Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μακελειό στην Καλιφόρνια: Ο ύποπτος αυτοκτόνησε — Το κίνητρό του παραμένει άγνωστο μέχρι τώρα

Ο ύπο­πτος για τη σφα­γή δέκα ανθρώ­πων το βρά­δυ του Σαβ­βά­του σε αίθου­σα χορού στην Καλι­φόρ­νια βρέ­θη­κε νεκρός περί­που 12 ώρες αργό­τε­ρα, αυτο­κτό­νη­σε μέσα σε λευ­κό φορ­τη­γά­κι βάζο­ντας τέλος στο ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό της αστυ­νο­μί­ας, ανα­κοί­νω­σε χθες Κυρια­κή ο τοπι­κός σερίφης.

«Ο ύπο­πτος έφε­ρε τραύ­μα από σφαί­ρα και ο θάνα­τός του δια­πι­στώ­θη­κε επι­τό­που», εξή­γη­σε ο σερί­φης Ρόμπερτ Λού­να, περι­γρά­φο­ντας το τέλος της κατα­δί­ω­ξης με μια πιστο­λιά προ­ερ­χό­με­νη από το εσω­τε­ρι­κό του οχή­μα­τος του φερό­με­νου ως δολο­φό­νου, όταν προ­φα­νώς αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας κατο­νο­μά­στη­κε ως Χου Καν Τραν, ασια­τι­κής κατα­γω­γής, ηλι­κί­ας 72 ετών.

«Μπο­ρώ να επι­βε­βαιώ­σω πως δεν υπάρ­χει κανέ­νας άλλος ύπο­πτος» για τη σφα­γή, διευ­κρί­νι­σε ο κ. Λού­να, προ­σθέ­το­ντας πως το κίνη­τρο της επί­θε­σης στη Μόντε­ρεϊ Παρκ παρα­μέ­νει άγνω­στο σε αυτό το στάδιο.

«Η έρευ­να βρί­σκε­ται ακό­μη σε εξέ­λι­ξη. Οι ερευ­νη­τές ανθρω­πο­κτο­νιών εργά­ζο­νται νυχθη­με­ρόν για να συγκε­ντρώ­σουν επι­πλέ­ον πλη­ρο­φο­ρί­ες και να εξα­κρι­βώ­σουν το κίνη­τρο αυτού του εξαι­ρε­τι­κά τρα­γι­κού συμ­βά­ντος», είπε ο σερί­φης Λούνα.

Η κατα­δί­ω­ξη του υπό­πτου, που καλύ­φθη­κε απευ­θεί­ας από κάποια αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ, τερ­μα­τί­στη­κε κάπου 40 χιλιό­με­τρα από την πόλη όπου εκτυ­λί­χθη­κε η τρα­γω­δία, όταν οι δυνά­μεις επι­βο­λής της τάξης περι­κύ­κλω­σαν το φορ­τη­γά­κι του.

Αστυ­νο­μι­κοί προ­σέγ­γι­σαν με προ­φυ­λά­ξεις, κατό­πιν εισέ­βα­λαν. Σε πλά­να που τρά­βη­ξαν εικο­νο­λή­πτες και φωτοει­δη­σε­ο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, δια­κρί­νε­ται πτώ­μα στη θέση του οδηγού.

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν έδω­σε χθες βρά­δυ εντο­λή οι σημαί­ες σε όλα τα δημό­σια κτί­ρια να κυμα­τί­ζουν μεσί­στιες σε από­τι­ση φόρου τιμής στα θύμα­τα της σφα­γής ως τη δύση του ηλί­ου την Πέμ­πτη, σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου του Λευ­κού Οίκου.

Καταδίωξη

Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στις πρώ­τες κλή­σεις στην άμε­ση δρά­ση το Σάβ­βα­το στις 22:20 (τοπι­κή ώρα· στις 08:20 χθες Κυρια­κή ώρα Ελλά­δας), αστυ­νο­μι­κοί βρή­καν μέσα σε αίθου­σα χορού δέκα ανθρώ­πους νεκρούς, πέντε άνδρες και πέντε γυναί­κες. Άλλοι δέκα άνθρω­ποι, τραυ­μα­τί­ες, δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μεία όπου νοση­λεύ­ο­νται, σε «στα­θε­ρή» ως «κρί­σι­μη» κατάσταση.

Όπως κατέ­γρα­ψαν πλά­να από κάμε­ρες του κλει­στού κυκλώ­μα­τος παρα­κο­λού­θη­σης, ο δρά­στης ήταν άνδρας ασια­τι­κής κατα­γω­γής, φόρα­γε μαύ­ρο τζά­κετ, μαυ­ρό­α­σπρο μάλ­λι­νο σκού­φο και γυαλιά.

Χθες Κυρια­κή, μπρο­στά στις κορ­δέ­λες της αστυ­νο­μί­ας στο Μόντε­ρεϊ Παρκ, κάτοι­κοι τρά­βα­γαν βίντεο με τα κινη­τά τους, ενώ έμπο­ροι είχαν αρχί­σει να μαζεύ­ουν την αγο­ρά που είχε στη­θεί για το κινε­ζι­κό νέο έτος, μετά την ακύ­ρω­ση των εορτασμών.

Σοκα­ρι­σμέ­νοι, αδυ­να­τού­σαν να πιστέ­ψουν ότι έγι­νε τέτοια σφα­γή σε αυτή την πόλη με κατά πλειο­νό­τη­τα κατοί­κους ασια­τι­κής κατα­γω­γής, γνω­στή για την ηρε­μία της.

Προσευχές

Ο Ντέι­βιντ Κουάν έμα­θε τι έγι­νε χθες το πρωί. «Είναι λυπη­ρό», είπε ο φύλα­κας, με κατα­γω­γή από τη Μαλαι­σία, ακό­μη απο­σβο­λω­μέ­νος. «Βρί­σκο­μαι συχνά αντι­μέ­τω­πος με βία, αλλά σε δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές του Λος Άντζε­λες. Είναι η πρώ­τη φορά που τη βλέ­πω στην ίδια μου την κοινότητα».

Η αστυ­νο­μία προ­σπα­θεί ακό­μη να επα­λη­θεύ­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για δεύ­τε­ρη από­πει­ρα επί­θε­σης το ίδιο βρά­δυ σε δια­φο­ρε­τι­κή αίθου­σα χορού, στη γει­το­νι­κή πόλη Αλάμπρα.

«Ύπο­πτος ασια­τι­κής κατα­γω­γής μπή­κε στην αίθου­σα χορού με όπλο», το οποίο όμως του απέ­σπα­σαν δυο παρι­στά­με­νοι, προ­τού «τρα­πεί σε φυγή», είπε αρχι­κά ο σερί­φης Λούνα.

Το όπλο που βρέ­θη­κε δεν ήταν του­φέ­κι, διευ­κρί­νι­σε χθες Κυρια­κή, αλλά «ημιαυ­τό­μα­το πιστό­λι εφό­δου με γεμι­στή­ρα» στο οποίο είχε προ­σαρ­μο­στεί «γεμι­στή­ρας μεγά­λης χωρητικότητας».

Ο όρος «πιστό­λι εφό­δου» που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο σερί­φης είναι αν μη τι άλλο ασυνήθιστος.

Φορτωμένος πυρομαχικά

Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι πήγαν να γιορ­τά­σουν το σελη­νια­κό νέο έτος κοντά στην τοπο­θε­σία όπου δια­πρά­χθη­κε η σφα­γή στο Μόντε­ρεϊ Παρκ.

Ο ιδιο­κτή­της κοντι­νού εστια­το­ρί­ου που μίλη­σε στην εφη­με­ρί­δα Los Angeles Times αφη­γή­θη­κε πως τρεις άνθρω­ποι όρμη­σαν στο κατά­στη­μά του καθώς εκτυ­λισ­σό­ταν η σφα­γή και του ζήτη­σαν να κλει­δώ­σει την πόρτα.

Εξή­γη­σαν πως είχαν δει άνδρα με ημιαυ­τό­μα­το όπλο στην περιο­χή, φορ­τω­μέ­νο πυρο­μα­χι­κά, τόνι­σε στην εφη­με­ρί­δα ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας της εστίασης.

Οι ΗΠΑ πλη­ρώ­νουν πολύ βαρύ τίμη­μα για την ευρεία διά­δο­ση των πυρο­βό­λων όπλων στην επι­κρά­τειά τους και για την ευκο­λία με την οποία μπο­ρούν να απο­κτούν πρό­σβα­ση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Επί­σης το Σάβ­βα­το το βρά­δυ, 12 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν από σφαί­ρες σε νυχτε­ρι­νό κέντρο στην Μπα­τόν Ρουζ, την πρω­τεύ­ου­σα της Λουι­ζιά­νας — ακό­μα μια από­δει­ξη, αν χρεια­ζό­ταν κάποια, πως καμία τοπο­θε­σία δεν είναι ασφα­λής στη χώρα.

Το 2021, περί­που 49.000 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από σφαί­ρες στις ΗΠΑ, αριθ­μός που απο­τε­λού­σε θλι­βε­ρό ρεκόρ για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά· το 2020, κατα­γρά­φη­καν 45.000 θάνα­τοι. Με άλλα λόγια, κατα­γρά­φο­νταν πάνω από 130 θάνα­τοι την ημέ­ρα, οι μισοί και πλέ­ον από τους οποί­ους ήταν αυτοκτονίες.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο