Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμακώνεται νύχτα-μέρα η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία

Συνέ­χι­σαν οι μάχες στα ανα­το­λι­κά της Ουκρα­νί­ας. Σύμ­φω­να με τις ουκρα­νι­κές αρχές, δύο παι­διά σκο­τώ­θη­καν στην πόλη Rubizhne αφού ανα­σύρ­θη­καν από τα ερεί­πια ενός κτι­ρί­ου κατοι­κιών που χτυ­πή­θη­κε από τα πυρά του ρωσι­κού πυροβολικού.

Μια γυναί­κα πέθα­νε επί­σης στην ίδια κατάρ­ρευ­ση κτιρίου.

Tου­λά­χι­στον 260 άμα­χοι σκο­τώ­θη­καν στις μάχες στο Χάρ­κο­βο αφό­του άρχι­σε η εισβο­λή της Ρωσί­ας την 24η Φεβρουα­ρί­ου, σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές. Το Χάρ­κο­βο συνε­χί­ζει να δέχε­ται βομ­βαρ­δι­σμούς και σύμ­φω­να με τα ουκρα­νι­κά ΜΜΕ, αρκε­τές πολυ­κα­τοι­κί­ες και άλλα κτί­ρια χτυ­πή­θη­καν και πήραν φωτιά το από­γευ­μα του Σαββάτου.

Στο μετα­ξύ, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, Ρώσοι στρα­τιω­τι­κοί παρέ­δω­σαν περισ­σό­τε­ρους από 75 τόνους ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στη Χερσώνα.

Το υπουρ­γείο είπε σημεί­ω­σε ότι ο ρωσι­κός στρα­τός έδω­σε τρο­φί­μων σε όποιον είχε ανά­γκη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων βασι­κών προ­ϊ­ό­ντων: δημη­τρια­κά, ζυμα­ρι­κά, ζάχα­ρη, κον­σέρ­βες, πατά­τες, φρού­τα και άλλα τρόφιμα.

Νέες κυρώσεις στη Μόσχα από την Αυστραλία

Την απα­γό­ρευ­ση στην εξα­γω­γή αλου­μί­νας, μεταλ­λευ­μά­των αλου­μι­νί­ου και βωξί­τη στη Ρωσία, ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών και Εμπο­ρί­ου της Αυστρα­λί­ας γερου­σια­στής Marise Payne.

«Η κυβέρ­νη­ση επέ­βα­λε εν μία νυκτί άμε­ση απα­γό­ρευ­ση στις αυστρα­λια­νές εξα­γω­γές αλου­μί­νας και μεταλ­λευ­μά­των αλου­μι­νί­ου και βωξί­τη στη Ρωσία, γεγο­νός που θα περιο­ρί­σει την ικα­νό­τη­τά της να παρά­γει αλου­μί­νιο — μια κρί­σι­μη εξα­γω­γή για τη Ρωσία», δήλω­σε η Payne.

Σημεί­ω­σε ότι η απα­γό­ρευ­ση εξα­γω­γής αυστρα­λια­νών πρώ­των υλών για την παρα­γω­γή αλου­μι­νί­ου «θα έχει κρί­σι­μη συμ­βο­λή στις βιο­μη­χα­νί­ες εξο­πλι­σμών της Ρωσί­ας», καθώς και «τους κλά­δους αυτο­κι­νή­των, αερο­δια­στη­μι­κής, συσκευα­σί­ας, μηχα­νη­μά­των και κατασκευών».

«Η Ρωσία βασί­ζε­ται στην Αυστρα­λία για σχε­δόν το 20% των ανα­γκών της σε αλου­μί­να» είπε η υπουρ­γός, σημειώ­νο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση «θα συνερ­γα­στεί στε­νά με εξα­γω­γείς και κορυ­φαί­ους φορείς που θα επη­ρε­α­στούν από την απα­γό­ρευ­ση για να βρουν νέες και να επε­κτεί­νουν τις υπάρ­χου­σες αγορές».

Παράλ­λη­λα ανα­κοί­νω­σε ότι οι αυστρα­λια­νές αρχές θα στεί­λουν του­λά­χι­στον 70.000 τόνους θερ­μι­κού άνθρα­κα στην Ουκρα­νία για να δια­σφα­λί­σουν την ενερ­γεια­κή ασφά­λεια της χώρας.

Πηγή: TASS — BBC

Σ. Λαβρόφ: Η συνεργασία Ρωσίας – Κίνας θα δυναμώσει λόγω των κυρώσεων της Δύσης

Η Ρωσία ελπί­ζει ότι η στρα­τιω­τι­κή της επι­χεί­ρη­ση στην Ουκρα­νία θα τελειώ­σει με μια «συνο­λι­κή συμ­φω­νία» για ζητή­μα­τα ασφά­λειας και η Ουκρα­νία θα συμ­φω­νή­σει σε ουδέ­τε­ρο καθε­στώς, δήλω­σε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, σύμ­φω­να με το CNN.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Μόσχα είναι «έτοι­μη» να ανα­ζη­τή­σει εγγυ­ή­σεις ασφά­λειας και «να τις συντο­νί­σει για την Ουκρα­νία, για τους Ευρω­παί­ους και, φυσι­κά, για εμάς πέρα ​​από την επέ­κτα­ση της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συνθήκης».

Σημεί­ω­σε ότι η συνερ­γα­σία της Ρωσί­ας με την Κίνα θα «δυνα­μώ­σει» ενό­ψει των κυρώ­σε­ων της Δύσης επει­δή «σε μια επο­χή που η Δύση υπο­νο­μεύ­ει κατά­φω­ρα όλα τα θεμέ­λια στα οποία βασί­ζε­ται το διε­θνές σύστη­μα, εμείς — ως δύο μεγά­λες δυνά­μεις — πρέ­πει να σκε­φτού­με πώς να συνε­χί­σου­με σε αυτόν τον κόσμο».

Μαίνονται οι βομβαρδισμοί
στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις

Reuters-AFP-CNN-BBC-TASS

Υπό σχεδόν συνεχή βομβαρδισμό βρίσκεται η Μαριούπολη, το Μικολάιφ κά.

Εγκλω­βι­σμέ­να σε σανα­τό­ριο της Μαριού­πο­λης βρί­σκο­νται 19 παι­διά, στην πλειο­νό­τη­τά τους ορφα­νά, δήλω­σαν συγ­γε­νείς τους και αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο. Πρό­κει­ται για παι­διά και εφή­βους, ηλι­κί­ας 4 έως 17 ετών, που στάλ­θη­καν σε αυτήν την κλι­νι­κή παί­δων η οποία ειδι­κεύ­ε­ται στη θερα­πεία πνευ­μο­νι­κών παθή­σε­ων, πριν αρχί­σει η ρωσι­κή επί­θε­ση στις 24 Φεβρουα­ρί­ου. Οι κηδε­μό­νες τους δεν μπό­ρε­σαν να τα πάρουν πίσω λόγω των μαχών.

Σύμ­φω­να με την Ουκρα­νία το Σάβ­βα­το πάνω από 6.600 άνθρω­ποι τη χώρα μέσω ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων. Περισ­σό­τε­ροι από 4 χιλιά­δες άνθρω­ποι εγκα­τέ­λει­ψαν τη Μαριούπολη.

Από την αρχή του πολέ­μου, οι άμα­χοι που έχουν σκο­τω­θεί είναι  847, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ.

Στο μετα­ξύ, σύμ­φω­να με το TASS ο Μιχα­ήλ Μιζίν­τσεφ, επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Κέντρου Δια­χεί­ρι­σης Άμυ­νας της Ρωσί­ας δήλω­σε ότι «πι εθνι­κι­στές έχουν τοπο­θε­τή­σει νάρ­κες σε εγκα­τα­στά­σεις απο­θή­κευ­σης αμμω­νί­ας και χλω­ρί­ου στο χημι­κό εργο­στά­σιο Sumykhimprom στο Sumy προ­κει­μέ­νου να δηλη­τη­ριά­σουν τους κατοί­κους της περιο­χής Sumy σε περί­πτω­ση που ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισέλ­θουν στην πόλη.

«Στον οικι­σμό Kotlyarovo, στην περιο­χή Nikolayev, μαχη­τές εθνι­κι­στι­κών μονά­δων σχε­διά­ζουν μια πρό­κλη­ση με τη χρή­ση τοξι­κών χημι­κών. Για τους σκο­πούς αυτούς, έχουν τοπο­θε­τή­σει δοχεία με τοξι­κά χημι­κά στο κτί­ριο ενός σχο­λεί­ου δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, το οποίο θα εκρα­γεί όταν ρωσι­κά δυνά­μεις πλη­σιά­ζουν τον οικι­σμό» είπε και πρό­σθε­σε «προει­δο­ποιού­με ολό­κλη­ρο τον πολι­τι­σμέ­νο κόσμο και τους διε­θνείς οργα­νι­σμούς για τις κυνι­κές προ­κλή­σεις των ουκρα­νι­κών αρχών, οι οποί­ες, αν γίνουν, θα χρε­ω­θούν στα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα, όπως έχει γίνει περισ­σό­τε­ρες από μία φορές».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο