Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαι Λαι: «Σκοτώστε ότι αναπνέει»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Οι παρα­κά­τω διά­λο­γοι ο ένας στα πλαί­σια της ερευ­νη­τι­κής επι­τρο­πής του Κογκρέ­σου για την απο­τρό­παια σφα­γή 500 του­λά­χι­στον παι­διών, γυναι­κών και γερό­ντων στο Μαι Λαι στις 16 Μαρ­τί­ου 1968 και ο άλλος στο στρα­τιω­τι­κό δικα­στή­ριο είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κοί για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ και τις ευθύ­νες των εκτε­λε­στι­κών οργάνων!

1.

Ερώ­τη­ση μέλους την επι­τρο­πής προς τον στρα­τιώ­τη Σαλ­βα­τό­ρε Λα Μαρ­τί­να που πήρε μέρος στην σφα­γή: Ακο­λού­θη­σες τις δια­τα­γές στρατιώτη;

Σαλ­βα­τό­ρε Λα Μαρ­τί­να: Μάλι­στα κύριε.

Επι­τρο­πή: Ποιες ήταν οι διαταγές;

Σαλ­βα­τό­ρε Λα Μαρ­τί­να: Σκο­τώ­στε ότι αναπνέει

2.

Ερώ­τη­ση μέλους του στρα­τιω­τι­κού δικα­στη­ρί­ου προς τον επι­κε­φα­λής των δυνά­με­ων του μακε­λειού, Γουί­λιαμ Κάλει: Ήταν δική σας η πρω­το­βου­λία υπο­λο­χα­γέ Κάλει ;

Υπο­λο­χα­γός Γουί­λιαμ Κάλει: ακο­λού­θη­σα τις δια­τα­γές του λοχα­γού Έρνεστ Μεντίνα.

Έρνεστ Μεντί­να: Ποτέ δεν έδω­σα δια­τα­γές για φόνους αμάχων

Ερώ­τη­ση του Δικα­στη­ρί­ου: Είσα­σταν ποτέ εμπλε­κό­με­νος σε φόνο αμάχου;

Έρνεστ Μεντί­να: Μόνο μία φορά. Πυρο­βό­λη­σα και σκό­τω­σα από κοντά μια νεα­ρή Βιετ­να­μέ­ζα επει­δή νόμι­ζα πως κρα­τού­σε χει­ρο­βομ­βί­δα στο χέρι της. Τελι­κά ήταν λάθος.

Η συνέ­χεια είναι γνω­στή. Ο υπο­λο­χα­γός φυλα­κί­στη­κε για λίγες μέρες. Ο Νίξον μετέ­τρε­ψε την ποι­νή του σε κατ οίκον περιο­ρι­σμό και μετά 3 χρό­νια ο υπο­λο­χα­γός απαλ­λά­χθη­κε. Ο λοχα­γός απαλ­λά­χθη­κε από όλες τις κατη­γο­ρί­ες όπως και ο στρατιώτης.

Οι στρα­τιω­τι­κές θηριω­δί­ες των Αμε­ρι­κά­νων ήταν επί­ση­μη πολι­τι­κή για αφα­νι­σμό των Βιέτ Κονγκ και όσων αντι­στε­κό­ταν στον κατα­κτη­τι­κό τους πόλε­μο, έχουν κατα­γρα­φεί σε 370 περι­πτώ­σεις στον πόλε­μο του Βιετ­νάμ και σε 7 από αυτές υπήρ­ξε  μαζι­κή σφα­γή αμά­χων χωρίς φυσι­κά καμιά συνέπεια.

Δεν υπήρ­χαν όμως μόνο κτή­νη για να εκτε­λέ­σουν τις δια­τα­γές της Αμε­ρι­κά­νι­κης ηγεσίας.

Ο Hugh C. Thompson, πιλό­τος ελι­κο­πτέ­ρου σε ανα­γνω­ρι­στι­κή πτή­ση στην περιο­χή παρα­τή­ρη­σε στην άκρη του χωριού Μαι Λαι την ημέ­ρα της σφα­γής, μια ομά­δα οπλι­σμέ­νων Αμε­ρι­κά­νων στρα­τιω­τών να πυρο­βο­λούν και να κυνη­γούν παι­διά και γυναί­κες που έτρε­χαν να σωθούν.

Προ­σγεί­ω­σε το ελι­κό­πτε­ρο ανά­με­σα στους στρα­τιώ­τες και στα γυναι­κό­παι­δα. Έδω­σε εντο­λή στα δύο μέλη του πλη­ρώ­μα­τος ακό­μη και να πυρο­βο­λή­σουν τους ίδιους τους συνα­δέρ­φους τους αν χρεια­στεί. Ο υπο­λο­χα­γός Κάλει έσπευ­σε και με δια­τα­γή του έδιω­ξε το ελικόπτερο.

Ο Thompson όταν συνει­δη­το­ποί­η­σε πως διε­ξα­γό­ταν σφα­γή στο χωριό με εντο­λή και των ανω­τέ­ρων, δεν απο­μα­κρύν­θη­κε, προ­σγεί­ω­σε το ελι­κό­πτε­ρο στην άλλη άκρη του χωριού, ειδο­ποί­η­σε και άλλα ελι­κό­πτε­ρα που υπήρ­χαν στην περιο­χή να σπεύ­σουν για βοήθεια.

Ήρθε σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τους σφα­γείς και στα­μά­τη­σε την ρίψη χει­ρο­βομ­βί­δων στα υπό­γεια των σπι­τιών του χωριού και με τον τρό­πο του έσω­σε κάποιες ζωές. Σώθη­καν συνο­λι­κά 9 γυναι­κό­παι­δα απο­μα­κρύ­νο­ντας τα από την περιο­χή μετα­ξύ των οποί­ων και ένα αγο­ρά­κι τραυ­μα­τι­σμέ­νο από σφαίρα.

-Δεν υπήρ­χε τρό­πος να γυρί­σω την πλά­τη μου σαυ­τό που γινό­ταν, δήλω­σε 30 χρό­νια μετά όταν του έδω­σαν μετάλ­λιο ανδρεί­ας επει­δή έσω­σε αμά­χους από «εχθρι­κά πυρά»!! σύμ­φω­να με την απόφαση.

 

 

Ο Τόμ­σον έζη­σε μέσα σε εχθρι­κό κλί­μα από τους συνα­δέρ­φους του, δέχτη­κε απει­λές για την ζωή του μετά την κατά­θε­σή του στην επι­τρο­πή του Κογκρέ­σου και πέθα­νε στις 6 Ιανουα­ρί­ου 2006 από καρκίνο.

Τα εγκλή­μα­τα του Αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού που συνε­χί­ζο­νται ατι­μώ­ρη­τα και σήμε­ρα σε όλες τις γωνιές της γης θα πάρουν απά­ντη­ση όταν οι λαοί θα απε­λευ­θε­ρω­θούν από το ίδια το σύστη­μα που γεν­νά­ει μίση, πολέ­μους και δυστυχία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο