Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μακελειό σε πανεπιστημιούπολη στις ΗΠΑ

Του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυ­μα­τί­στη­καν όταν ένο­πλος άνοι­ξε πυρ μέσα στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στο Ιστ Λάν­σινγκ, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία, ισχυ­ρή δύνα­μη της οποί­ας έχει εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για να να βρει τον δρά­στη, που θεω­ρεί πως έδρα­σε μόνος και ανα­κοί­νω­σε αργό­τε­ρα πως κατά τα φαι­νό­με­να αυτοκτόνησε.

Ο Κρις Ρόζ­μαν, υπη­ρε­σια­κός υπαρ­χη­γός της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στο MSU, δήλω­σε πως ο δρά­στης άνοι­ξε πυρ σε δύο τοπο­θε­σί­ες, στο κτί­ριο Μπέρ­κι Χολ και στο κτί­ριο Michigan State University Union.

Η αστυ­νο­μία, η οποία κινη­το­ποι­ή­θη­κε όταν ενη­με­ρώ­θη­κε για το επει­σό­διο, που άρχι­σε να εκτυ­λίσ­σε­ται χθες βρά­δυ περί τις 20:00 (τοπι­κή ώρα· περί τις 04:00 ώρα Ελλά­δας), βρή­κε θύμα­τα και στις δύο τοπο­θε­σί­ες, πρό­σθε­σε ο κ. Ρόζμαν.

Διευ­κρί­νι­σε πως του­λά­χι­στον πέντε θύμα­τα δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μείο και ότι η ζωή κάποιων δια­τρέ­χει κίν­δυ­νο. Η αστυ­νο­μία του MSU τόνι­σε αργό­τε­ρα μέσω Twitter πως έχουν επι­βε­βαιω­θεί τρεις θάνα­τοι, πέρα από τους τραυματίες.

Ώρες αφό­του άρχι­σαν οι πυρο­βο­λι­σμοί, οι αστυ­νο­μι­κοί σάρω­ναν ακό­μα την πανε­πι­στη­μιού­πο­λη, για να εξα­κρι­βώ­σει εάν υπάρ­χουν κι άλλα θύμα­τα και για να βρει τον δράστη.

Η αστυ­νο­μία έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα στιγ­μιό­τυ­πα από βίντεο που τον εικο­νί­ζουν. Στα στιγ­μιό­τυ­πα δια­κρί­νε­ται μαύ­ρος άνδρας που φορά­ει καπέ­λο, μάσκα, τζιν πανω­φό­ρι και κόκ­κι­να αθλη­τι­κά παπούτσια.

Σχε­δόν μισή ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα (στις 07:28 ώρα Ελλά­δας), ενη­μέ­ρω­σε μέσω Twitter πως ο δρά­στης εντο­πί­στη­κε νεκρός και ότι κατά τα φαι­νό­με­να αυτο­κτό­νη­σε. Βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η προ­σπά­θεια να εξα­κρι­βω­θούν τα στοι­χεία του.

Η αστυ­νο­μία είχε καλέ­σει νωρί­τε­ρα τους φοι­τη­τές, το προ­σω­πι­κό του MSU και τους περί­οι­κους να βρουν «κατα­φύ­γιο εκεί όπου βρί­σκο­νται» καθώς άρχι­ζε την κατα­δί­ω­ξη του υπό­πτου στο Ιστ Λάν­σινγκ, περί­που 145 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά του Ντι­τρόιτ, σε μικρή από­στα­ση από τη Λάν­σινγκ, την πρω­τεύ­ου­σα της πολι­τεί­ας Μίσιγκαν.

Σύμ­φω­να με τον υπη­ρε­σια­κό υπαρ­χη­γό της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας Ρόζ­μαν, ο ύπο­πτος κινεί­το με τα πόδια.

Το πανε­πι­στή­μιο ανέ­στει­λε όλες τις δρα­στη­ριό­τη­τες για 48 ώρες.

«Από­ψε ας πάρου­με στην αγκα­λιά μας την κοι­νό­τη­τα των Σπαρ­τια­τών», σχο­λί­α­σε μέσω Twitter η κυβερ­νή­τρια του Μίσι­γκαν, η Γκρέ­τσεν Γουί­τμερ. «Σπαρ­τιά­τες» απο­κα­λού­νται γενι­κά οι φοι­τη­τές του MSU, έμβλη­μα του οποί­ου άλλω­στε είναι μια περι­κε­φα­λαία της αρχαί­ας Ελλάδας.

Οι ΗΠΑ πλη­ρώ­νουν πολύ βαρύ τίμη­μα για την ευρεία διά­δο­ση των πυρο­βό­λων όπλων στην επι­κρά­τειά τους και για την ευκο­λία με την οποία μπο­ρούν να απο­κτούν πρό­σβα­ση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετρά­ει περισ­σό­τε­ρα όπλα από ό,τι κατοί­κους, ενώ ο ένας στους τρεις ενη­λί­κους δια­θέ­τει του­λά­χι­στον ένα όπλο και ο ένας στους δύο ζει σε νοι­κο­κυ­ριό με του­λά­χι­στον ένα όπλο.

Συνέ­πεια της εξά­πλω­σης είναι ο εξαι­ρε­τι­κά υψη­λός αριθ­μός θανά­των στις ΗΠΑ εξαι­τί­ας των όπλων, που δεν χωρά­ει καμία σύγκρι­ση με τους δεί­κτες σε άλλες ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες.

Τρα­γι­κή συνι­στώ­σα αυτής της κατά­στα­σης είναι οι επι­θέ­σεις με τη χρή­ση όπλων μέσα σε εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα στη χώρα, που απο­τε­λούν αλη­θι­νή μάστι­γα. Πριν από χον­δρι­κά 14 μήνες, στην ίδια πολι­τεία, στο γυμνά­σιο Oxford High School, στην κομη­τεία Όκλαντ, 15χρονος άνοι­ξε πυρ με ημιαυ­τό­μα­το πιστό­λι, σκο­τώ­νο­ντας τέσ­σε­ρις συμ­μα­θη­τές του, τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους έξι καθώς κι ένα μέλος του διδα­κτι­κού προσωπικού.

Οι αρχές ανέ­φε­ραν πως ο έφη­βος δρά­στης, που δήλω­σε αθώ­ος στη δίκη του, χρη­σι­μο­ποί­η­σε όπλο που του είχαν κάνει δώρο οι γονείς του τα Χρι­στού­γεν­να παρά τις ενδεί­ξεις πως ήταν ψυχι­κά δια­τα­ραγ­μέ­νος. Αμφό­τε­ροι οι γονείς αντι­με­τω­πί­ζουν δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία από αμέλεια.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο