Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζικές αντιιμπεριαλιστικές πορείες σε πόλεις της χώρας _VIDEO+ΦΩΤΟ

Με μαζι­κές αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές συγκε­ντρώ­σεις, πορεί­ες και κατα­θέ­σεις στε­φα­νιών, που έγι­ναν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής σε διά­φο­ρες πόλεις της χώρας, τιμή­θη­καν αγω­νι­στι­κά τα 50 χρό­νια από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου. Παράλ­λη­λα με συν­θή­μα­τα εκφρά­στη­κε δυνα­μι­κά η αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαιστίνης.

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα, με μια μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία με παλ­μό βρο­ντο­φω­νά­ζο­ντας «Του κόσμου οι λαοί, φωνά­ζουν δυνα­τά με την Παλαι­στί­νη ως την λευ­τε­ριά» και «Τιμά­με τον Νοέμ­βρη του ’73, στον δρό­μο του αγώ­να γρά­φε­ται η Ιστο­ρία»,  εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, μαθη­τές, συντε­ταγ­μέ­να με τα πανό των σωμα­τεί­ων και των φορέ­ων στην Πάτρα τίμη­σαν τα 50 χρό­νια από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου και τα επί­και­ρα συν­θή­μα­τά του.

Το «παρών» έδω­σε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της Δημο­τι­κής Αρχής με επι­κε­φα­λής τον δήμαρ­χο Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη.

Η συγκέ­ντρω­ση ξεκί­νη­σε με ομι­λία του Γιώρ­γου Καρ­πέ­τα, προ­έ­δρου του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Μαθη­μα­τι­κού, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στους φοι­τη­τι­κούς και εργα­τι­κούς αγώ­νες της περιό­δου εκεί­νης, με κορύ­φω­ση τα γεγο­νό­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου τον Νοέμ­βρη του 1973, που ενέ­πνευ­σαν γενιές και γενιές δίνο­ντας το παρά­δειγ­μα ότι όταν ο λαός και η νεο­λαία το απο­φα­σί­σει, τα βάζει ακό­μα και με αντι­πά­λους που μοιά­ζουν ανί­κη­τοι. Κατήγ­γει­λε τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, αλλά και την επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που πάτη­σε στον δρό­μο που έστρω­σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων και την υπο­στε­λέ­χω­ση των Τμη­μά­των του Πανε­πι­στη­μί­ου λόγω της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης με απο­τέ­λε­σμα τη συνε­χή υπο­βάθ­μι­ση των σπουδών.

Κλεί­νο­ντας ανέ­φε­ρε: «Ο ξεση­κω­μός του Πολυ­τε­χνεί­ου απέ­δει­ξε ότι συλ­λο­γι­κός και οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας για τις ανά­γκες των πολ­λών κόντρα στα κέρ­δη των λίγων μπο­ρεί να φωτί­σει ακό­μα και τους πιο σκο­τει­νούς καιρούς».

Στη συνέ­χεια στο βήμα ανέ­βη­κε ο Δημή­τρης Μαρ­μού­τας, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας, που στην αρχή της ομι­λί­ας του ανέφερε:

«Ο λαός μας, η νεο­λαία μας εμπνέ­ε­ται και παίρ­νει δύνα­μη για τους σημε­ρι­νούς αγώ­νες του από τον ηρω­ι­κό ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου που μας δεί­χνει τι μπο­ρεί να κατα­φέ­ρει ο λαός όταν θελή­σει να βγει μπρο­στά και να αγω­νι­στεί για το δίκιο του. Το εργα­τι­κό κίνη­μα, η νεο­λαία καθη­με­ρι­νά με τους αγώ­νες μας δίνου­με συνέ­χεια και προ­ο­πτι­κή στους αγώ­νες του λαού μας.
Σήμε­ρα τιμά­με αυτούς που βασα­νί­στη­καν, που εξο­ρί­στη­καν, που δολο­φο­νή­θη­καν από την χού­ντα και που με τον αγώ­να τους και ακό­μα και με την ίδια τη ζωή τους, που θυσί­α­σαν για την ελευ­θε­ρία και τη Δημο­κρα­τία, παρέ­δω­σαν σε εμάς την παρα­κα­τα­θή­κη του οργα­νω­μέ­νου αγώνα». 

Ανα­φέρ­θη­κε στα επί­και­ρα συν­θή­μα­τα του Νοέμ­βρη του 1973 που γίνε­ται προ­σπά­θεια να βυθί­σουν στη λήθη αυτοί που σήμε­ρα στη­ρί­ζουν τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού και την ισραη­λι­νή κατο­χή, με τις ευλο­γί­ες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. «Έχουν μνή­μη οι λαοί όλου του κόσμου και για αυτό με μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις παίρ­νουν το μέρος του δίκαιου και αντι­πα­λεύ­ουν το άδι­κο… έχει μνή­μη ο ελλη­νι­κός λαός και για αυτό έχει ταχθεί από την πρώ­τη στιγ­μή με τη σωστή πλευρά…Με την Παλαι­στί­νη ως τη λευτεριά». 

Ανα­φέρ­θη­κε στους αγώ­νες του σήμε­ρα που δίνουν οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία, με την ακρί­βεια να κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισό­δη­μα, την υπο­βάθ­μι­ση των παρο­χών του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και των σπου­δών της νεο­λαί­ας, αλλά και τους εκα­το­ντά­δες νεκρούς που μετρά η εργα­τι­κή τάξη στους χώρους δου­λειάς, με τα μέτρα ασφα­λεί­ας να είναι ανύ­παρ­κτα, αφού δια­χρο­νι­κά μπαί­νουν στη ζυγα­ριά “κόστους — οφέ­λους”, όλα απόρ­ροια της πολι­τι­κής που εφαρ­μό­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Κλεί­νο­ντας ανέ­φε­ρε: «Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος και νέος να μη συμ­βι­βα­στεί με αυτή τη ζωή!
Τώρα να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ακό­μα πιο πολύ για την υπε­ρά­σπι­ση της ζωής, των δικαιω­μά­των, των σπου­δών μας.
Με τους αγώ­νες μας, με το δυνά­μω­μα της πάλης μας, τιμά­με τους νεκρούς του Πολυ­τε­χνεί­ου, τους χιλιά­δες φοι­τη­τές, εργά­τες και μαθη­τές που αγω­νί­στη­καν για τρεις ημέ­ρες με ηρω­ι­σμό, με αυτο­θυ­σία, με πρω­τό­γνω­ρη αυτε­νέρ­γεια ενά­ντια στη δικτατορία.

Το Πολυ­τε­χνείο ζει  και εμπνέ­ει τους αγώ­νες μας. Νίκη στον αγω­νι­ζό­με­νο λαό της Παλαιστίνης».

Ακο­λού­θη­σε πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης μέχρι το μνη­μείο του Νίκου Τεμπο­νέ­ρα στα Ψηλαλώνια.

Με παλ­μό το μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, παρου­σία τον μελών της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκου Καρα­θα­να­σό­που­λου, Δημή­τρη Τζα­βά­ρα και Σωτή­ρη Παρί­ση, αλλά και μελών του ΚΣ της ΚΝΕ, με τα κόκ­κι­να λάβα­ρα να ανε­μί­ζουν και τα συν­θή­μα­τα «Ο Νοέμ­βρης ήταν μια κόκ­κι­νη ρωγ­μή, η Ιστο­ρία γρά­φε­ται με πάλη ταξι­κή» και «Το δίκιο χαραγ­μέ­νο στων λαών τη μνή­μη, νίκη στον αγώ­να που δίνει η Παλαι­στί­νη», έδι­νε τον τόνο.

Γιάννενα

Στα Γιάν­νε­να, έγι­νε μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων, συντα­ξιού­χων, γυναι­κών, φοι­τη­τών και μαθη­τών. Σε όλη τη διάρ­κεια αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα δονού­σαν την ατμό­σφαι­ρα, με τους δια­δη­λω­τές να φωνά­ζουν δυνα­τά και συν­θή­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, όπως «Free Palaistine». (Περισ­σό­τε­ρα σε λίγο…)

Ανατολική Στερεά _Εύβοια

Στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και Εύβοια, με αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και κατα­θέ­σεις λου­λου­διών συν­δι­κά­τα και φορείς των περιο­χών τιμή­θη­καν τα 50 χρό­νια από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου. Παράλ­λη­λα έστει­λαν μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό.

Στη Χαλ­κί­δα, τη Λαμία, τη Λιβα­δειά, την Άμφισ­σα και τη Θήβα εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες συμ­με­τεί­χαν μαζι­κά στις αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές συγκε­ντρώ­σεις που κάλε­σαν Εργα­τι­κά Κέντρα, Συν­δι­κά­τα και φορείς της περιο­χής. Ακού­στη­καν δυνα­τά αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συνθήματα.

Έστει­λαν μήνυ­μα απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας να δοθεί συνέ­χεια στους αγώ­νες, τονί­ζο­ντας ότι τα μηνύ­μα­τα και οι διεκ­δι­κή­σεις του Πολυ­τε­χνεί­ου παρα­μέ­νουν επί­και­ρα, ενώ κατήγ­γει­λαν το μακε­λειό στην Παλαι­στί­νη και εξέ­φρα­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στον Παλαι­στι­νια­κό λαό.

Στη Λάρισα

Με τη σημαία της Παλαι­στί­νης στην κεφα­λή, ξεκί­νη­σε η μεγά­λη πορεία για τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου στη Λάρι­σα.

Κατά τη διάρ­κειά της στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, ακού­γο­νται δυνα­τά τα συν­θή­μα­τα για λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό που σφά­ζε­ται από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Νωρί­τε­ρα, κατά­θε­ση στε­φά­νων στην πλα­τεία Τάκη Γαρ­γα­λιά­νου πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αντι­προ­σω­πεί­ες του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και των μαζι­κών φορέ­ων, τιμώ­ντας τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου ενώ έγι­νε συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης.

Στη Χίο

Δυνα­μι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία στο κέντρο της πόλης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μαζι­κοί φορείς της Χίου.

Η συγκέ­ντρω­ση έγι­νε στο Πανε­πι­στή­μιο όπου ομι­λία έκα­νε ο πρό­ε­δρος του ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ, Π. Νική­τας. Αμέ­σως μετά, ξεκί­νη­σε η πορεία με συν­θή­μα­τα ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στο μακε­λειό στη Γάζα, αλλά και στον ξεση­κω­μό του Πολυτεχνείου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο