Μακρόνησος, «στις χαράδρες τραγουδά η φλογέρα του θανάτου»

Σαν σήμε­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­κε το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα της σφα­γής στο Α΄ Τάγ­μα Σκα­πα­νέ­ων 29/2/1948 — 1/3/1948, για να σπά­σει την αντί­στα­ση των αγω­νι­στών. Αντλού­με από το λεύ­κω­μα του Μακρο­νη­σιώ­τη αγω­νι­στή εικα­στι­κού Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη «Μακρό­νη­σος» Μεθο­δε­μέ­νο το μακε­λειό, βαστά­ει ως το σού­ρου­πο. Τους βαριά χτυ­πη­μέ­νους, τους ξέψυ­χους, τους κου­βα­λάν στην πρώ­τη από τις τρεις σκη­νές που φιλο­ξε­νεί … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μακρό­νη­σος, «στις χαρά­δρες τρα­γου­δά η φλο­γέ­ρα του θανά­του».