Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαθηματικά

Κάθε λογής αλχη­μεί­ες επι­στρα­τεύ­ουν οι διά­φο­ροι διάτ­το­ντες αστέ­ρες, τύπου Βαρου­φά­κη, για να «ψαρέ­ψουν» ψήφους. Σε μια τέτοια εκδο­χή, λένε πως η είσο­δος κι άλλων κομ­μά­των στη Βου­λή (επο­μέ­νως και του ΜέΡΑ25) είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για να στε­ρη­θεί η ΝΔ την αυτο­δυ­να­μία ή έστω να μην «ξεσα­λώ­σει» ως κυβέρ­νη­ση. Κάπως «περί­ερ­γα» ακού­γο­νται τα μαθη­μα­τι­κά τους… Αλλά το θέμα σίγου­ρα δεν είναι μαθη­μα­τι­κό! Είναι πολι­τι­κό και αυτό πρέ­πει να είναι και το κρι­τή­ριο της ψήφου. Για­τί ούτε τα …μωρά δεν πιστεύ­ουν ότι το ΜέΡΑ25 μπο­ρεί να βάλει φρέ­νο στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, όταν συμ­φω­νεί με το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, είναι σημαιο­φό­ρος της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» και στην προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία η μισή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του κατέ­λη­ξε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ! Τι έχει να φοβη­θεί η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση από ένα κόμ­μα που κοκο­ρεύ­ε­ται ότι οι …«αντι­συ­στη­μι­κές» του ιδέ­ες υιο­θε­τού­νται από την ΕΚΤ και εφαρ­μό­ζο­νται από την Ομο­σπον­δια­κή Τρά­πε­ζα των ΗΠΑ; Απο­λύ­τως τίπο­τα! Γι’ αυτό, με …απλά μαθη­μα­τι­κά, εκεί­νο που μπο­ρεί την επό­με­νη μέρα να εμπο­δί­σει αντι­λαϊ­κά μέτρα και να δώσει ανά­σες στον λαό, πρω­τα­γω­νι­στώ­ντας στον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να του, είναι μόνο το ΚΚΕ. Εκεί πιά­νει τόπο πραγ­μα­τι­κά η κάθε ψήφος, δυνα­μώ­νο­ντας τη γνή­σια λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στην επό­με­νη κυβέρ­νη­ση και σε όλα τα κόμ­μα­τα που θα στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή της.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο