Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μανόλης Μαθιουδάκης, πρώην πρόεδρος ΕΣΗΕΑ: «Μόνον η ψήφος στο ΚΚΕ συμφέρει τους εργαζόμενους!»

Τώρα οι εργα­ζό­με­νοι, οι λαϊ­κές δυνά­μεις έχουν την πεί­ρα και μπο­ρούν να ξεκα­θα­ρί­σουν ποιοι ήταν και είναι δίπλα τους στους αγώ­νες για τα δικαιώ­μα­τά τους και, από την άλλη, ποιες πολι­τι­κές δυνά­μεις που κυβέρ­νη­σαν τα τελευ­ταία χρό­νια του­λά­χι­στον, αλλά και τα (απο)κόμματα — παρα­κλά­δια τους που με τις βάρ­βα­ρες αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές τσά­κι­σαν εργα­τι­κά — εργα­σια­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και όποιες κατα­κτή­σεις, μισθούς και συντά­ξεις για να στη­ρί­ξουν τα κέρ­δη και την ανά­πτυ­ξη των μεγα­λο­κα­πι­τα­λι­στών επιχειρηματιών…

Είναι οι κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που, στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης που συμ­φω­νούν και συνυ­πη­ρε­τούν, πήραν όλα τα παρα­πά­νω αντι­λαϊ­κά μέτρα προ­σθέ­το­ντας και εφαρ­μό­ζο­ντας, η κάθε κυβέρ­νη­ση στα μέτρα της άλλης, νέα βάρ­βα­ρα αντερ­γα­τι­κά — αντι­λαϊ­κά μέτρα σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων. Ετσι, είναι προ­δια­γραμ­μέ­νο πως η επό­με­νη μέρα θα είναι χει­ρό­τε­ρη όποια κυβέρ­νη­ση κι αν σχη­μα­τι­στεί από τα αστι­κά κόμ­μα­τα που είναι δεσμευ­μέ­να στην πολι­τι­κή της ΕΕ. Επο­μέ­νως οι εργα­ζό­με­νοι πρέ­πει να ενι­σχύ­σου­με το ΚΚΕ που είναι το μόνο κόμ­μα που αντι­πα­λεύ­ει αυτές τις πολι­τι­κές και πρέ­πει να δυνα­μώ­σει για­τί έτσι δυνα­μώ­νει ο ίδιος ο λαός για να απο­τρέ­ψει τα χει­ρό­τε­ρα με τον αγώ­να του.

Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ που, τώρα, υπό­σχο­νται αυξή­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις, μεί­ω­ση φόρων κ.λπ. δεν έχουν καταρ­γή­σει κανέ­να από τα βάρ­βα­ρα εξο­ντω­τι­κά αντερ­γα­τι­κά μέτρα που συνα­πο­φά­σι­σαν στο πλαί­σιο των μνη­μο­νί­ων και ψήφι­σαν όλοι μαζί, ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ. Ετσι, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, απλώς, συνε­χί­ζουν την κοροϊ­δία για να εξα­πα­τή­σουν τους εργα­ζό­με­νους μια ακό­μα φορά.

Αλλά δεν είναι μόνον οι βάρ­βα­ρες αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές που εφάρ­μο­σαν και συνε­χί­ζουν στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής της ΕΕ όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Η εμπλο­κή της χώρας μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία στο πλευ­ρό του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­στι­κού μετώ­που (ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ), στον οποίο συμ­φω­νούν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα — κυβερ­νη­τι­κά και …αντι­πο­λι­τευό­με­να — εγκυ­μο­νεί τερά­στιους κιν­δύ­νους για τον λαό μας, που πλη­ρώ­νει ήδη βαρύ τίμη­μα με την ακρί­βεια, τον πλη­θω­ρι­σμό κ.λπ.

Αυτές τις εγκλη­μα­τι­κές πολι­τι­κές καταγ­γέλ­λει και αντι­πα­λεύ­ει μόνο το ΚΚΕ οργα­νώ­νο­ντας τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων. Επί­σης το ΚΚΕ, τιμώ­ντας και την Ιστο­ρία του, είναι το μόνο Κόμ­μα που καταγ­γέλ­λει, κατα­δι­κά­ζει και αντι­πα­λεύ­ει κινη­το­ποιώ­ντας τις λαϊ­κές δυνά­μεις του τόπου μας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, για απε­μπλο­κή και καμιά συμ­με­το­χή της χώρας μας σε αυτόν καλώ­ντας τον λαό να μη δια­λέ­ξει κανέ­να στρα­τό­πε­δο ιμπεριαλιστών.

Αυτά πρέ­πει να θυμού­νται — και με αυτό το κρι­τή­ριο — οι εργα­ζό­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι, όλες οι λαϊ­κές δυνά­μεις όταν θα φθά­σου­με στην κάλ­πη έχου­με κάθε συμ­φέ­ρον να μαυ­ρί­σου­με τα κόμ­μα­τα του δικομ­μα­τι­σμού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά — συστη­μι­κά (απο)κόμματα — συμπλη­ρώ­μα­τα όπως Ελλη­νι­κή Λύση και ΜέΡΑ25 και τα άλλα ακρο­δε­ξιά φασι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα. Και για να είναι απο­φα­σι­στι­κή η ψήφος μας πρέ­πει να ενι­σχύ­σου­με το τιμη­μέ­νο ΚΚΕ.

Περι­θώ­ρια για αυτα­πά­τες δεν υπάρ­χουν! Μόνον η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η απά­ντη­ση κατα­δί­κης στις βάρ­βα­ρες ευρω­ε­νω­σια­κές — ευρω­α­τλα­ντι­κές πολι­τι­κές που εφαρ­μό­ζουν τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Μόνον η «κόκ­κι­νη» ψήφος μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει προ­ο­πτι­κή για τα λαϊ­κά — εργα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Για­τί μόνο το ΚΚΕ μπο­ρεί να οργα­νώ­σει τη λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση και να βάλει εμπό­δια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, για μέτρα σε όφε­λος του λαού μας στον δρό­μο της αντε­πί­θε­σης, για κοι­νω­νία χωρίς εκμε­ταλ­λευ­τές, στην οποία ο λαός και η νεο­λαία μας θα ευη­με­ρούν. Γι’ αυτό στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές ψηφί­ζου­με και ενι­σχύ­ου­με το τιμη­μέ­νο ΚΚΕ!

Μανό­λης Μαθιουδάκης,

δημο­σιο­γρά­φος, πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΕΣΗΕΑ, γιος του καθη­γη­τή Γιάν­νη Μαθιου­δά­κη, Γραμ­μα­τέα του ΕΑΜ Ρεθύ­μνου που σκο­τώ­θη­κε σε ενέ­δρα των Γερ­μα­νών ναζί την περί­ο­δο της Κατοχής.

«Ριζο­σπά­στης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο