Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μίνι lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα

Στο επί­πε­δο 4 (κόκ­κι­νο) του Επι­δη­μιο­λο­γι­κού Χάρ­τη της χώρας, εντάσ­σο­νται από αύριο στις 6 το πρωί, οι Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Καβά­λας, Ημα­θί­ας, Πιε­ρί­ας και Πέλ­λας, ενώ παρα­τεί­νε­ται η ισχύς των ειδι­κών, τοπι­κού χαρα­κτή­ρα, μέτρων στις Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Ευρυ­τα­νί­ας και Αργο­λί­δας, μετά την εκ νέου αξιο­λό­γη­ση των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων από την επι­τρο­πή των λοι­μω­ξιο­λό­γων και την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Προ­στα­σί­ας της Δημό­σιας Υγεί­ας ένα­ντι του κορο­νο­ΐ­ου Covid-19 στο πλαί­σιο της επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης της χώρας ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα και δήμο σε εβδο­μα­διαία βάση. Παράλ­λη­λα, στο επί­πε­δο 3 (πορ­το­κα­λί) εντάσ­σο­νται οι Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Αχα­ΐ­ας, Ηλεί­ας, Μεσ­ση­νί­ας, Ηρα­κλεί­ου, καθώς και ο δήμος Ικαρίας.

Τα μέτρα που θα ισχύ­σουν από αύριο στις 6 το πρωί έως την Παρα­σκευή 24 Σεπτεμ­βρί­ου στις 6 το πρωί, είναι τα εξής:

   — Απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας από 01:00 το βρά­δυ έως 06:00 το πρωί, με εξαί­ρε­ση λόγους εργα­σί­ας και σοβα­ρούς λόγους υγείας.

   — Απα­γό­ρευ­ση μου­σι­κής καθ’ όλο το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο σε κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος και ψυχαγωγίας.

Τέλος, όπως σημειώ­νει το υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, τόσο στις συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές, όπως και σε ολό­κλη­ρη την επι­κρά­τεια, απα­γο­ρεύ­ε­ται η διε­νέρ­γεια οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής εκδη­λώ­σε­ων ένα­ντι οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής ανταλ­λάγ­μα­τος, με φυσι­κή παρου­σία πλή­θους άνω των 20 ατό­μων σε ιδιω­τι­κό, μη επαγ­γελ­μα­τι­κό χώρο. Το διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο σε περί­πτω­ση παρά­βα­σης ανέρ­χε­ται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον μισθω­τή ή παρα­χω­ρη­σιού­χο του ιδιω­τι­κού, μη επαγ­γελ­μα­τι­κού χώρου, στον οποίο έλα­βε ή λαμ­βά­νει χώρα η εν λόγω εκδήλωση.

Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη

Να σημειω­θεί ότι στην καθιε­ρω­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση για την πορεία της παν­δη­μί­ας, η  κυρία Παπα­ευαγ­γέ­λου συσχέ­τι­σε την εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη κάποιων περιο­χών με την αύξη­ση των κρου­σμά­των που παρα­τη­ρεί­ται σε αυτές τις περιοχές.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως είπε, τις τρεις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες παρό­τι υπάρ­χει έλεγ­χος της παν­δη­μί­ας και μεί­ω­ση της μετα­δο­τι­κό­τη­τας σε όλη τη χώρα, σε κάποιες περιο­χές όπως η Ημα­θία, η Πέλ­λα, η Πιε­ρία, η Ευρυ­τα­νία, η Αργο­λί­δα και η Ηλεία τα πράγ­μα­τα δεί­χνουν να μην βελτιώνονται.

Μιλώ­ντας συγκε­κρι­μέ­να για την Αργο­λί­δα και την Πιε­ρία όπου υπάρ­χει υψη­λό επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο είπε ότι τα κρού­σμα­τα στους άνω των 55 ετών είναι περισ­σό­τε­ρα στην Πιε­ρία καθώς εκεί έχει εμβο­λια­στεί μόνο το 40% των πολι­τών αυτής της ηλι­κί­ας, απ’ ότι την Αργο­λί­δα που η κατά­στα­ση είναι ελα­φρώς καλύ­τε­ρη για­τί εκεί έχει εμβο­λια­στεί το 53%.

Η ίδια μίλη­σε για γραμ­μι­κή σχέ­ση εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης και κρου­σμά­των, κυρί­ως στις ηλι­κί­ες άνω των 65 ετών, ανα­φέ­ρο­ντας μάλι­στα και στοι­χεία που αφο­ρούν την Δυτι­κή Αττι­κή, όπου υπάρ­χει χαμη­λό­τε­ρη εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη και αυξη­μέ­νος αριθ­μός κρου­σμά­των στους άνω των 50 ετών.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο