Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μία ακόμη δολοφονία Παλαιστινίου από τον Ισραηλινό στρατό

Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες πυρο­βό­λη­σαν και σκό­τω­σαν χθες έναν Παλαι­στί­νιο και τραυ­μά­τι­σαν του­λά­χι­στον 220 ακό­μη, σύμ­φω­να με ιατρι­κούς αξιω­μα­τού­χους της Λωρί­δας της Γάζας, στις δια­δη­λώ­σεις της Παρα­σκευ­ής που πραγ­μα­το­ποιού­νται επί τέσ­σε­ρις μήνες στα σύνο­ρα του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα και του Ισρα­ήλ, ενώ διπλω­μά­τες επι­διώ­κουν να πετύ­χουν μια βιώ­σι­μη συμ­φω­νία εκεχειρίας.

Οι εβδο­μα­διαί­ες κινη­το­ποι­ή­σεις που γίνο­νται από τις 30 Μαρ­τί­ου κατά μήκος του φρά­κτη της μεθο­ρί­ου έχουν μειω­θεί σε έντα­ση το τελευ­ταίο διά­στη­μα, αλλά οι οργα­νω­τές δεσμεύ­ο­νται ότι οι δια­δη­λώ­σεις θα συνε­χι­στούν έως ότου το Ισρα­ήλ άρει τις οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις που έχει επι­βά­λει στον παλαι­στι­νια­κό θύλακα.

Του­λά­χι­στον 158 Παλαι­στί­νιοι έχουν σκο­τω­θεί από ισραη­λι­νά πυρά καθώς και 1 Ισραη­λι­νός στρα­τιώ­της κατά τη διάρ­κεια των κινη­το­ποι­ή­σε­ων των μηνών αυτών.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι οι στρα­τιώ­τες απά­ντη­σαν στις χθε­σι­νές δια­δη­λώ­σεις με «μέσα δια­σπο­ράς ενα­ντί­ον των δια­δη­λω­τών» και ενήρ­γη­σαν «σύμ­φω­να με τις πρό­τυ­πες δια­δι­κα­σί­ες λει­τουρ­γί­ας», ένας όρος που ανα­φέ­ρε­ται στη χρή­ση πραγ­μα­τι­κών πυρών, καθώς κάποιοι κάτοι­κοι της Γάζας πέρα­σαν τον φρά­κτη των συνό­ρων και επι­τέ­θη­καν με εμπρη­στι­κούς μηχα­νι­σμούς σε στρατιώτες.

Οι ένο­πλες δυνά­μεις του Ισρα­ήλ ανέ­φε­ραν ότι περί­που 8.000 κάτοι­κοι της Γάζας συμ­με­τεί­χαν στις δια­δη­λώ­σεις σε περί­που πέντε τοπο­θε­σί­ες κατά μήκος του φράκτη.

Ένας αξιω­μα­τού­χος νοσο­κο­μεί­ου του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα έκα­νε λόγο για 220

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο