Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαγνησία — ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τους πυροβολισμούς της αστυνομίας σε συνοικισμό Ρομά

«Το υπουρ­γείο και η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να δώσουν σαφέ­στα­τες απα­ντή­σεις για το γεγο­νός και τις συν­θή­κες που οδή­γη­σαν τους αστυ­νο­μι­κούς να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα όπλα τους» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­ση για το σοβα­ρό περι­στα­τι­κό πυρο­βο­λι­σμών από την αστυ­νο­μία στον συνοι­κι­σμό Ρομά στο Αλιβέρι.

Ανα­φέ­ρει:

«Η χτε­σι­νή κατα­δί­ω­ξη και οι πυρο­βο­λι­σμοί της αστυ­νο­μί­ας στο συνοι­κι­σμό Ρομά στο Αλι­βέ­ρι προ­κα­λούν πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά και την δικαιο­λο­γη­μέ­νη οργή των Ρομά της περιο­χής μας και πανελλαδικά.

Ακό­μα περισ­σό­τε­ρους προ­βλη­μα­τι­σμούς δημιουρ­γεί το γεγο­νός ότι το περι­στα­τι­κό δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από τους ίδιους τους συλ­λό­γους Ρομά, μιας και το σοβα­ρό γεγο­νός των πυρο­βο­λι­σμών ενα­ντί­ον του ανή­λι­κου οδη­γού του αυτο­κι­νή­του σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή απο­σιω­πή­θη­κε αρχι­κά από την Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Μαγνη­σί­ας που έκα­νε απλά λόγο για “κατα­δί­ω­ξη ανή­λι­κου χωρίς δίπλω­μα” και τη σύλ­λη­ψή του.

Τα γεγο­νό­τα του Σαβ­βά­του έρχο­νται να προ­στε­θούν σε μια σει­ρά αντί­στοι­χων περι­στα­τι­κών που αφο­ρούν τη χρή­ση των όπλων από την αστυ­νο­μία, σε συν­θή­κες γενι­κό­τε­ρης έντα­σης της κατα­στο­λής και εντεί­νουν την δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανη­συ­χία και ανασφάλεια.

Το υπουρ­γείο και η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να δώσουν σαφέ­στα­τες απα­ντή­σεις για το γεγο­νός και τις συν­θή­κες που οδή­γη­σαν τους αστυ­νο­μι­κούς να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα όπλα τους και γενι­κό­τε­ρα για τις οδη­γί­ες που έχουν δοθεί σε σχέ­ση με την τήρη­ση των κανό­νων εμπλοκής.»

Καταδίωξη με πυροβολισμό από την αστυνομία καταγγέλλει οικογένεια Ρομά

Περι­στα­τι­κό με κατα­δί­ω­ξη οχή­μα­τος και πυρο­βο­λι­σμό από πλευ­ράς αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στο Βόλο, καταγ­γέλ­λει οικο­γέ­νεια Ρομά και η Πανελ­λα­δι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλή­νων Ρομά «Ελλάν Πασσέ».

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 29 Γενά­ρη, σημειώ­θη­κε κατα­δί­ω­ξη από τρία περι­πο­λι­κά της ΕΛ.ΑΣ σε όχη­μα που επέ­βαι­ναν 5 ανή­λι­κοι Ρομά.

Σύμ­φω­να με την «Ελλάν Πασ­σέ», «ο 15χρονος οδη­γός, μόλις στα­μά­τη­σε και άνοι­ξε την πόρ­τα να κατέ­βει από το αυτο­κί­νη­το, έπε­σε κάτω και έτσι γλί­τω­σε την σφαί­ρα του αστυ­νο­μι­κού, η οποία δια­πέ­ρα­σε το τζά­μι της πόρ­τας του οδη­γού. Ενώ, σημά­δια από τη σφαί­ρα, βρέ­θη­καν και στον τοί­χο του σπιτιού».

Από την πλευ­ρά της η αστυ­νο­μία επι­βε­βαιώ­νει τον πυρο­βο­λι­σμό, απο­δί­δο­ντάς τον σε «εκπυρ­σο­κρό­τη­ση» του όπλου, ενώ δια­τά­χθη­κε ΕΔΕ και σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία σε βάρος του αστυνομικού.

 

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο