Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαδούρο: «Η Βενεζουέλα είναι με τον Πούτιν, είναι με τη Ρωσία»

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο εξέ­φρα­σε χθες Τρί­τη την υπο­στή­ρι­ξή του στον ρώσο ομό­λο­γό του Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν στην ουκρα­νι­κή κρίση.

«Η Βενε­ζου­έ­λα είναι με τον Πού­τιν, είναι με τη Ρωσία. Είναι υπέρ των γεν­ναί­ων και των δίκαιων υπο­θέ­σε­ων στον κόσμο», είπε ο πρό­ε­δρος Μαδού­ρο μιλώ­ντας στην κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση κατά τη διάρ­κεια υπουρ­γι­κού συμβουλίου.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι ο προ­κά­το­χος και μέντο­ράς του, ο Ούγκο Τσά­βες (1999–2013) είχε ταχθεί υπέρ της Ρωσί­ας όταν η Μόσχα ανα­γνώ­ρι­σε το 2008 την ανε­ξαρ­τη­σία της Νότιας Οσε­τί­ας κατά τη διάρ­κεια της σύρ­ρα­ξης με τη Γεωργία.

«Πάντα η Βενε­ζου­έ­λα, πάντα η επα­νά­στα­ση του Τσά­βες ήταν με τον Πού­τιν, με τη Ρωσία, με τον ρωσι­κό λαό», υπο­γράμ­μι­σε ο πρό­ε­δρος Μαδού­ρο, προ­σθέ­το­ντας ότι οι ΗΠΑ και το NATO θέλουν «να τελειώ­σουν τη Ρωσία με στρα­τιω­τι­κά μέσα».

Ο αντι­πρό­ε­δρος της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης, Γιού­ρι Μπα­ρί­σοφ, που βρι­σκό­ταν την Παρα­σκευή στο Καρά­κας, σημεί­ω­σε ότι η Βενε­ζου­έ­λα είναι «στρα­τη­γι­κός εταί­ρος της Ρωσί­ας (…) σε περι­βάλ­λον αυξα­νό­με­νης αστάθειας».

Σημειώ­νε­ται ότι η Μόσχα είναι ανά­με­σα στους βασι­κούς συμ­μά­χους της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας, την επα­νε­κλο­γή της οποί­οα το 2018 δεν ανα­γνώ­ρι­σε μέρος της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, με επι­κε­φα­λής τις ΗΠΑ, που επι­διώ­κουν να εκδιώ­ξουν τον Μαδού­ρο από την εξουσία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Telesur.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο