Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζική παν-καλλιτεχνική πορεία: «Σπουδάζω τρία χρόνια και θέλω το πτυχίο, όχι το χαρτί που δίνουν στο σχολείο»

Μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση καλ­λι­τε­χνών και σπου­δα­στών σήμε­ρα στην Αθή­να στο υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού. Σωμα­τεία καλ­λι­τε­χνών και σπου­δα­στές δρα­μα­τι­κών σχο­λών απαί­τη­σαν να απο­συρ­θεί άμε­σα το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα που αφο­ρά στο προ­σο­ντο­λό­γιο για τον δημό­σιο τομέα και εξι­σώ­νει τα ‑ανα­γνω­ρι­σμέ­να από το ΥΠΠΟΑ — πτυ­χία των απο­φοί­των των δρα­μα­τι­κών σχο­λών, ωδεί­ων, σχο­λών χορού και κινη­μα­το­γρά­φου, με το απο­λυ­τή­ριο της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

«Σπου­δά­ζω τρία χρό­νια και θέλω το πτυ­χίο, όχι το χαρ­τί που δίνουν στο σχο­λείο», ήταν το σύν­θη­μα που φώνα­ξαν οι σπου­δα­στές των δρα­μα­τι­κών σχολών.

Μετά στη συγκέ­ντρω­ση στο ΥΠΠΟ ακο­λού­θη­σε πορεία στο Σύνταγ­μα, στη Βουλή.

Στην συγκέ­ντρω­ση στο υπ. Πολι­τι­σμού παρα­βρέ­θη­κε ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη και την στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος στον αγώ­να τους.

 

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο