Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαθητές και φοιτητές στα Προπύλαια «για το έγκλημα», «για τα παιδιά στα Τέμπη»

Συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα μαθη­τές και φοι­τη­τές έξω από τα Προ­πύ­λαια, απα­ντώ­ντας στο κάλε­σμα των συντο­νι­στι­κών τους οργά­νων για κινη­το­ποί­η­ση για τα θύμα­τα της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη.

Μαύ­ρα μπα­λό­νια και πανό με συν­θή­μα­τα που ζητούν να απο­δο­θούν ευθύ­νες για το τρα­γι­κό συμ­βάν συν­θέ­τουν την εικό­να μίας πολυά­ριθ­μης κινητοποίησης.

«Για τα παι­διά στα Τέμπη… Για τις οικο­γέ­νειές τους… Και για εμάς..», ανέ­φε­ρε το κάλε­σμα της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθή­νας. «Το έγκλη­μα αυτό να μη συγκα­λυ­φθεί. Όλων των νεκρών θα γίνου­με η φωνή», ανα­φέ­ρει το πανό φοιτητών.

Η οδός Πανε­πι­στη­μί­ου είναι κλει­στή και ανα­μέ­νε­ται αργό­τε­ρα οι συγκε­ντρω­μέ­νοι μαθη­τές και φοι­τη­τές να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο