Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζική αντιφασιστική διαδήλωση για τα εννέα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μαζι­κή αντι­φα­σι­στι­κή δια­δή­λω­ση για τα εννέα χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα. Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι συγκε­ντρώ­θη­καν στο Κερα­τσί­νι, στο μνη­μείο που έχει στη­θεί για τον αντι­φα­σί­στα μου­σι­κό. Από εκεί, πορεύ­τη­καν στο μνη­μείο για το Μπλό­κο της Κοκκινιάς.

Στην κεφα­λή της πορεί­ας βρί­σκο­νταν οι γονείς του Παύ­λου Φύσ­σα, Μάγδα και Πανα­γιώ­της, ο πατέ­ρας του Βασί­λη Μάγ­γου, Γιάν­νης, καθώς επί­σης και συγ­γε­νείς και φίλοι, κρα­τώ­ντας πανό πανό του συλ­λό­γου Πολι­τι­σμού Παύ­λος Killah P. Φύσσας.

«Είναι ημέ­ρα μνήμης.Εννέα χρό­νια τίπο­τα δεν έχει τελειώ­σει, όλα είναι εκεί, όπως και στα εννέα χρό­νια», δήλω­σε μετα­ξύ άλλων η Μάγδα Φύσ­σα ενώ προ­σέ­θε­σε ότι ξεκι­νά­ει σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η δίκη για την Χρυ­σή Αυγή. «Μεγά­λη δίκη. Κι αυτή θα είναι χρο­νο­βό­ρα, έχου­με έναν αγώ­να μπρο­στά μας», ανέφερε.

«Μέχρι σήμε­ρα, εννέα χρό­νια, οικο­γέ­νειες φίλοι , όσοι έχουν πονέ­σει, δεν έχει αλλά­ξει κάτι, είναι ακρι­βώς το ίδιο. Είναι όπως την πρώ­τη μέρα. Αυτό που κάνου­με κάθε χρό­νο τέτοια μέρα είναι να τιμού­με τον Παύ­λο, να τον σηκώ­νου­με στους ώμους μας, και να τον πηγαί­νου­με κάθε χρό­νο στην τελευ­ταία του κατοι­κία. Αυτό κάνου­με σήμε­ρα», σημεί­ω­σε και προ­σέ­θε­σε ότι ήταν «μια στυ­γε­ρή δολο­φο­νία εν και­ρώ ειρή­νης στο σπί­τι του».

Ιδιαί­τε­ρα μαζι­κά ήταν τα μπλοκ εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων. Τον πρώ­το λόγο είχε επί­σης η νεο­λαία που συγκε­ντρώ­θη­κε πίσω από τα πανό και τις σημαί­ες του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών, της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Πει­ραιά, του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου του Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιά, κ.α.

Με την αντι­φα­σι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση κορυ­φώ­θη­καν οι πολύ­μορ­φες εκδη­λώ­σεις που πραγ­μα­το­ποί­η­σε όλη την εβδο­μά­δα ο Σύλ­λο­γος Πολι­τι­σμού «Παύ­λος Killah P Φύσσας».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο