Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαθητές — Φοιτητές: Συλλαλητήριο στα Προπύλαια για το έγκλημα στα Τέμπη

Με συγκε­ντρώ­σεις σήμε­ρα Παρα­σκευή 3 Μάρ­τη και πολύ­μορ­φες δρά­σεις στην Αθή­να και σε άλλες πόλεις φοι­τη­τές και μαθη­τές εκφρά­ζουν την οργή τους για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη.

Δεκά­δες είναι οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι που δηλώ­νουν τη συμ­με­το­χή τους στη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση στα Προ­πύ­λαια, στις 12 το μεση­μέ­ρι, ενώ παράλ­λη­λα σε πολ­λές σχο­λές απο­φα­σί­ζο­νται κατα­λή­ψεις για τη συμ­με­το­χή των φοιτητών.

«Βρά­ζου­με από οργή! Νεκροί φοι­τη­τές!», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ) και καλεί «με κλει­στές σχο­λές συμ­με­τέ­χου­με στις μεγά­λες φοι­τη­τι­κές — μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλες τις πόλεις».

«Τα σχο­λειά κλει­στά και οι μαθη­τές στους δρό­μους! Για τα παι­διά στα Τέμπη, για τις οικο­γέ­νειές τους, και για εμάς.Το έγκλη­μα αυτό να μην συγκα­λυ­φθεί όλων των νεκρών να γίνου­με η φωνή!», καλεί η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, που δίνει αγω­νι­στι­κό ραντε­βού στα Προ­πύ­λαια, μαζί με πολ­λούς φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους. Σήμε­ρα σε πολ­λά σχο­λεία οι μαθη­τές σχη­μα­τί­σαν μήνύ­μα­τα με τις τσά­ντες, τους, τήρη­σαν ενός λεπτού σιγή για τα θύμα­τα, σε άλλα προ­χώ­ρη­σαν σε συμ­βο­λι­κές κατα­λή­ψεις, έφτια­ξαν πανό και πλα­κάτ και κρέ­μα­σαν στα κάγκε­λα των σχο­λεί­ων τους. Στην κινη­το­ποί­η­ση καλεί επί­σης ο Σύλ­λο­γος Σπου­δα­στών Δημο­σί­ων ΙΕΚ Αττικής.

Παράλ­λη­λα οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι παίρ­νουν κι άλλες πρω­το­βου­λί­ες, όπως ο Φοι­τη­τι­κός Σύλ­λο­γος Παντεί­ου, που οργα­νώ­νει εθε­λο­ντι­κή αιμο­δο­σία αύριο από τις 11 το πρωί έως τις 4 το από­γευ­μα, στο Αμφι­θέ­α­τρο «Σάκη Καρά­γιωρ­γα ΙΙ» και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Νοση­λευ­τι­κής και Πλη­ρο­φο­ρι­κής — Τηλε­πι­κοι­νω­νιών Τρί­πο­λης, που οργα­νώ­νουν τρι­ή­με­ρη αιμο­δο­σία από σήμε­ρα μέχρι και το Σάβ­βα­το (ώρες 8.30–13.00 και 18.00–20.00) σε συνερ­γα­σία με τον Tομέα Αιμο­δο­σί­ας του Γενι­κού Παναρ­κα­δι­κού Nοσο­κο­μεί­ου Τρίπολης.

Σε άλλες πόλεις

Κινη­το­ποι­ή­σεις μαθη­τών και φοι­τη­τών γίνο­νται επί­σης αύριο και σε άλλες πόλεις. Συγκεκριμένα:

Θεσ­σα­λο­νί­κη Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών καλούν στις 6.30 μ.μ., στην Καμάρα.

Λάρι­σα, στις 12.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

Βόλος, στις 12 το μεση­μέ­ρι, στον Θόλο.

Τρί­κα­λα, στις 8 μ.μ., στην πλα­τεία Ρήγα Φεραίου.

Καρ­δί­τσα, στις 6.30 μ.μ., κεντρι­κή πλατεία.

Λαμία στις 6.30 μ.μ. στον σταθ­μό τραί­νων και 7 μ.μ. στην πλα­τεία Πάρκου.

Γιάν­νε­να, στις 6 μ.μ., στην Περιφέρεια.

Πύρ­γος, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλα­τεία (την κινη­το­ποί­η­ση στη­ρί­ζει η ΕΛΜΕ Ηλεί­ας με στά­ση εργα­σί­ας 11 π.μ. — 2 μ.μ).

Φλώ­ρι­να, στις 4 μ.μ., στον Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Σταθμό.

Καβά­λα, στη 1 μ.μ, στην πλα­τεία Ελευθερίας.

Χαλ­κί­δα, στη 1 μ.μ. στον σταθ­μό του ΟΣΕ (παλιά γέφυρα).

Ηρά­κλειο, στις 10 π.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

Λέσβος, στις 6.30 μ.μ., σιω­πη­λή δια­μαρ­τυ­ρία στην Πλα­τεία Σαπφούς.

Κοζά­νη, στις 12.30 μ.μ. καθι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία στη σχο­λή και στις 6 μ.μ. στην κεντι­κή πλατεία.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο