μη, μέσω Ριζο­σπά­στη, 902.gr, παρεμ­βά­σε­ων του ΚΚΕ… κλπ.

Η Ρωσι­κή πλευ­ρά (κυβέρ­νη­ση), εκφρά­ζε­ται βασι­κά μέσω του Rossiya Segodnya (Ρωσία Σήμε­ρα) που δημιουρ­γή­θη­κε το 2013 από τον Πού­τιν, ενώ το ιστο­ρι­κό (από το 1941) RIA Novosti (Ομο­σπον­δια­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών) πρα­κτι­κά δια­λύ­θη­κε σαν αυτό­νο­μο ΜΜΕ.

Τις προ­άλ­λες –προ­κει­μέ­νου, μετα­ξύ μισο­α­λή­θειας, «μικρών» | μεγά­λων ψεμά­των και τρολ να δια­σκε­δά­σου­με την αγω­νία μας για το τι μέλ­λει γενέ­σθαι πέσα­με πάνω στις παρα­κά­τω «πολε­μι­κές» φωτογραφίες …

και κάνοντας κλικ …
Τέλος καλό όλα καλά!

Θέλε­τε να ζήσε­τε… ξέγνοια­στες οικο­γε­νεια­κές στιγ­μές στη φύση με απα­ρά­μιλ­λο σκλη­ρο­τρά­χη­λο στιλ;

«Το προ­ερ­χό­με­νο από τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση εξά­τρο­χο σκλη­ρο­τρά­χη­λο camper, που βασί­ζε­ται στο ZIL 131 της Zavod Imeni Likhachyova ένα από τα πιο δια­δε­δο­μέ­να στρα­τιω­τι­κά φορ­τη­γά της, το οποίο παρέ­μει­νε στην παρα­γω­γή για σχε­δόν έξι δεκα­ε­τί­ες, από το 1966 έως και το 2012» στη διά­θε­σή σας!

Θα βρε­θεί­τε μετα­ξύ ουρα­νού και γης –πάει παντού! στο όχη­μα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από τους Σοβιε­τι­κούς και μετέ­πει­τα τους Ρώσους ποι­κι­λο­τρό­πως, από όχη­μα μετα­φο­ράς προ­σω­πι­κού ως φορ­τη­γό-βάση για τους πυραύ­λους BM-21 “Grad” και 9P138 και χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως ένα από τα πιο ανθε­κτι­κά οχή­μα­τα που έχουν παρα­χθεί ποτέ, το οποίο μπο­ρού­σε να αντι­με­τω­πί­σει με την ίδια επι­τυ­χία τους σιβη­ρι­κούς χει­μώ­νες αλλά και την ακραία ζέστη της Σαχάρας.

Σίγου­ρα μια από τις πιο σπά­νιες δια­μορ­φώ­σεις του ZIL 131 είναι αυτή που βλέ­πε­τε στις οθό­νες σας με το σοβιε­τι­κό φορ­τη­γό να έχει μετα­τρα­πεί σε αυτο­κι­νού­με­νο τρο­χό­σπι­το, όχι απλά 4Χ4, αλλά 6Χ6 με την κίνη­ση να φτά­νει και στους τρεις άξονες.

Το camper ZIL 131 των επτά τόνων με τον 6λιτρο (6.000cc) 8κύλινδρο κινη­τή­ρα, μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει με δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους καυσίμου.

Μια σπά­νια μετα­τρο­πή, η οποία χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από την σοβιε­τι­κή στρα­τιω­τι­κή μηχα­νή ως κινη­τό κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων και σύμ­φω­να και με τη σχε­τι­κή αγγε­λία «βρί­σκε­ται σε καλή κατά­στα­ση και έχει δεχτεί και κάποιες αλλα­γές που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε δεύ­τε­ρο χρό­νο και δεν περι­λαμ­βά­νο­νταν στα αρχι­κά σχέ­δια — κανα­πές που μετα­τρέ­πε­ται σε κρε­βά­τι, μικρός νιπτή­ρας, κου­ζι­νά­κι κά.

Κατά τα άλλα το εσω­τε­ρι­κό βρί­σκε­ται εν πολ­λοίς στην αρχι­κή του κατά­στα­ση με τα ντου­λά­πια και τα ράφια να απο­τε­λούν αυθε­ντι­κό εξο­πλι­σμό, όπως και η κατα­πα­κτή στην ορο­φή, ενώ «αυτό που σίγου­ρα χρειά­ζε­ται να γίνει είναι να αλλα­χτεί το ρεζερ­βουάρ του με ένα και­νού­ριο», ένας υπέ­ρο­χος λόγος για να περά­σει περισ­σό­τε­ρο χρό­νο μαζί με τον επό­με­νο ιδιο­κτή­τη του.

Σύγ­χρο­νη πινε­λιά που θα βοη­θή­σει τους μελ­λο­ντι­κούς ιδιο­κτή­τες και θα κάνει πιο εύκο­λη τη συμ­βί­ω­ση τους με το σκλη­ρο­τρά­χη­λο φορ­τη­γό είναι οι κάμε­ρες που έχουν τοπο­θε­τη­θεί στο πίσω αλλά και το εμπρός μέρος, «με την οθό­νη τους να καμου­φλά­ρε­ται δια­κρι­τι­κά μέσα στο ντου­λα­πά­κι του συνο­δη­γού», ενώ φέρει σύστη­μα μπα­τα­ριών και φωτο­βολ­ταϊ­κά για απρό­σκο­πτη παρο­χή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας όταν βρί­σκε­στε μακριά από τον πολι­τι­σμό, είναι εξο­πλι­σμέ­νο με κεντρι­κό σύστη­μα που φου­σκώ­νει και ξεφου­σκώ­νει τα ελα­στι­κά, για απρό­σκο­πτη κίνη­ση σε κάθε έδαφος.

«Είναι επί­σης σημα­ντι­κό να σημειω­θεί» –οι άγγλοι είναι τυπι­κοί μέχρι αηδί­ας σε αυτά ότι «αν και χρη­στι­κό όχη­μα, καθώς πρό­κει­ται για ένα μηχά­νη­μα 7 τόνων, απαι­τεί­ται η κατάλ­λη­λη άδεια για την κίνη­σή του σε δημό­σιους δρό­μους»… και

«Ένα αγγλι­κό εγχει­ρί­διο χει­ρι­σμού συνο­δεύ­ει το όχη­μα, μαζί με έναν συμπλη­ρω­μα­τι­κό οδη­γό για το off roader 6x6».

Στο τέλος της αγγε­λί­ας του carandclassic.com μπο­ρεί­τε δεί­τε Gallery | λεπτο­μέ­ρειες και όσοι πιστοί προσέλθετε…
Α… α …όχι πλέ­ον Reserve not met ‑πέτα­ξε το που­λά­κι, κι ότι ετοι­μα­ζό­μα­στε για σοβα­ρή προ­σφο­ρά ‑που­λή­θη­κε £12.000

σσ. Περισ­σό­τε­ρα για την ιστο­ρία του Zil 131 (ЗИЛ-131) όχι αυτό που που­λή­θη­κε αλλά το «κανο­νι­κό» τον ακά­μα­το -για 50 χρό­νια εργά­τη της ΕΣΣΔ και για 25+ της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας εδώ

Επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ντονμπάς 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ συνεχίζουν να εξοπλίζουν το Κίεβο και επιμένουν για «επικείμενη ρωσική εισβολή»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο