Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μίκης Θεοδωράκης: Ποιος τη ζωή μου» στο θέατρο “Badminton” (28/1 – 8/2)

Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Ποιος τη ζωή μου», βασι­σμέ­νη στη ζωή του μεγά­λου μας συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, επι­στρέ­φει στο θέα­τρο «Badminton» για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό παρα­στά­σε­ων, από τις 28 Γενά­ρη έως τις 8 Φλεβάρη.

Η Ελλά­δα «ταξι­δεύ­ει» από το 1922 μέχρι τις μέρες μας, μέσα από τη ζωή, τις μου­σι­κές και τα τρα­γού­δια του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Από τη γενέ­τει­ρά του Χίο, μέχρι την απο­γεί­ω­ση στην παγκό­σμια ανα­γνώ­ρι­ση και κατα­ξί­ω­ση, ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης έζη­σε μια ζωή μυθι­κή και περι­πε­τειώ­δη… Προ­σω­πι­κές μνή­μες – αφη­γή­σεις, σκη­νές που συγκλο­νί­ζουν και μου­σι­κές που συνε­παίρ­νουν, μάς ταξι­δεύ­ουν από τα «πέτρι­να χρό­νια», στην «άνοι­ξη της δεκα­ε­τί­ας του ’60» και στη μετα­πο­λί­τευ­ση… Η συνύ­παρ­ξη ποί­η­σης και μου­σι­κής… Η συνά­ντη­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη με τις μεγα­λύ­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες του σύγ­χρο­νου πολι­τι­σμού. Χατζι­δά­κις, Ελύ­της, Ρίτσος , Σεφέ­ρης… Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, διαρ­κώς παρών στις εξε­λί­ξεις, δημιουρ­γεί μια νέα πολι­τι­στι­κή πρό­τα­ση, όχι μόνο κατα­γρά­φο­ντας τη σκλη­ρή ελλη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αλλά προ­τεί­νο­ντας συνε­χώς, μέσα από το έργο και τους αγώ­νες του, νέες ιδέ­ες και εκδο­χές… Περισ­σό­τε­ρα από 50 τρα­γού­δια — σταθ­μοί του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, συν­δέ­ο­νται με την ιστο­ρία της νεό­τε­ρης Ελλάδας.

Μου­σι­κή ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Σενά­ριο-Σκη­νο­θε­σία ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
Σκη­νι­κό ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΣ
Κοστού­μια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ
Χορο­γρα­φί­ες ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ
Ενορ­χη­στρώ­σεις ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ
Φωτι­σμοί ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παρα­γω­γός ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜ

Παί­ζουν:
ΑΡΗΣ ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ , ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ, ΖΩΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ, ΝΑΤΑΣΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΗΛΙΩ ΜΑΡΝΕΛΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕNΤΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΜΗΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΔΑΜ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΛΕΥΡΗΣ

Τρα­γου­δούν:
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ , ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ, ANNA ΛΙΝΑΡΔΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ

Θέα­τρο Badminton. Άλσος Στρα­τού, Γουδή
Πλη­ρο­φο­ρί­ες — κρα­τή­σεις: www.badmintontheater.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο