Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ‑πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζα κάνουν λόγω οι ουκρανικές αρχές

2:30 ώρα Ελλά­δας: Για πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στον χώρο του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια ‑του μεγα­λύ­τε­ρου της Ευρώ­πης- λόγω των εχθρο­πρα­ξιών μετα­ξύ ρωσι­κών και ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων κάνουν λόγω οι Ουκρα­νι­κές αρχές. Την πρώ­τη ανα­φο­ρά έκα­νε ο δήμαρ­χος της πόλης Ενερ­χο­ντάρ, ο οποί­ος έκα­νε λόγω για συνε­χή βομ­βαρ­δι­σμό του εργοστασίου.

Μέχρι στιγ­μής δεν είχε διευ­κρι­νι­στεί που ακρι­βώς έχει ξεσπά­σει η πυρ­κα­γιά, ενώ νωρί­τε­ρα βρί­σκο­νταν σε εξέ­λι­ξη επι­χεί­ρη­ση κατά­λη­ψης του εργο­στα­σί­ου από τον ρωσι­κό στρατό.

2:47πμ, AFP, «Reuters»

«Μονά­δα» του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια, του μεγα­λύ­τε­ρου του είδους στην Ευρώ­πη, χτυ­πή­θη­κε από ρωσι­κά πυρά, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της εγκατάστασης.
Την ίδια πλη­ρο­φο­ρία μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA, επι­κα­λού­με­νο το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Ενέργειας.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα κατη­γό­ρη­σε τον ρωσι­κό στρα­τό ότι άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον του εργο­στα­σί­ου από όλες τις πλευ­ρές. Ο επι­κε­φα­λής της ουκρα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας απαί­τη­σε οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσί­ας να παύ­σουν πυρ αμέ­σως, να επι­τρέ­ψουν στους πυρο­σβέ­στες να επέμ­βουν στο εργο­στά­σιο και να στή­σουν περί­με­τρο ασφαλείας.

3:17πμ

Το επί­πε­δο της ραδιε­νέρ­γειας στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στη Ζαπο­ρί­ζια δεν έχει μετα­βλη­θεί

Το αντι­λη­πτό επί­πε­δο ραδιε­νέρ­γειας στον χώρο όπου βρί­σκε­ται το πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στη Ζαπο­ρί­ζια, στην κεντρι­κή Ουκρα­νία, παρα­μέ­νει αμε­τά­βλη­το, μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA επι­κα­λού­με­νο εκπρό­σω­πο της ουκρα­νι­κής εγκατάστασης.

Το πρα­κτο­ρείο, επι­κα­λού­με­νο εκπρό­σω­πο της υπη­ρε­σί­ας αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων της Ουκρα­νί­ας, ανέ­φε­ρε ακό­μη ότι η πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε εξαι­τί­ας ρωσι­κών πυρών βρί­σκε­ται εκτός της περι­μέ­τρου της εγκα­τά­στα­σης και ότι ο κοντι­νό­τε­ρος αντι­δρα­στή­ρας είναι εκτός λει­τουρ­γί­ας λόγω εργα­σιών ανα­καί­νι­σης, αλλά περιέ­χει πυρη­νι­κό καύ­σι­μο. Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, οι πυρο­σβέ­στες έφτα­σαν στο σημείο και έσβη­σαν την πυρ­κα­γιά.

Νωρί­τε­ρα, το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της Ουκρα­νί­ας «Ukrinform», έκα­νε λόγο για πλήγ­μα σε μονά­δα και για φωτιά σε τμή­μα της εγκατάστασης.

Η Διε­θνής Υπη­ρε­σία Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΙΑΕΑ), ανα­κοί­νω­σε ότι «βρί­σκε­ται σε επα­φή» με τις ουκρα­νι­κές αρχές.

4:57πμ ‑AFP

Καί­ει ακό­μη η πυρ­κα­γιά στο κτί­ριο εκπαί­δευ­σης του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια.

Η πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στο κτί­ριο εκπαί­δευ­σης του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια από πυρά του ρωσι­κού στρα­τού είναι σε εξέ­λι­ξη καί­γο­ντας τους τρεις από τους πέντε ορό­φους του κτι­ρί­ου, ανα­κοί­νω­σε η διοί­κη­ση του εργοστασίου.

Σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις των αρχών, η φωτιά μαί­νε­ται έξω απο την περί­με­τρο των πυρη­νι­κών αντι­δρα­στή­ρων. Το επί­πε­δο ραδιε­νέρ­γειας στην εγκα­τά­στα­ση, παρα­μέ­νει αμε­τά­βλη­το, δια­βε­βαί­ω­σε από τη δική του πλευ­ρά ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΔΟΑΕ), σύμ­φω­να με τον οποίο από τα πυρά δεν χτυ­πή­θη­κε κανέ­νας αντιδραστήρας.

Ο δήμαρ­χος της πόλης Ενερ­γκο­ντάρ, δήλω­σε ότι οι μάχες  έχουν σταματήσει.

5:52 πμ ‑BBC

Η Πυρο­σβε­στι­κή εισήλ­θε στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο της Ζαπορίζια

Δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κή έχουν μπει στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής της Ζαπο­ρί­ζια όπου ξέσπα­σε πυρ­κα­γιά το βρά­δυ από τις μάχες ρωσι­κών και ουκρα­νι­κών στρατευμάτων.

Δεν υπάρ­χει μετα­βο­λή στα επί­πε­δα ραδιε­νέρ­γειας ανα­κοί­νω­σε ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας επι­κα­λού­με­νος της μετρή­σεις της ουκρα­νι­κής επι­τρο­πής ατο­μι­κής ενέργειας.

Ο διευ­θυ­ντής του εργο­στα­σί­ου δήλω­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Ukraine 24 ότι “δεν δια­πι­στώ­νε­ται διαρ­ροή ραδιε­νέρ­γειας από κανέ­ναν αντι­δρα­στή­ρα”.

Η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε σε κτί­ριο που χρη­σι­μο­ποιεί­το για εκπαί­δευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων, εκτός της περι­μέ­τρου της εγκα­τά­στα­σης, ανέ­φε­ρε η ουκρα­νι­κή υπη­ρε­σία εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων σε δελ­τίο Τύπου. 

🔻

Μετά τους αρχι­κούς φόβους για ένα πιθα­νό νέο «Τσερ­νό­μπιλ», εκπρό­σω­πος του εργο­στα­σί­ου δήλω­σε ότι οι μάχες στα­μά­τη­σαν κοντά στον πυρη­νι­κό σταθ­μό και τα επί­πε­δα ραδιε­νέρ­γειας είναι επί του παρό­ντος φυσιο­λο­γι­κά, όμως η πυρ­κα­γιά συνε­χί­ζε­ται στις εγκαταστάσεις.

Ο εκπρό­σω­πος Αντρίι Τουζ είπε ότι το εργο­στά­σιο δεν έχει υπο­στεί καμία κρί­σι­μη ζημιά και μόνο μία μονά­δα παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από τις έξι είναι σε λειτουργία.

Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με την ουκρα­νι­κή υπη­ρε­σία εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων, η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε ‑ευτυ­χώς , εκτός της περι­μέ­τρου της εγκατάστασης.

Ο πυρη­νι­κός σταθ­μός της Ζαπο­ρί­ζια είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος της Ευρώ­πης και δια­θέ­τει έξι πυρη­νι­κούς αντι­δρα­στή­ρες. Η Ουκρα­νία δια­θέ­τει τέσ­σε­ρις πυρη­νι­κούς σταθ­μούς με συνο­λι­κά 15 αντι­δρα­στή­ρες.

Η Διε­θνής Υπη­ρε­σία Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας βρί­σκε­ται σε διαρ­κή επα­φή με την αρμό­δια ουκρα­νι­κή αρχή, η οποία την έχει ενη­με­ρώ­σει πως στην παρού­σα φάση «δεν έχουν κατα­γρα­φεί μετα­βο­λές στα επί­πε­δα ραδιενέργειας».

Ειδι­κοί ανα­φέ­ρουν πως η μεγα­λύ­τε­ρη ανη­συ­χία είναι να δια­τα­ρα­χθεί το σύστη­μα ψύξης των αντιδραστήρων.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα κατη­γό­ρη­σε τον ρωσι­κό στρα­τό ότι άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον του εργο­στα­σί­ου από όλες τις πλευρές.

«Ο ρωσι­κός στρα­τός βάλ­λει από όλες τις πλευ­ρές στον πυρη­νι­κό σταθ­μό της Ζαπο­ρί­για, τον μεγα­λύ­τε­ρο στην Ευρώ­πη. Έχει ήδη ξεσπά­σει φωτιά. Εάν εκρα­γεί, θα είναι δέκα φορές μεγα­λύ­τε­ρη η έκρη­ξη από το Τσερ­νό­μπιλ! οι Ρώσοι πρέ­πει ΑΜΕΣΑ να στα­μα­τή­σουν τα πυρά και να επι­τρέ­ψουν στους πυρο­σβέ­στες να εγκα­θι­δρύ­σουν ζώνη ασφα­λεί­ας!» ανα­φέ­ρει σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter.

Ο επι­κε­φα­λής της ουκρα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας απαί­τη­σε οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσί­ας να παύ­σουν πυρ αμέ­σως, να επι­τρέ­ψουν στους πυρο­σβέ­στες να επέμ­βουν στο εργο­στά­σιο και να στή­σουν περί­με­τρο ασφαλείας.

Για προβοκάτσια — fakenews μίλησαν αμέσως μετά οι Ρώσοι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο