Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μία ακόμη δολοφονία 17χρονου διαδηλωτή από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

Ένας έφη­βος σκο­τώ­θη­κε την Παρα­σκευή από ισραη­λι­νά πυρά ενώ δεκά­δες άλλοι Παλαι­στί­νιοι τραυ­μα­τί­στη­καν σε επει­σό­δια κατά μήκος του Τεί­χους που χωρί­ζει τη Λωρί­δα της Γάζας από το Ισρα­ήλ, γνω­στο­ποί­η­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας του θύλακα.

Ο 17χρονος Παλαι­στί­νιος, το όνο­μα του οποί­ου ήταν Μπι­λάλ Μου­στά­φα Χαφά­τζα, σκο­τώ­θη­κε από σφαί­ρες ανα­το­λι­κά της Ράφας, στο νότιο τμή­μα του απο­κλει­σμέ­νου θύλα­κα, στα επει­σό­δια ανά­με­σα σε παλαι­στί­νιους δια­δη­λω­τές και ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες, διευ­κρί­νι­σε το υπουργείο.

Πολ­λές χιλιά­δες παλαι­στί­νιοι δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής (για 24η συνε­χό­με­νη Παρα­σκευή) κοντά στο Τεί­χος, δια­πί­στω­σαν αντα­πο­κρι­τές του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

Άλλοι του­λά­χι­στον 45 Παλαι­στί­νιοι τραυ­μα­τί­στη­καν από τις σφαί­ρες των Ισραη­λι­νών, σημεί­ω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα.

Την Τετάρ­τη, οι ισραη­λι­νές αρχές απο­φά­σι­σαν να κλεί­σουν ως την ερχό­με­νη Πέμ­πτη το σημείο διέ­λευ­σης του Ερέζ — το μονα­δι­κό για τους Παλαι­στί­νιους της Γάζας — μετά τα επει­σό­δια που σημειώ­θη­καν μία ημέ­ρα νωρί­τε­ρα κοντά σε αυτό.

Οι περιο­χές κατά μήκος του Τεί­χους στα σύνο­ρα του Ισρα­ήλ με τη Λωρί­δα της Γάζας, που ελέγ­χε­ται από το ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς, απο­τε­λούν θέα­τρο από την 30ή Μαρ­τί­ου και μετά επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων κινη­το­ποι­ή­σε­ων ενα­ντί­ον του απο­κλει­σμού που επι­βάλ­λει η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση στον θύλα­κα καθώς και για να δια­τρα­νω­θεί το δικαί­ω­μα των παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων να επι­στρέ­ψουν στα εδά­φη από τα οποία ξερι­ζώ­θη­καν όταν εγκα­θι­δρύ­θη­κε το Κρά­τος του Ισρα­ήλ και ξέσπα­σε ο πρώ­τος αρα­βοϊσ­ραη­λι­νός πόλε­μος, το 1948.

Ο θάνα­τος του 17χρονου την Παρα­σκευή αύξη­σε στους 174 τον αριθ­μό των Παλαι­στί­νιων της Γάζας που έχουν σκο­τω­θεί από την 30ή Μαρτίου.

Η Λωρί­δα της Γάζας, ο παλαι­στι­νια­κός θύλα­κας που περι­κλεί­ε­ται από το Ισρα­ήλ, την Αίγυ­πτο και τη Μεσό­γειο, υφί­στα­ται εδώ και πάνω από δέκα χρό­νια αυστη­ρό απο­κλει­σμό από το Ισρα­ήλ. Οι περί­που δύο εκα­τομ­μύ­ρια κάτοι­κοί της εξαρ­τώ­νται από την ξένη ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο