Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Αναφορές για εκρήξεις σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο (Πηγή: Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης)

Από τους βομ­βαρ­δι­σμούς στο Κίε­βο (Πηγή: Ουκρα­νι­κή Υπη­ρε­σία Έκτα­κτης Ανάγκης)

Οι υπη­ρε­σί­ες έκτα­κτης ανά­γκης του Κιέ­βου υπο­στή­ρι­ξαν ότι ένα 12όροφο κτί­ριο κατοι­κιών στην περιο­χή Σεφτσέν­κο χτυ­πή­θη­κε από τους ρωσι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς που ανα­φέρ­θη­καν γύρω στις 6 το πρωί, ενώ ζημιές υπέ­στη και ένα γει­το­νι­κό κτί­ριο εννέα ορόφων.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, από τους βομ­βαρ­δι­σμούς τραυ­μα­τί­στη­καν δύο άτο­μα και 35 απο­μα­κρύν­θη­καν από το κτί­ριο. Η φωτιά κατα­σβέ­στη­κε στις 7.45 το πρωί και τώρα οι δια­σώ­στες ανα­ζη­τούν επιζώντες.

Από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο (Πηγή: Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης)

Αναφορές για εκρήξεις σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Στο μετα­ξύ, νωρί­τε­ρα σήμε­ρα το πρωί, υπήρ­ξαν επί­σης ανε­πι­βε­βαί­ω­τες ανα­φο­ρές στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης για εκρή­ξεις στις νότιες πόλεις Οδησ­σό και Ζαπορίζια.

Ο Όλι­βερ Κάρολ, αντα­πο­κρι­τής του «The Economist», είπε ότι άκου­σε δυνα­τούς ήχους στην Οδησ­σό που θα μπο­ρού­σαν να είναι συστή­μα­τα αερά­μυ­νας που καταρ­ρί­πτουν βλήματα.

Στη Ζαπο­ρί­ζια, ο γραμ­μα­τέ­ας του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Ανα­τό­λι Κούρ­τεφ έγρα­ψε στο «Telegram» ότι έκρη­ξη έπλη­ξε σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθμό.

Ρωσική επίθεση σε αποθήκη όπλων στο Τσερνίχιφ

Στιγμιότυπο από βίντεο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας
Στιγμιότυπο από βίντεο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας

Εξάλ­λου, το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας δημο­σί­ευ­σε ένα βίντεο που, όπως υπο­στη­ρί­ζει, δεί­χνει μια επί­θε­ση που κατέ­στρε­ψε μια απο­θή­κη όπλων και πυρο­μα­χι­κών στην περιο­χή Τσερ­νί­χιφ στην Ουκρανία.

«Η μονά­δα πυρο­βο­λι­κού των Ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σε μια απο­στο­λή πυρός, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας ένα χτύ­πη­μα που κατέ­στρε­ψε μια απο­θή­κη που περιεί­χε πυραύ­λους και όπλα πυρο­βο­λι­κού, καθώς και έως και 20 όπλα και στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό», ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο σε δήλω­σή του.

Το βίντεο φέρε­ται να δεί­χνει ένα μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος που συντο­νί­ζει τα πυρά πυρο­βο­λι­κού ενα­ντί­ον ουκρα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού και της απο­θή­κης όπλων.

BBC, TASS, CNN — Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο