Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαθητές το το δικό τους τους τρόπο εκφράζουν θλίψη και οργή για τους υπεύθυνους της τραγωδίας στα Τέμπη (ΦΩΤΟ)

Με τον δικό τους τρό­πο μαθη­τές από όλη την Ελλά­δα εκφρά­ζουν τη θλί­ψη τους για τον αδό­κη­το χαμό δεκά­δων νέων ανθρώ­πων στο τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.

Ανα­τρι­χια­στι­κός ο τρό­πο που οι μαθη­τές του 7ου ΕΠΑΛ της Λάρι­σας εξέ­φρα­σαν σήμε­ρα τη θλί­ψη τους για το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη. Δίπλα — δίπλα ο ένας με τον άλλον, οι μαθη­τές σχη­μά­τι­σαν το σύμ­βο­λο του πέν­θους στην αυλή του σχο­λεί­ου τους.

Η εικό­να μιλά­ει από μόνη της.

Ναύπακτος: Κατάληψη στο ΕΠΑΛ και 2ο Λύκειο

Κατά­λη­ψη στο ΕΠΑΛ Ναυ­πά­κτου και το 2ο Λύκειο, πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτή την ώρα, μετά τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των μαθητών.

Η κατά­λη­ψη, όπως ανα­φέ­ρουν οι μαθη­τές, δεν γίνε­ται για θέμα­τα της σχο­λι­κής τους κοι­νό­τη­τας, αλλά προ­κει­μέ­νου να κινη­το­ποι­ή­σουν τον κόσμο απέ­να­ντι στην κρα­τι­κή αδρά­νεια, όσον αφο­ρά την ασφά­λεια των πολι­τών, με αφορ­μή το χθε­σι­νό πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.

Κύμα κατα­λή­ψε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις ευθύ­νες στο τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη και στα σχο­λεία της Κρήτης.

«Δεν ξεχνώ, Τέμπη» — «Τα κέρδη τους… οι ζωές μας»

«Δεν ξεχνώ, Τέμπη» έγρα­ψαν με τις τσά­ντες τους στην αυλή του σχο­λεί­ου οι μαθη­τές του 6ου Γενι­κού Λυκεί­ου στο Ολυ­μπια­κό χωριό!

«Τα κέρ­δη τους… οι ζωές μας» ήταν το μήνυ­μά που έστει­λαν με το πανό που κρα­τού­σαν το πρωί τα παιδιά…

“Στείλε όταν φτάσεις”

Στη δική τους συμ­βο­λι­κή δια­μαρ­τυ­ρία, για την τρα­γω­δία στα Τέμπη, προ­χώ­ρη­σαν οι μαθη­τές του Γυμνα­σί­ου και Λυκεί­ου της Πύλου.

Γρά­φο­ντας με τις τσά­ντες τους, στο προ­αύ­λιο χώρο του σχο­λεί­ου τα συν­θή­μα­τα “Στεί­λε όταν φτά­σεις” (η φρά­ση που κυριαρ­χεί στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης μετά το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα και δεί­χνει την αγω­νία κάθε γονιού για την τύχη των παι­διών τους που ταξι­δεύ­ουν) και “Όχι άλλα εγκλή­μα­τα” εξέ­φρα­σαν την οργή τους για το τρα­γι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύχημα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο