Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μίκης Θεοδωράκης: Σήμερα στις 8 μ.μ η συναυλία–αφιέρωμα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ στις φυλακές Ωρωπού

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα Παρα­σκευή 2 Σεπτέμ­βρη, ημέ­ρα που συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από τον θάνα­το του μεγά­λου μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, μεγά­λη συναυ­λία – αφιέ­ρω­μα, στις 20.00, στον χώρο των φυλα­κών Ωρω­πού, με τίτλο παρ­μέ­νο από τον στί­χο του Μάνου Ελευ­θε­ρί­ου από το τρα­γού­δι του Μίκη «Επι­στο­λή»: «Κοντά σας όλη μου η ζωή»…

Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και θα παρευ­ρε­θεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Στη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα συμ­με­τέ­χουν με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη, Δημή­τρης Κανέλ­λος, Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Μαρι­λί­ζα Λούν­τζη, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης. Η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια είναι του Μανό­λη Ανδρουλιδάκη.

Παί­ζουν οι μου­σι­κοί: Γιώρ­γος Κατσί­κας, Περι­κλής Μαλα­κα­τές, Νίκος Παπα­να­στα­σί­ου, Στά­θης Σαβ­βί­δης, Ορφέ­ας Τσα­κτσί­ρας, Μαρί­να Τσο­κά­νη και ο ίδιος ο Μανό­λης Ανδρου­λι­δά­κης με την κιθά­ρα του, ο οποί­ος θα έχει επί­σης τη διεύ­θυν­ση της ορχήστρας.

Τη μέρα της εκδή­λω­σης το ιστο­ρι­κό κελί του Μίκη στις φυλα­κές του Ωρω­πού θα είναι ανοι­χτό από νωρίς (5 μ.μ.) για επι­σκέ­ψεις του κοινού.

Στον χώρο θα εκτε­θούν μια σει­ρά ντο­κου­μέ­ντα του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να από το Αρχείο του ΚΚΕ. Πρό­κει­ται για ανα­τυ­πώ­σεις από επι­στο­λές κρα­του­μέ­νων, αφί­σες και τρι­κά­κια του ΚΚΕ και της ΚΝΕ της περιό­δου της δικτα­το­ρί­ας, φωτο­γρα­φί­ες και ντο­κου­μέ­ντα που συν­δέ­ο­νται με την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου κ.ά. Οι ανα­τυ­πώ­σεις αυτές στη συνέ­χεια θα δωρι­στούν από το Κόμ­μα στον δήμο Ωρω­πού, για να παρα­μεί­νουν και να αξιο­ποι­η­θούν στον χώρο με τον οποίο συν­δέ­ο­νται ιστο­ρι­κά και να είναι προ­σβά­σι­μες στο κοινό.

*Οι Οργα­νώ­σεις Αττι­κής του ΚΚΕ δρο­μο­λο­γούν λεω­φο­ρεία για τη μετα­κί­νη­ση στον Ωρω­πό (δια­βά­στε εδώ αναλυτικά).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο