Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζική και δυναμική απάντηση ντελιβεράδων στον εκβιασμό της «e‑food» — Τα ΜΑΤ έβαλε για …διαπραγματευτή η εταιρεία (ΦΩΤΟ)

Με μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, μοτο-πορεί­ες και στά­ση εργα­σί­ας απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι δια­νο­μείς της «e‑food» και οι υπό­λοι­ποι ντε­λι­βε­ρά­δες στον πρό­σφα­το εκβια­σμό της εργο­δο­σί­ας για τη μετα­τρο­πή των σχέ­σε­ων εργα­σί­ας τους σε freelancers, χωρίς ασφά­λι­ση από την εταιρεία.

Οι εργα­ζό­με­νοι είχαν συγκε­ντρω­θεί νωρί­τε­ρα στο Πεδί­ον του Άρε­ως και με μοτο­πο­ρεία κατευ­θύν­θη­καν στο υπουρ­γείο Εργασίας. 

Στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­καν προς τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας στο Νέο Ηρά­κλειο Αττι­κής όπου τα ΜΑΤ τους έφρα­ξαν το δρό­μο. Όμως τελι­κά η διοί­κη­ση της εται­ρεί­ας ανα­γκά­στη­κε να συνα­ντη­θεί με αντι­προ­σω­πεία των δύο Σωμα­τεί­ων, του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού – Του­ρι­σμού και του Σωμα­τεί­ου Βάσης Εργα­ζο­μέ­νων Οδη­γών Δικύκλου.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα, η αλληλεγγύη του ΚΚΕ στους εργαζόμενους της e‑food

Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και συν­θή­μα­τα υπο­δέ­χθη­καν στη λεω­φό­ρο Ηρα­κλεί­ου μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ στον Περισ­σό, στην έδρα της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, τους εργα­ζό­με­νους της εται­ρεί­ας e — food και τους άλλους δια­νο­μείς που πέρα­σαν με μοτο­πο­ρεία, κατευ­θυ­νό­με­νοι προς τα κεντρι­κά γρα­φεία της εται­ρεί­ας στο Ν. Ηράκλειο.

Οι εργα­ζό­με­νοι πάνω στα μηχα­νά­κια με κορ­να­ρί­σμα­τα και κάνο­ντας το σήμα της νίκης, αντα­πο­κρί­θη­καν ένθερ­μα, ενώ εξέ­φρα­σαν τις ευχα­ρι­στί­ες τους για τη συμπα­ρά­στα­ση και την αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­ζει το ΚΚΕ στον αγώ­να τους για τα δικαιώ­μα­τά τους.

Κλούβες έχουν «φράξει» τη μοτοπορεία των διανομέων προς τα γραφεία της εταιρείας

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έχουν κλεί­σει τον δρό­μο στην Ηρα­κλεί­ου, κοντά στα γρα­φεία της «e — food» εμπο­δί­ζο­ντας τη μοτο­πο­ρεία των δια­νο­μέ­ων στην Αθήνα.

Οι εργα­ζό­με­νοι απαι­τούν να ανοί­ξει ο δρό­μος και καταγ­γέλ­λουν ότι η αστυ­νο­μία έπαι­ζε το ρόλο του εκπρο­σώ­που της εργοδοσίας.

Παρά την αρχι­κή στά­ση της εται­ρεί­ας που αρνιό­ταν να συνα­ντη­θεί με τους εργα­ζό­με­νους και το ρεζι­λί­κι να έχει βάλει την αστυ­νο­μία ως ως δια­πραγ­μα­τευ­τή, τελι­κά δέχθη­κε να συνα­ντη­θεί με αντι­προ­σω­πεία των δύο Σωμα­τεί­ων, του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού – Του­ρι­σμού και του Σωμα­τεί­ου Βάσης Εργα­ζο­μέ­νων Οδη­γών Δικύκλου.

efood15 efood16

efood1 efood2 efood4 efood5 efood8 efood9 efood11

Κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις

Εκτός από την Αθή­να και την Θεσ­σα­λο­νί­κη, μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις γίνο­νται σε αρκε­τές πόλεις.

Σε Λάρι­σα, Βόλο, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Πάτρα, Χανιά και Ηρά­κλειο με μηχα­νά­κια και ποδή­λα­τα βγή­καν στους δρό­μους, μοι­ρά­ζο­ντας τις ανα­κοι­νώ­σεις με τα αιτή­μα­τά τους και δια­τρά­νω­σαν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να μην περά­σουν οι εκβια­σμοί της εται­ρεί­ας που αξιο­ποιεί το αντερ­γα­τι­κό νομι­κό οπλο­στά­σιο των κυβερνήσεων.

larisa efood

Τι διεκδικούν

Τα σωμα­τεία απαι­τούν: Να ανα­νε­ω­θούν όλες οι συμ­βά­σεις σε αορί­στου, με απευ­θεί­ας πρό­σλη­ψη από την «e‑food», με όλα τα εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Να δοθεί τέλος στο σύστη­μα αξιο­λό­γη­σης bonus (batch) και στα ασα­φή και αυθαί­ρε­τα κρι­τή­ρια παραγωγικότητας.

Διεκ­δι­κούν: Να οριο­θε­τη­θούν ορθο­λο­γι­κά οι χιλιο­με­τρι­κές απο­στά­σεις παρα­λα­βής και παρά­δο­σης, ώστε να δια­σφα­λί­ζο­νται η υγεία και η ασφά­λεια των δια­νο­μέ­ων. Να στα­μα­τά­ει η δια­νο­μή όταν επι­κρα­τούν επι­κίν­δυ­νες και­ρι­κές συν­θή­κες, όπως καύ­σω­νας, παγε­τός κ.λπ., σύμ­φω­να με την ήδη υπάρ­χου­σα νομο­θε­σία για εργα­σί­ες που διε­ξά­γο­νται στο ύπαι­θρο και σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους. Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας (ΣΣΕ) που να δια­σφα­λί­ζει τις συμ­βά­σεις αορί­στου χρό­νου με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα (Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας, ένση­μα Βαρέα — Ανθυ­γιει­νά, εται­ρι­κό κινη­τό και δίκυ­κλο). Χώρους με απο­δυ­τή­ρια, τουα­λέ­τα και γενι­κή χρή­ση για κάθε ανά­γκη των εργα­ζό­με­νων διανομέων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο