Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαγνησία: Έπεσαν ξανά σοβάδες, αυτή τη φορά στο 32ο Δημοτικό Βόλου! (ΦΩΤΟ)

Τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν τα σχο­λεία και του Βόλου εξαι­τί­ας της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης έρχο­νται ξανά στην επι­φά­νεια, με αφορ­μή το νέο περι­στα­τι­κό με την πτώ­ση σοβά­δων σε σχο­λείο.

Συγκε­κρι­μέ­να, λίγα μόλις 24ωρα μετά την κατάρ­ρευ­ση τμή­μα­τος της ορο­φής σε αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας του 18ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Βόλου, ένα νέο συμ­βάν κατα­γρά­φη­κε σήμε­ρα, Μεγά­λη Δευ­τέ­ρα, στο 32ο Δημο­τι­κό και από θαύ­μα γλί­τω­σε η καθα­ρί­στρια, ενώ αν δεν ήταν κλει­στό το σχο­λείο, δεν απο­κλεί­ε­ται να είχαν κιν­δυ­νεύ­σει μαθη­τές και εκπαιδευτικοί.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η καθα­ρί­στρια πήγε νωρίς το πρωί στο σχο­λείο για να καθα­ρί­σει και όταν μπή­κε μέσα, είδε σοβά­δες πεσμέ­νους στη σκά­λα. Πλη­σιά­ζο­ντας προς το σημείο για να δια­πι­στώ­σει τι συνέ­βη, άρχι­σαν να πέφτουν μεγά­λα κομ­μά­τια σοβά­δων από την ορο­φή και λίγο έλει­ψε να τραυματιστεί.

Η ίδια ενη­μέ­ρω­σε αμέ­σως τη διεύ­θυν­ση του 32ου Δημο­τι­κού, ενώ ενη­με­ρώ­θη­κε επί­σης ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του σχολείου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Σύλ­λο­γος είχε ενη­με­ρώ­σει τον Δήμο Βόλου για διά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει το διδα­κτή­ριο, ζητώ­ντας να δρο­μο­λο­γη­θούν οι ανα­γκαί­ες παρεμβάσεις.

Απα­ντώ­ντας το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας σε ερώ­τη­ση σχε­τι­κά με το θέμα, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γ. Οικο­νό­μου, πέτα­ξε το «μπα­λά­κι» των ευθυ­νών στους δήμους, λέγο­ντας ότι η ευθύ­νη για τα σχο­λι­κά κτί­ρια «ανή­κει στην τοπι­κή αυτοδιοίκηση»…

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο