Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπα­νι­κή πρωτεύουσα.

Η κινη­το­ποί­η­ση ξεκί­νη­σε με συγκέ­ντρω­ση στον σταθ­μό της Ατό­τσα στην Μαδρί­τη, ενώ στη συνέ­χεια ξεκί­νη­σε μεγά­λη δια­δή­λω­ση μέσω κεντρι­κών λεω­φό­ρων της πόλης προς την Plaza de Espana.

Ιδιαί­τε­ρα μαζι­κό και με ξεχω­ρι­στό παλ­μό υπήρ­ξε το μπλοκ των αγω­νι­στι­κών, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, με σημα­ντι­κή συμ­με­το­χή αγω­νι­στών και από την Ελλάδα.

Με τα πανό τους και τα συν­θή­μα­τά τους προ­πο­ρεύ­ο­νταν η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών και Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες μέλη της ΠΟΔΝ.

Πίσω από το πανό του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης (ΠΣΕ), δια­δη­λώ­σαν αντι­προ­σω­πεί­ες και από τη χώρα μας, από την ΕΕΔΥΕ και την ΟΓΕ. Εκεί ένω­σαν τις φωνές τους Επι­τρο­πές Ειρή­νες από την Ισπα­νία, αλλά και από την Πορτογαλία.

Σε κοι­νό μαχη­τι­κό μπλοκ δια­δή­λω­σαν μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Εργα­ζο­μέ­νων της Ισπα­νί­ας (PCTE) και η πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με τους πρω­το­πό­ρους συντρό­φους από κάθε Οργά­νω­σης Περιο­χής του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ που δια­κρί­θη­καν στην άμιλ­λα της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης και πραγ­μα­το­ποιούν επί­σκε­ψη στη Μαδρίτη.

Οι Ισπα­νοί και οι Ελλη­νες κομ­μου­νι­στές φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα και στις δύο γλώσ­σες, ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία: «Ελλά­δα — Ισπα­νία φωνά­ζουν οι λαοί, να φύγου­νε οι βάσεις και οι ΝΑΤΟι­κοί», «ΝΑΤΟ και Ρωσία τη γη ξανα­μοι­ρά­ζουν, με των λαών το αίμα τα σύνο­ρα χαρά­ζουν», «Η πάλη είναι ο μόνος δρόμος»…

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο