Μίνως Αργυράκης, πηγαίο χιούμορ και κοινωνική σάτιρα

Στις 26 Μαΐ­ου 1998 πέθα­νε ο ζωγρά­φος, σκι­τσο­γρά­φος και σκη­νο­γρά­φος Μίνως Αργυ­ρά­κης .Ο καλ­λι­τέ­χνης που έδω­σε στην“Οδό Ονεί­ρων” του Μάνου Χατζι­δά­κι. Μέσα από τις γραμ­μές και τα χρώ­μα­τά τους, ανα­δύ­ε­ται πηγαίο χιού­μορ, συχνά συν­δυα­σμέ­νο με το σαρ­κα­σμό, εκδη­λω­μέ­νο με διά­φο­ρους τρό­πους. Ο Μίνως Αργυ­ρά­κης γεν­νή­θη­κε στη Σμύρ­νη το 1920, από πατέ­ρα εύπο­ρο τρα­πε­ζί­τη, που σφα­γιά­στη­κε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μίνως Αργυ­ρά­κης, πηγαίο χιού­μορ και κοι­νω­νι­κή σάτι­ρα.