Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρία Θηρεσία

Στις 29 Νοεμ­βρί­ου 1780 πεθαί­νει η Μαρία Θηρε­σία. Αρχι­δού­κισ­σα της Αυστρί­ας από το 1740. Μετά το θάνα­το του πατέ­ρα της αυτο­κρά­το­ρα Καρό­λου Στ’ έθε­σε σε ισχύ την «Πραγ­μα­τι­κή κύρω­ση» για τη δια­δο­χή των γαιών της μοναρ­χί­ας των Αψβούρ­γων. Τα δικαιώ­μα­τά της όμως ανα­γνω­ρί­στη­καν από τα ευρω­παϊ­κά κρά­τη μόνο μετά τον πόλε­μο το 1740 — ’48. Η δια­κυ­βέρ­νη­σή της απο­τέ­λε­σε σημα­ντι­κό σταθ­μό στην ανά­πτυ­ξη της απο­λυ­ταρ­χί­ας στην επι­κρά­τεια της Αυστρί­ας. Για να εδραιώ­σει τον κρα­τι­κό συγκε­ντρω­τι­σμό πραγ­μα­το­ποί­η­σε ορι­σμέ­νες μεταρ­ρυθ­μί­σεις (ίδρυ­ση Κρα­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, μεταρ­ρύθ­μι­ση Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης, φορο­λο­γι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση κ.ά.). Ενί­σχυ­σε την ανά­πτυ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας και του εμπο­ρί­ου και περιό­ρι­σε (κάτω από την πίε­ση της αγρο­τι­κής εξέ­γερ­σης) το σύστη­μα της «αγγα­ρεί­ας». Το 1768 εξέ­δω­σε νέο ποι­νι­κό κώδι­κα και το 1776 απα­γό­ρευ­σε τα βασα­νι­στή­ρια. Η από­πει­ρα της Μαρί­ας Θηρε­σί­ας να επα­να­κτή­σει τη Σιλε­σία (η οποία είχε κατα­κτη­θεί από τους Πρώ­σους) απέ­τυ­χε. Στην εξω­τε­ρι­κή της πολι­τι­κή απέ­βλε­πε περισ­σό­τε­ρο προς τη Γαλλία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο