ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ του Γιώργου Φαρσακίδη

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα στα 1947 απο­φα­σί­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση Μαξί­μου η ίδρυ­ση του στρα­το­πέ­δου πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στη Μακρό­νη­σο, κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέ­μου. Στο νέο «Παρ­θε­νώ­να» όπως τον ονο­μά­σαν , όπου «ανα­γεν­νά­ται η Ελλάς ωραιο­τέ­ρα στην ψυχή των Ελλή­νων». Ετσι χαρα­κτή­ρι­ζαν το κολα­στή­ριο από όπου , όπως έλεγ­το σύν­θε­μα στο  «Ειδι­κό … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ του Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη.